На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г., Решение 908 от Протокол 69/ 14.10.2011г. на ОбС-Балчик и Заповед № 992/26.10.2011г. на временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Балчик.

            

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от свободен нежилищен имот, публична общинска собственост:

1. Част от сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Балчик с площ 1.0 м2 за поставяне на банкомат.

2.  Цел на конкурса: Отдаване под наем на описаният имоти за поставяне на банкомат.

            2.1. Начална годишна наемна цена в размер на 288.00 лева, без ДДС

            2. 2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

3. Конкурсни условия:

            3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон, притежаващи лиценз за извършване на банкова дейност.


Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.11.2011г. до 10.11.2011г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 11.11.2011г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.


За справки: тел. 7-10-70 - Димитров