• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Правилник

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик

(приет с Решение 865 по Протокол № 67 от заседание на ОбС- Балчик,

проведено на 30.08.2011 г.)

 

 

I. Общи разпоредби

 

чл.1 Този правилник урежда дейността, структурата и числения състав на  Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик.


чл.2ал.1 Общинско предприятие "БКС" е създадено с решение на Общински съвет гр.Балчик №113/03.07.1997 г., като  специализирано звено на Общината за доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности.


       ал.2 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик няма статут на   

               юридическо лице.


       ал.3 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик е създадено за   

               неопределен срок.


чл.3 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик е второстепенен  разпоредител с бюджетни средства от бюджета на Община Балчик.II. Предмет на дейност

 

Чл.4.Адресът на Общинско предприятие "БКС" гр.Балчик е: гр.Балчик

          ул."Приморска "№10

чл.5 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик изпълнява общински дейности                        

          в следните направления:

       ал.1 Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Балчик.

                      т.1 Събиране на смет в следните видове съдове: контейнер тип

        "Бобър" и кофи тип "Мева"

                      т.2 Извозване смет със специализирани автомобили


       ал.2 Поддържане чистотата в гр. Балчик

                      т.1 Сметосъбиране и сметоизвозване.

                      т.2 Метене, миене и оросяване на улиците и тротоарите.


       ал.3 Снегопочистване опесъчаване улиците на гр. Балчик.


       ал.4 Стопанисване, поддържане  на зелените площи,цветните фигури,

                насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени,както и 

                създаването и подържането на нови такива.


        ал.5 Ремонт,подържане и реконструкция на обекти,мрежи и съоръжения

                на техническата инфраструктура общинска собственост.


ал.6 Стопанисване и поддържане на Общинския жилищен фонд, събиране на наеми, такса смет  по сключен от Общината договори за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.


       ал.7 Извършване на ДДД дейности в обекти, общинска собственост -

                 частна и публична .


       ал.8 Поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни

               води гр. Балчик.


       ал.9 Извършване на веселите и тъжни ритуали в гр. Балчик.


       ал.10 Общински приют за безстопанствени кучета.

 

 

III. Структура

 

чл.6 ал.1 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик има следната структура.


        т.1 Управител

        т.2 Зам. управител

        т.3 Финансово-счетоводен отдел

        т.4 отдел "Чистота"

        т.5 отдел "Озеленяване"

        т.6 отдел "Рем. работилница и автотранспорт"

        т.7 отдел "Ремонт и поддръжка общ. собственост"

        т.8 отдел "Общ. пазари и паркинги"

        т.9 отдел "ДДД и ООС дейности"

        т.10 отдел "Обреди"

        т.11 ПСОВ гр. Балчик

 

       ал.2 Числеността на персонала е 130.


чл.7 Управителят ръководи дейността на Общинското предприятие "БКС"

        гр. Балчик в рамките на предоставените в настоящия Правилник

         правомощия.


 

 

IV. Управление

 

 

чл.8 Управителят на Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик се назначава и

        освобождава от кмета на Община Балчик и има следните права и 

          задължения.  


       т.1 Представлява Предприятието пред държавните и общински органи и институции, съдебните органи, банките, както и пред всички други физически и юридически лица.

       т.2 Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, следи за спазване на трудовото законодателство и извършва други действия от името на работодателя-Община Балчик, по смисъла на кодекса на труда.      

       т.3 Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и периодично изготвя и представя на Кмета на Община Балчик отчет за нея.

       т.4 Осъществява общо ръководство и контрол  при управлението на предоставените на предприятието недвижими имоти.


V. Финансиране на предприятието

 

чл. 9 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик се финансира от бюджета на Община Балчик. Всички разходи се реализират по единния бюджетен класификатор на разходите по бюджета на Община Балчик.


чл.10Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик изготвя справка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която е неразделна част от бюджета на Община Балчик и се регулира и утвърждава от Общинския съвет  гр. Балчик. За база се вземат фактически извършените разходи, както следва:


       т.1 Работна заплата на списъчен и извънсписъчен  състав /одобрен с решение на Общинския съвет/.

       т.2 Издръжка - стоки, материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги и други.

       т.3 Текущ ремонт и поддръжка на материалната база - сгради, машини, съоръжения и транспортни средства.

       т.4 Придобиване на дълготрайни активи.

       т.5 Други.

 

чл.11 Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Общинския съвет бюджет на общинско предприятие "БКС" гр. Балчик  за съответната година.


чл.12 Промени в одобрения бюджет се извършват след регулиране и гласуване

           от Общинския съвет гр. Балчик.

чл.13 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик води счетоводна отчетност

          съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни 

          актове.VI. Материална база

 

чл.14 Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик стопанисва и управлява материални дълготрайни активи собственост на Община Балчик

 

 

 

VII. Заключителни разпоредби§              1. Този правилник се приема на основание чл.52 ал.2 от Закона за Общинската собственост.

§              2. Отменя досега действащия правилник за работа на Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик.

§              3. За неуредените в този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете на органите на местно самоуправление на територията на Община Балчик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК