• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

04.09.2023

Сдружение „Гражданска Мрежа за Инициативи и Действия“ стартира в с. Кранево международен младежки обмен, който се фокусира върху размяната на добри практики и успешни модели в сферата на здравето, физическата активност и превенцията на различни видове зависимости и антисоциално поведение сред младото поколение. Акцентите на проектните дейности са насочени към изграждане на навици за водене на здравословен начин на живот, мотивация за системни спортни занимания и избягване на рискови за здравето практики, чувство за отговорност и самодисциплина. 
Преки участници в проекта ще бъдат младежи и девойки от България, Турция, Сърбия, Северна Македония и Румъния. Реализираните дейности ще провокират младите хора да поемат отговорност за своя начин на живот и ще създадат предпоставки за личностно израстване и социално включване. В отговор на приоритетите на програма „Еразъм +“, изпълнението на този младежки обмен ще подобри нивото на ключови компетенции и умения, както и ще насърчи активното гражданство, интеркултурния диалог и солидарност, по-специално чрез увеличаване на възможностите за образователна мобилност за младите хора с неравностоен социален статус. Проектните дейности ще бъдат проведени на територията на община Балчик, с. Кранево, в периода 11.09.2023г.-17.09.2023г.

В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...