• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № 104 и 105  от 26.04.2012 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 514/29.05.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

                                

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на вилни имоти, частна общинска собственост, представляващи :

Незастроен урегулиран  поземлен имот с площ от 557 м2, представляващ УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. "Момчил", /ПИ № 02508.2.76 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 24 508.00 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин и осем лева/, без ДДС.

Незастроен урегулиран  поземлен имот с площ от 439 м2, представляващ УПИ ХVІ, кв. 27 по ПУП на в.з. "Изгрев", /ПИ № 02508.1.270 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 21 072.00 лв. /двадесет и една хиляди седемдесет и два лева/, без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 18.06.2012 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 31.05.2012 до 14.06.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 15.06.2012  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  15.06.2012 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова