• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.12.2017

Днес в сградата на общинска администрация Балчик се състоя първата среща на съвместния екип за управление на проект "Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион" /SMART BSnetwork/ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Община Балчик изпълнява проекта в партньорство с община Наводари, област Констанца.
В срещата взеха участие заместник-кметът Димитрин Димитров – ръководител на проекта, Стоян Петков – технически отговорник, Магдалена Георгиева - финансов мениджър. От румънска страна присъстваха Адриан Константин – ръководител на отдел „Проекти“ и Андра Михаил - главен експерт в отдел „Проекти“  в община Наводари.
Представители на сдружение НПО ЕИКТ ЕВРИКА – външен изпълнител на услугата за управление на проекта – презентираха основните цели и дейности. Участниците в срещата обсъдиха основните задачи за предстоящия отчетен период. Всички бяха единодушни, че този проект с общ бюджет от 427,222.06 евро ще допринесе за повишаване оперативния капацитет и ефективност на двете общински администрации, което е в полза на местните общности. 
Повече информация за проекта може да намерите на уеб сайта на община Балчик.

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...