• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1261

   гр. Балчик  21.12.2011г.

 

             На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99а от Закона за движение по пътищата и постъпили молби за издаване на карти за  паркиране за хора с увреждания.


НАРЕЖДАМ:

I. Да се издават Карти за паркиране на МПС , превозващи хора с увреждания по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания /Приложение №1/, при спазване на следния ред:

1. Желаещите да ползват карта за паркиране, лица, с постоянен/настоящ адрес Община Балчик , които  вследствие на увреждане не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези, патерици или чужда помощ и имат определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена  работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 50%   или  вследствие сърдечни , белодробни , зрителни заболявания имат определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена  работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 71% ,  подават заявление в отдел "Информационен център", Община Балчик  по образец /Приложение 2/

2. Към заявлението се прилагат:

-          копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена

работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 71% вследствие сърдечни , белодробни , зрителни заболявания или над 50% при заболяване на опорно-двигателния апарат; (сверява се с оригинала при подаване на документите)

-          копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител; (сверява се с оригинала при подаване на документите)

-          актуална цветна снимка;

-          копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания /за децата от негов родител/ (сверява се с оригиналите  при подаване на документите)

3. Картите се изготвят от длъжностно лице от отдел "Стопански дейности" , което води регистър на издадените карти.

4. Срокът на издаване е 20 дни от датата на подаване на заявлението.

5. Срокът на валидност е  3/три/ години, но не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК.

6. При получаване правоимащото лице поставя подпис на картата, след което тя се ламинира. При подаване на документите от упълномощено лице, то взема картата  и я връща за ламиниране след поставен подпис от конкретния ползвател.

7. Такса за услугата не се заплаща.

8. Картите се поставят на долния  десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв  начин, че предната страна на картата да е ясно видима за проверка.

9. Картата е валидна само при присъствието на притежателя и, като водач или пътник, придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК

10. Издадената от Община Балчик карта дава право на притежателя и на специални съоръжения за паркиране на определените и обозначени за тази цел места в цялата страна, както  и на територията на Европейския съюз.

11. В случай на неправомерно използване, картата се отнема за срок от една година.


 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-н Митко Петров - зам.-кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: