ЗАПОВЕД

835

 

гр.Балчик, 14.09.2011г.На основание чл.44, ал.1т.4 от ЗМСМА  и във връзка с чл.134, ал.3 от Изборния кодекс в предизборната кампания за предстоящите избори, насрочени за 23.10.2011г.

 

З А П О В Я Д В А М:


1. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали на партиите,  коалициите и инициативните комитети, както следва:

         - витрините на читалище "П.Хилендарски"

         - витрините на клуб кв."Изток", клуб ул."Арда" и клуб ул."Средна гора"

         - таблата за афиши в града

         - сградата на ул."Черно море" /"Темелковия хан"/

         - витрините на автогарата

2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери.

3. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.

4. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове, както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

5. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

6. Кметовете на кметства и кметските наместници/ или изпълняващи длъжността/ да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

7. ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали до края на изборния ден.

8. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в заповедта, да се счита за нарушение и да се санкционира.

9. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

10. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок от три дни след  изборния ден премахват  поставените от тях  агитационни материали.

Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно, съгласно ЗАНН.


Настоящата заповедта да се доведе до знанието на   кметовете и кметските наместници, Общинската избирателна комисия  и на РПУ - Балчик, РПУ - Албена. Жителите на гр.Балчик да бъдат запознати с реда и начина на поставяне на предизборните материали чрез средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Ертоп Ханджиев - главен секретар на община Балчик.

 

 


                                                                                                                                                                             

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик