• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

02.02.2011

Стабилна е перспективата в община Балчик – това показва присъденият дългосрочен кредитен рейтинг bgA2 от „Агенция за кредитни рейтинги и анализи”. По стабилност Белият град се нарежда в челото на 21-степенната скала на агенцията. Оценката в краткосрочен план е възможно най-високата – bgP-1. Краткосрочният кредитен рейтинг на общината е с оценка за много добра способност да изплаща краткосрочните си задължения напълно и навреме. Много малко са юридическите лица в България с толкова висок рейтинг, коментира Силвия Аргирова – мениджър в Агенцията.
Дружеството “Агенция за кредитни рейтинги” е създадено вследствие на сливането на "Глобал рейтингс" АД и "Национална агенция за кредитен рейтинг" АД. В резултат на това е приета нова методология за оценка на финансовото състояние и кредитоспособността на общината, като се използва рейтингова скала, която е различна от досегашната скала на "Глобал рейтингс".
Според анализаторите основните положителни фактори, влияещи върху рейтинга, са добрата реализация на собствените приходи, наличието на краен баланс със знак плюс. Други позитивни фактори са спечелените алтернативни приходоизточници по различни донорски програми за капиталови вложения. Анализаторите оценяват бизнес климата в община Балчик като положителен, базирайки се на дългосрочните цели, насочени към развитие на икономиката на местно равнище и подобряване на жизнения стандарт на населението. Общината е привлекателно място за живеене –  в последните години икономическото развитие на община Балчик е доста интензивно, независимо от протичащите паралелно процеси на преструктуриране на икономиката, посочват специалистите от рейтинговото дружество. Експертите откриват и потенциал за привличане на външни инвестиции, тъй като на територията има защитени местности, природни паркове и други забележителности, които са предпоставка за развитие на туризма.
Основни отрицателни фактори, влияещи върху рейтинга, са наличието на конкурентна среда в сферата на туризма, идваща от Варна, Златни пясъци, Ривиера, Слънчев ден и други. Друг негативен фактор е нуждата от повече разходи в развитие на инфраструктурата, както и наличие на оперативен дефицит в бюджета. Изпълнението на бюджета преди финансиране на дефицита е обичайно за българските общини след 2007-ма, посочват още специалистите. Като фактор с положително влияние върху рейтинга се оценява високият размер на остатъка от предходни години. Като добро се отчита изпълнението на приходите, въпреки недостатъчните постъпления от някои собствени източници. Като цяло инвестиционният баланс на общината е положителен. От рейтинговата агенция съветват да се предприемат мерки за по-добро прогнозиране на капиталовите разходи, с цел недопускане на генериране на дефицит.
Според данните ликвидността на общината се определя като добра, но за да се подобри, трябва да бъдат предприети мерки  за повишаване на събираемостта на просрочените вземания.
Експертите оценяват като здравословно нивото на задлъжнялост на общината, тъй като не се очаква да рефлектира негативно върху финансовото й състояние. 

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/