• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.01.2011

Уведомяваме всички лица, предоставящи услугата настаняване в място за настаняване /средство за подслон, че в изпълнение на  §27 от Закона за местните данъци и такси са длъжни в срок до 28.02.2011 г. да подадат писмена декларация с информация за броя на леглата в стопанисвания от тях обект пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма (кмета на Община Балчик или Министерство на икономиката енергетиката и туризма). Лицата, подаващи декларация пред Министерство на икономиката енергетиката и туризма, е необходимо да предоставят копие от нея на гише №5 на Информационния център на Общинска администрация Балчик.

Туристически данък се дължи за всяко място за настаняване средство за подслон с действаща категоризация, независимо дали обекта се използва.

Ежемесечно всяко лице, предоставящо нощувка, е длъжно да представи декларация за реализираните нощувки през предходния месец и да внесе по сметка на общината туристическия данък.

Лицата, неспазили срока за подаване на декларации по реда на Закона за местните данъци и такси, ще заплащат глоба в размер, определен с решение на Общински съвет Балчик.


        Приложение: 1. Ежемесечна декларация за реализираните нощувки;

                              2. Промени в Закона за местните данъци и такси, касаещи туристическия данък.

                              3. Декларация за капацитета на категоризиран туристически обект.
Продължава участието на Община Балчик в туристическия кампус, организиран от големия оператор ДЕР Туристик Германия.
Представители на повече от двеста фирми от градовете
При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината