• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

08.09.2023

Подаваната във водопроводната мрежа вода в град Балчик и село  Църква не отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на вода, предназначена за питейно-битови цели, и същата не следва да се ползва. Това се казва в писмо на директора на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова до Община Балчик.

При извършено на 14.08.2023 г. и 29.08.2023 г. пробонабиране на вода за пиене и изследване по показателите от група „А" от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Балчик, гр. Балчик и 08. Зона Църква, с. Църква, общ. Балчик, е установено, че същите не отговарят по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи на изискванията на Наредбата. 

За отстраняване на съществуващите несъответствия е издадено предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки в кратък срок. От страна на „ВиК Добрич" АД е внесена молба в РЗИ-Добрич за удължаване срока за изпълнение на горецитираното предписание поради несправяне с проблема в определения срок.

Препоръчва се да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...