• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 год.на ОбС - Балчик; Решения № 47 и 46 по Протокол № 6 от 26.01.2012 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 217/02.03.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

      1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи :

1.1. Урегулиран поземлен имот с площ от 1 250.00 м2, представляващ УПИ ХХІ, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, /ПИ 02508.72.98 по кад. карта на гр. Балчик/, актуван с АОС 4166/05.01.2012 г., при начална цена 27 500.00 лв. /двадесет и седем хиляди и петстотин лева/, без ДДС.

1.2. Урегулиран поземлен имот с площ от 1 499.00 м2, представляващ УПИ ХХІІ, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, /ПИ 02508.69.111 по кад. карта на гр. Балчик/, актуван с АОС 4167/05.01.2012 г., при начална цена 32 978.00 лв. /тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 23.03.2012 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 07.03.2012 до  21.03.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.

           Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 22.03.2012  г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 22.03.2012 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова