• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.10.2014

Общинският съвет в Балчик прие отчета на администрацията за касовото изпълнение на бюджета към 30 септември 2014 г. Към тази дата изпълнението на бюджета възлиза на 15 063 199 лева и надвишава изпълнението към същата дата на 2013 година с над 1,3 млн. лева. В доклада, представен пред съветниците, се отчита продажбата на акциите в "Албена" АД, осигурили приход от 15 836 265 лева. С най-голям дял в изпълнението на отчетния период от данъчните приходи са тези от данък върху недвижимите имоти 36.23%. От неданъчните приходи най-голямо е изпълнението от такса за битови отпадъци - 1 912 475 лева или 44,26%. Приходите от концесии са 651 383 лева, а постъпленията от продажба на земя - 491 121 лева. 150 хиляди лева са получени от глоби, санкции и наказателни лихви.
Сред направените разходи водещи са тези за работни заплати и осигуровки, а 27% от общата издръжка са за вода, горива и ел.енергия.
Днес бе отчетено, че предсрочно са погасени двата големи кредита, които Общината изтегли.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/