З  А П О В Е Д

№ 700

гр. Балчик, 01.08.2011г.


На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл.71,ал.2 от Изборния кодекс  за  избиране на президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове  на 23октомври 2011година.  


                  О Б Р А З У В А М  :


1. 36/тридесет и шест/  ИЗБИРАТЕЛНИ  СЕКЦИИ за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове  на 23октомври 2011г.  съгласно приложение №1, и техния обхват по приложение /2/ които са неразделна част от   настоящата заповед.


2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:

080300001 - гр.Балчик ул."Черно море" №18

080300002 - гр.Балчик ул."Дионисополис" №3

080300003 - гр.Балчик ул."Сарацин" №6

080300004 - гр.Балчик ул."Черно море" №40

080300005 - гр.Балчик ул."Черно море" №40

080300006 - гр.Балчик ул."Христо Ботев " №6

080300007 - гр.Балчик ул."Средна гора " №73

080300008 - гр.Балчик ул."Арда" №5

080300009 - гр.Балчик ул."Ген.Колев" №2

080300010 - гр.Балчик ул."Ген. Колев" №2

080300011 - гр.Балчик ул."Дунав" №16

080300012 - гр.Балчик ул."Варненска" №2

080300013 - гр.Балчик ул."Дунав" №16

080300014 - гр.Балчик ул."Люлин" №1

080300015 - гр.Балчик ул."Д-р Зл.Петков" №1 - Районна болница

080300016 - с.Безводица ул."Девета" №7

080300017 - с.Бобовец ул."Първа " №6

080300018 - с.Гурково ул."Възход" №1

/  +с.Брястово/

080300019 - с.Дропла ул."Стара планина" №3

080300020 - с.Дъбрава ул."Първа" №22

080300021 - с.Змеево ул."Искър " №38

080300022 - с.Кранево ул."Черно море" №7А

080300023 - с.Кремена ул."Първа" №13

080300024 - с.Ляхово ул."Първа" №6

080300025 - с.Царичино ул."Девета" №31

080300026 - с.Оброчище ул."Мусала" №1

/+КК "Албена"/

080300027 - с.Оброчище ул."Мусала" №1

080300028 - с.Рогачево ул."Лозар" №22

080300029 - с.Преспа ул."Седма" №12

080300030 - с.Сенокос ул."Девети септември" №53

080300031- с.Карвуна - психиатрична болница

080300032 - с.Соколово ул."Кирил и Методий" №57

080300033 - с.Стражица ул."Четвърта" №5

080300034 - с.Тригорци ул."Втора" №14

080300035 - с.Храброво ул."Първа" №13

080300036 - с.Църква  ул."Втора" №5А


3.Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предостави на  ОИК-Балчик и  ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Ертоп Ханджиев-главен секретар на Община Балчик.


 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: