• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.05.2023

С информационно събитие на 16.05.2023 г в Община Балчик стартира кампанията на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" с представители на всички заинтересовани страни от община Балчик и община Генерал Тошево, свързани с подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)  за програмен период 2023-2027г.
Присъстващите представители на общинската администрация участваха активно в предоставянето на обратна връзка чрез попълването на  АНКЕТНА КАРТА 2023 МИГ "Балчик - Генерал Тошево".
Отговорите на анкетата, с тематичен фокус: Проучване на общността Консултация със заинтересованите групи в региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево"относно разработването на Стратегията за местно развитие за периода 2023 - 2027г.,  ще бъдат основа за анализ на проектните възможности на региона и изготвяне на Стратегията за ВОМР.
Периодът за изготвяне на Стратегията по ВОМР 2023-2027 и получаване на обратна връзка от заинтересованите страни в региона е предвиден до 15 септември 2023, когато ще бъде публикувана одобрената Стратегия. Проектната продължителност на тази подготвителна дейност е 6 месеца от подписване на договора по BG06RDNP001-19.610-Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Заинтересованите страни са ключовият фактор за комуникация, както и успешна и практически приложима в региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево" стратегическа концепция с фокус Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие).
Присъстващите представители на заинтересованите страни бяха запознати с конкретните приоритети, допустими през настоящият програмен периода 2023-2027, предвидени да бъдат постигнати чрез осъществяване на мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

КАК СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ МИГ „Балчик - Генерал Тошево" ?
През изминалите години МИГ „Балчик - Генерал Тошево" успешно изпълнява програмата LEADER в региона. МИГ „Балчик - Генерал Тошево" подготвя Стратегия за местно развитие за изпълнение на новата програма LEADER,  която трябва да функционира в периода 2023-2027 г. Програмата LEADER е програма на ЕС за безвъзмездна помощ, която подкрепя селските общности да станат по-добри места за живеене и работа. Следващата програма LEADER ще започне към края на 2023 г. и ще продължи до 2027 г.  и ние се стремим да надградим постиженията от изпълнението на предходната програма.  На МИГ „Балчик - Генерал Тошево" предстои да бъдат отпуснати около 7 милиона евро в полза на общностите и бизнеса в целия окръг.  

В периода 2023-2027 ще се обърне специално внимание на проекти с фокус създаване на работни места, действията в областта на климата, интелигентните села/градове и цифровата трансформация в селските райони. Предвижда се новият набор от програми да се съсредоточи върху програмата на ЕС за по-интелигентна Европа, по-зелена Европа и по-специално цифровата трансформация  и  нови по-иновативни подходи за развитие на селските райони.  
За да се реши как най-добре може да се използва това финансиране в рамките на региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево", се подготвя документ за Стратегия за местно развитие.
Тази рамка ще бъде използвана за насочване на вземането на решения от Местната инициативна група (МИГ) за срока на новата програма 2023-2027 година.
За да помогнем на региона МИГ „Балчик - Генерал Тошево" да даде приоритет на видовете проекти, за които трябва да бъде разпределено това финансиране, бихме искали да знаем повече за силните страни, нуждите и бъдещите планове на Вас и Вашата сфера на дейност в региона.
Обхватът на територията, допустима за финансиране по МИГ „Балчик - Генерал Тошево" включва 2 общини - Балчик и Генерал Тошево в област Добрич. Населените места са общо 64 -  общинските центрове гр. Балчик и гр. Генерал Тошево; 62 села - 21 в община Балчик и 41 в община Генерал Тошево; 2 курортни комплекса по черноморското крайбрежие.


QR_code_Anketna_karta_MIG


Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/