• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.12.2011

Заместник - кметът по „Финански и стопански дейности" Митко Петров ще подпише днес във Велико Търново договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Одобреният за финансиране проект „Реализация на Център за настаняване от семеен тип" е по Оперативна програма „Регионално развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". Общата му стойност е 817 885, 68 лв.

В проекта е заложено изграждането на модерен център за настаняване от семеен тип с капацитет 14 деца, който ще допринесе за качествен живот на деца и младежи с увреждания, останали без родителски грижи.


5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/
Всички членове на 38 секции в община Балчик са били по местата си в началото на изборния ден. Избирателите могат да упражнят правото си на глас чрез машина или върху хартия....