• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.01.2023

Данъчната кампания на Община Балчик за настоящата година започна.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2023 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Патентен данък за 2023г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2023 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2023 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2023 г.
За четвъртото тримесечие – до 31.10.2023 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто/
Данък върху таксиметров превоз на пътници 2023 г.
Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Туристически данък за 2023 г.
Срок за внасяне – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
       
Задълженията за местни данъци и такси се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:
1/на гише
1.1. в брой на касата на отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „21 септември" №6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
1.2. с банкова карта на ПОС терминал - на касата на отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

2/Онлайн, чрез виртуален ПОС терминал през сайта на Община Балчик, посредством КИН

3/в касите на EasyPay https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list /достатъчно е да съобщите ЕГН/ЕИК на задълженото лице/ или през https://www.epay.bg/v3main/front /необходимо е да знаете партидата на имота в ОбДС/

4/в касите на FastPay /достатъчно е да съобщите ЕГН/ЕИК на задълженото лице/

5/безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане по сметка на Общината:

ОБЩИНА БАЛЧИК
IВАN: BG38UNC96608497503315
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк"  АД 

код за вид плащане 44 21 00 - данък върху недвижимите имоти
код за вид плащане 44 24 00 - такса за битови отпадъци
код за вид плащане 44 23 00 - данък върху превозните средства 
код за вид плащане 44 14 00 - патентен данък
 
Информация за вида и размера на данъчните си задължения може да получите:
1/онлайн на адрес https://balchik.imeon.bg с Egde, Chrome или Mozilla Firefox 
За целта е необходимо да изберете вход с ЕГН и КИН /Клиентски идентификационен номер/.
Клиентският номер може да бъде получен лично или представител с нотариално заверено пълномощно /срещу попълнено искане/  от Общинска данъчна служба на адрес: гр. Балчик, пл. "21 септември" №6.

2/на място в отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик
на те¬лефони : 7 10 73;7 10 66; 7 10 89.


При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината
Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници.