ДО                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БАЛЧИК
ОТНОСНО: Промяна  на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик


         Господин Председател,

        Във връзка с намаляване размера на данък върху превозните средства, възниква необходимост от актуализация в разпоредбите на горепосочената наредба за 2012 г. Предвид  това и на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОБА,  внасям в ОбС - Балчик следното 


проекто - решение:


         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл.8 и чл.11, ал.3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет гр. Балчик


Р Е Ш И:

         Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик Глава втора МЕСТНИ ДАНЪЦИ Раздел IV ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:


§ 1. В чл.41 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 точки 1 до 5 се изменят така:

1. до 37 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW

2. над 37 kW до 55 kW включително - 0,56 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - 0,76 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - 1,54 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - 1,72 лв. за 1 kW;


 § 2.Наредбата влиза в сила след датата на обнародването й в местния печат.
Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик