• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 193/23.02.2012г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 04515.11.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бобовец, одобрена със Заповед №300-5-7/09.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ от 47663 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №3363/27.10.2008год., на цена не по-ниска от 28369лв. /двадесет и осем хиляди триста шестдесет и девет лева/ за целия.

     Търгът ще се проведе на 20.03.2012год. /вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 05.03.2012г. до 14 часа на 16.03.2012г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, или по банков път в срок до 15.00 часа на 16.03.2012г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 16.03.2012г. в информационня център на община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 14 часа, в периода от 12.03.2012год. до 16.03.2012год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ