• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е Д

№ 382 / 11.04.2012г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с реш.328/25.01.2002г., чл.24,ал.1 и чл 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш. №219/22.01.2009г. на ОбС, посл.изм. и доп. с реш.№58/17.02.2012г.)по повод празника на града

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо" от 23 до 27 май 2012 г.

2. В срок до 27.04.2012 г. да се извърши маркиране и номерирането на местата по "Алея ехо" с размер 3 кв.м /2м х 1.5м/ от ОбП БКС.

3. Ред за организиране на дейностите:


Подаване на заявления

Одобрение

разпределение

Заплащане на такса

за поставяне на увеселителни съоръжения

от №1 до №81

площадка до х-л „Балчик"

02/05-09/05

10/05/2012

10/05/2012- 23/05/2012

За каравани/павилиони

от №16 до №54


02/05-09/05

10/05/2012

10/05/2012- 23/05/2012

за поставяне нa витрини, фризери и други, захранвани с ел. енергия

от №2 до №14

-

02/05-24/05/2012

02/05-24/05/2012

 

за поставяне на маси, колички, щендери и др.

от №83 до №343 

от №56  до №340

-

02/05-24/05/2012

02/05-24/05/2012

 


3.1. Към заявленията да бъдат приложени заверени от управителя на фирмата:

§ ЕИК

§ копия на удостоверения за техническа изправност /за увеселителните съоръжения/

§ копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните /ако е приложимо/

§ снимков материал

3.2.Разпределянето на местата да се извърши от: Стоянка Йорданова-гл.специалист "Стопански дейности", Енчо Липовански-управител пазари към БКС и Веселин Златев-гл.енергетик в указания срок.

3.3. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:

§ в размер на  0.40лв./кв.м/ден за поставяне на  стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения  (чл.25)

§ в размер на 1.50 лв./кв.м/ден за поставяне на павилиони и каравани (чл.24, ал.1 )           

§ в размер на 4.50 лв./3 кв.м/ден за поставяне на маси колички, витрини, фризери, щендери,и др. в размер  (чл.24, ал.1 )                   

§ Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл.22, ал.5 от Наредбата)

§ За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 14 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми  да се  изчисляват от Ст. Йорданова и Веселин Златев /Общинска администрация стая №105/ и се заплащат в касата на общината  до 23.05.2012г.

§ таксите се заплащат:

§ до 23/05/2012 г. -   в касата на ОбА;

§ от 24/05/2012 г. до 27/05/2012г. - на управител пазари -  Енчо Липовански 

§ Документът за плащане,  с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик