• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

23.04.2016

На  20 април 2016 г.  се проведоха  информационни срещи за консултиране на разработваната стратегия с местната общност в гр. Генерал Тошево и с. Кардам, а на 22 април в гр. Балчик. Срещите са дейност по Договор № РД 50-215/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между община Балик, като водещ партньор, МЗХ и ДФ "Земеделие" - РА.

На присъстващите бяха представени резултатите от проведеното проучване и анализ на потенциала за развитие и на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ Балик-Генерал Тошево, както и анализ на заинтересованите страни и бяха поканени да вземат активно участие в предстоящите работни срещи на 26 април 2016 г. за консултиране разработваната СВОМР и предстоящите след това през месец май обществени обсъждания.Кино-концерт, посветен на видния български пианист и композитор Димитър Ненов, ще се проведе в Балчик на 25 март от 17:30ч. на сцена “Мелницата”.
При извършено на 12.02.2024 г. и 26.02.2024 г. пробонабиране и изследване по показателите от група „А“ от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Оброчище 1, с. Сен