• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик, изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59/17.02.2011 г.;  Решение № 843 по Протокол № 66/27.07.2011 г, Решение № 875 по Протокол № 67/30.08.2011 г., Решение № 893 по Протокол № 68/20.09.2011 г. на ОбС-Балчик и Заповед №1120 /11.11.2011 год.  на Кмета на Община Балчик.

                                              

1. ОБЯВЯВА неприсъствен публично оповестен конкурс за продажба на 37 броя неурегулирани поземлени имоти в район "Двете чешми", гр. Балчик - частна общинска собственост, съгласно приложението:

2.  Конкурсни условия :

2.1.  Цена - не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението;

2.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик - досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия;

2.3. За ползвател се счита лице, което отговаря поне на едно от следнтите условия :

- Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ;

- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. "Двете чешми";

3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 21.11.2011 г. до 08.12.2011 год. на Касата на ОбА-Балчик.

4. Депозитът на участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 09.12.2011 г. 

5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 09.12.2011 г. в информационния  център на Община Балчик, пл. "21 септември" № 6;


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Приложение 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПИ №

    площ м2

    АОС

 цена /лева/

депозит /лева/

1

02508.52.31

290

4062/2011

5 950.00

595.00

2

02508.52.51

374

4056/2011

7 500.00

750.00

3

02508.81.16

398

4068/2011

7 170.00

717.00

4

02508.81.19

471

4065/2011

8 480.00

848.00

5

02508.81.100

475

4077/2011

8 550.00

855.00

6

02508.81.101

345

4113/2011

6 240.00

624.00

7

02508.81.114

707

4089/2011

14 493.50

1 449.00

8

02508.81.117

381

4092/2011

7 810.50

781.00

9

02508.81.119

621

4094/2011

12 730.50

1 273.00

10

02508.81.120

628

4095/2011

12 874.00

1 287.00

11

02508.81.134

374

4004/2011

7 700.00

770.00

12

02508.81.136

278

4006/2011

5 700.00

570.00

13

02508.81.137

260

4007/2011

5 330.00

533.00

14

02508.81.138

600

4008/2011

12 300.00

1 230.00

15

02508.81.139

498

4009/2011

10 250.00

1 025.00

16

02508.81.140

513

4010/2011

10 550.00

1 055.00

17

02508.81.141

458

4011/2011

9 400.00

940.00

18

02508.81.146

386

4015/2011

7 950.00

795.00

19

02508.81.147

178

4016/2011

3 650.00

365.00

20

02508.81.149

277

4018/2011

5 700.00

570.00

21

02508.81.150

512

4019/2011

10 500.00

1 050.00

22

02508.81.153

196

4022/2011

4 020.00

402.00

23

02508.81.155

372

4024/2011

7 650.00

765.00

24

02508.81.159

377

4027/2011

7 728.50

772.00

25

02508.81.160

258

4028/2011

5 289.00

528.00

26

02508.81.165

371

4033/2011

7 605.50

760.00

27

02508.81.166

363

4034/2011

7 441.50

744.00

28

02508.81.168

399

4036/2011

8 179.50

817.00

29

02508.81.170

480

4038/2011

9 840.00

984.00

30

02508.81.174

471

4042/2011

9 655.50

965.00

31

02508.81.176

352

4129/2011

7 216.00

721.00

32

02508.81.178

370

4049/2011

7 585.00

758.00

33

02508.81.179

545

4044/2011

11 172.50

1 117.00

34

02508.81.180

632

4045/2011

12 956.00

1 295.00

35

02508.81.181

619

4132/2011

12 689.50

1 268.00

36

02508.81.198

839

4122/2011

17 200.00

1 720.00

37

02508.81.223

293

4115/2011

5 274.00

527.00