Община Балчик уведомява, че от 20.02.2012г. се приемат молби за закупуване  на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" по ред определен със  Заповед №170/ 17.02.2012г. на кмета на общината.

1. Молби по образец могат да подават пенсионери и инвалиди с трайна

нетрудоспособност над 50% , с постоянен адрес на територията на община Балчик.

1.1. Формуляри могат да се получат от  Информационния център и от клубовете на пенсионера на територията на гр.Балчик.

1.2. Молбите  се подават лично в Информационния център на община Балчик, с представяне на документ за самоличност и приложени:

            - копие от разпореждане за отпускане на пенсия;

            - копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност;

            1.3.  Служител от отдел "Информационен център"  сверява  данните от документа за самоличност с попълнените  в молбата  и удостоверява това с подпис.

                1.4. Завеждат се само коректно попълнени молби на пенсионери и инвалиди с постоянен адрес на територията на Община Балчик.


            2. Сроковете за подаване на молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района  на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

§         за месец III, IV,V,VI 2012 г. -           от 20 до 27 февруари 2012г.

§         за месец VII,VIII,IX 2012 г.              -           от 01 до 15 юни 2012г. .

§         за месец X, XI, XII 2012 г.              -           от 01 до 14 септември 2012г.

            2.1. Молби, подадени след посочения краен срок за съответния период не се разглеждат.


            3. Определена от Кмета комисия разглежда молбите до 3 работни дни след крайния срок за подаване и изготвя протокол със списък на одобрените.

            5.Утвърденият от кмета на Община Балчик списък  се предава на превозвача на който е

възложено издаването на картите, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка .

6. Издаването на картите в офиса на превозвача, започва 6 дни след крайния срок за подаване на молби, както следва  .

§         за месец III, IV,V,VI 2012 г.            -           от 05.03  2012г.

§         за месец VII,VIII,IX 2012 г.              -           от 22.06. 2012г. .

§         за месец X, XI, XII 2012 г.              -           от 21.09. 2012г.


6.1.При получаването се представя документ за самоличност, предоставя се  актуална снимка за картата, и се заплаща сума в размер на 30% от стойността и /съгласно Решение № 50, т.3 от Протокол №6/26.01.2012г. на ОбС Балчик/. 


 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: