• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с решение № 748/17.02.2011 г. и Решение 764 от Протокол 60/ 09.03.2011 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 314 от 26.03.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

 

 

            1. ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти, общинска собственост:

1.1. Павилион № 10 с площ от 4.5 м2 за продажба на сувенири на алея "Двореца", гр. Балчик

1.2. Павилион № 11 с площ от 4.5 м2 за продажба на сувенири на алея "Двореца", гр. Балчик   

2. Цел на конкурса: Отдаване под наем на обектите за извършване на търговска дейност съгласно одобрена схема за поставяне на търговски обекти.

2.1. Начална годишна наемна цена в размер на 1080.00 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

            3. Конкурсни условия :     

            3.1. Кандидатите следва да са с регистрация по Търговския закон и със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик, не по-малко от 3 (три) години до крайният срок на подаване на предложенията на кандидатите.

            3.2. Всеки кандидат има право да участва по избор за 1 /един обект/.

            3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект съгласно одобрената схема.

            3.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 29.03.2012 г. до 18.04.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.


Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 18.04.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.


            За справки: тел. 7-10-70   Д. Димитров