• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Я В А

 

 

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед №.832/12.09.2011г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.

     Търгът ще се проведе в една сесия на 04.10.2011год./вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 19.09.2011г. до 14 часа на 30.09.2011г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, в срок до 15.00 часа на 30.09.2011г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 30.09.2011г. в информационния център на община Балчик.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ