• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.01.2014

На пресконференция в МБАЛ Балчик бе представено изпълнението на проекта за модернизиране на здравното заведение. Общата цел на проекта е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане  на високотехнологични болнични дейности.
Специфичната цел е създаване на подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, чрез преустройство на помещения, с оглед създаване на подходящи условия и възможности за диагностика и лечение на заболявания в МБАЛ - Балчик.
Това се постигна чрез дейности, свързани с:
- Закупуване и внедряване в диагностичния и лечебен процес на МБАЛ – Балчик ново високотехнологично оборудване за диагностика и лечение.
- Привеждане на помещенията за инсталация на апаратурата към изискванията на производителите, медицински стандарти и действащата нормативна уредба, както и необходимите съпътстващи строително–монтажни работи /СМР/.
По проекта са изпълнени СМР в помещения на болницата, в които е монтирана закупената апаратура. Те включват подови настилки, мазилки на стените, дейности по закона за енергийната ефективност, Наредба № Iз-1971 СТПНОБП /безопасност при пожар/, захранване с електричество и ВиК инсталации до новопроектираното медицинско оборудване, осигуряване на необходимия микроклимат, чрез ОВК /отопление, вентилация, климатизация/ инсталации и лъчезащита.
Доставената диагностична апаратура за рентгеновото отделение е дигитален графично скопичен рентгенов апарат, мамограф, ехограф, скенер.
В клиничната лаборатория са доставени и монтирани лабораторна центрофуга,  биохимичен анализатор, йон селективен анализатор.
За хирургическо отделение са доставени: комплект за лапароскопска хирургия, аргонплазма коагулатор, електрокоагулатор, операционни лампи – халогенни, комплект хирургични инструменти, наркозен и дихателен апарат.
Новото оборудване в акушеро-гинекологичното отделение е: комплект хирургични инструменти, операционни лампи – халогенни, наркозен и дихателен апарат, ехограф, стационарен кувьоз, транспортен кувьоз, видеоколпоскоп.
В детско, вътрешно и неврологично отделение за извършени ремонтни работи  в следните помещения: стаи за интензивно лечение, болнични стаи, предверие изолатор, изолатор, манипулационна, санитарен възел, баня,  коридори.
Общата стойност на проекта „ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА”, който Община Балчик изпълни по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” е 3 570 354,08 лв.

Кино-концерт, посветен на видния български пианист и композитор Димитър Ненов, ще се проведе в Балчик на 25 март от 17:30ч. на сцена “Мелницата”.
При извършено на 12.02.2024 г. и 26.02.2024 г. пробонабиране и изследване по показателите от група „А“ от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Оброчище 1, с. Сен