• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.02.2018


Община Балчик организира пресконференция, която ще се проведе на 16 февруари /петък/ в 10.30 ч. в Заседателната зала на администрацията. Тема на срещата с журналисти и граждани ще бъде изпълнението на проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“, акроним  SMART BSnetwork. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, приоритетна ос 5 “ Ефективен регион“, в  партньорство с община Наводари, област Констанца.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничеството между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.
Целта ще бъде постигната чрез включването на поне 10 местни общности, представлявани от публичните администрации и частните заинтересовани страни, в съвместни инициативи и инструменти за хоризонтално трансгранично сътрудничество. Проектът включва дейности като

  • Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион;
  • Съвместна стратегия за сътрудничество и териториално развитие на трансграничния черноморски регион,
  • Създаване на съвместна уеб платформа;
  • Работни срещи и семинари;
  • Оборудване с технически средства.

Ключова дейност в проекта е реализирането на иновативен модел за обществени услуги и електронно управление в община Балчик.
Той предвижда въвеждане на интегрирана информационна система за управление,  проектирана и разработена като единна платформа за управление на финансовите потоци, документооборота и обслужването на гражданите и фирмите в  общината. Електронната платформа ще бъде реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в областта на информационните системи и има следните основни функции:
•    консолидира всички финансови потоци на общината в обща система
•    автоматизира дейността на служителите на общината
•    автоматизира дейността по обслужване на клиентите на общината
•    предоставя възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции
•    предоставя електронни услуги на граждани и фирми.
Със сходни характеристики и функции ще бъде и интегрираната информационна система, която ще се въведе в община Наводари в рамките на проекта.

Бюджет на проекта: 427 222.06 евро
Срок на изпълнение: 22.08.2017-21.08.2019

Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя
6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001