• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 


С Решение №10/06.04.2012г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и инвалиди и Целодневни детски градини на територията на община Балчик"

Хранителните продукти, обект на поръчката, са групирани в четири обособени позиции: 1. Месо и месни продукти; 2. Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви, подправки; 3. Мляко, млечни продукти, яйца; 4. Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия.

 

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 06.04.2012г.


Документацията за участие е публикувана в сайта на Община Балчик www.balchik.bg и може да се получи от касата на общината  до  16.00 часа на 07.05.2012г. срещу 20.00 лева.


Оферти за участие се приемат в отдел „Информационен център" в Община Балчик до 16.00 часа на 17.05.2012г.

           НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик