• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

13.02.2013


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 21.02.2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на  Община Балчик за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 година.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2013 година.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за одобряване нова структура на Общинска администрация - Балчик.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за вземане на решение за удължаване на срока на Договор подписан между община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ „Полиция" град Балчик.

                Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

 6. Предложение за отпускане гориво за автомобилите на РУ „Полиция" Албена.

              Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

             Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

8. Предложение за одобряване на ПУП-план за застрояване за ПИ № 53120.106.293 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за приемане на План за действие на община Балчик в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.)

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор BG 161РО001/14-06/2010/003 от 03.06.2011 г. за Проект „Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Разни 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик


Кино-концерт, посветен на видния български пианист и композитор Димитър Ненов, ще се проведе в Балчик на 25 март от 17:30ч. на сцена “Мелницата”.
При извършено на 12.02.2024 г. и 26.02.2024 г. пробонабиране и изследване по показателите от група „А“ от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Оброчище 1, с. Сен