• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.01.2022


Община Балчик  Ви уведомява, че данъчната кампания за 2022г. започва на 17 януари:

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък за 2022г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие - до 01.02.2022 г.

За второто тримесечие - до 30.04.2022 г.

За третото тримесечие - до 02.08.2022 г.

За четвъртото тримесечие - до 01.11.2022 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници 2022 г.

Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2022 г.

Срок за внасяне - до 15 число на месеца, следващ този, през който са предоставени нощувките.

         Задълженията се изпълняват доброволно в законоуста­новените срокове чрез плащане:

  • касово - на касата на отдел „Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • пос терминал - на касата на отдел „Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • Онлайн чрез виртуален пос терминал през сайта на Община Балчик, посредством КИН
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15

    банков код - UNCR BGSF

    "Уникредит Булбанк"  АД 

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00

код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00

код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

 

Справки могат да се правят на място в отдел „Общинска данъчна служба" към Община Балчик и на те­лефони : 7 28 49; 7 10 88; 7 10 89.При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината
Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници.