• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.02.2021

Община Балчик Ви уведомява, че данъчната кампания за 2021г. започва на 15.02.2021г. :
Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък за 2021г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.

За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.

За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници 2021 г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2021 г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

     Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

•   касово – на касата на отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. "21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

•   пос терминал - на касата на отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. "21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

  • Онлайн чрез виртуален пос терминал през сайта на Община Балчик чрез КИН 

•   безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15

    банков код - UNCR BGSF

    “Уникредит Булбанк”  АД  

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00 

код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00 

код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00 

код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00


Справки могат да се правят на място в отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик и на телефони : 7 28 49; 7 10 88; 7 10 89.На 17 юли /сряда/, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари в гр. Балчик и в селата Оброчище, Кранево и Рогачево.
Националният отбор по ветроходство в клас "Оптимист" е в Балчик от днес и до 12 юли ще провежда своите тренировки в акваторията на залива.