На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009 г., Решение 803 и Решение 804 от Протокол 62/ 28.04.2011 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 562/27.06.2011 г. на Кмета на Община Балчик.

 

             ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти, общинска собственост:

1.1. Част от двора на Общинска болница - Балчик (пред входа на спешен център), АПОС 217/22.09.1999 г. с площ 0,5 м2 за поставяне на кафе-автомат.

1.2. Част от подхода към Футболен стадион - Балчик (пред съблекалните), АПОС 245/11.03.2011 г.  с площ 0,5 м2 за поставяне на кафе-автомат.

1.3. Обособена част от сградата на Градски исторически музей Балчик, АПОС 55/09.01.1998 г., представляваща помещение с площ 25,00 м2 за книжарница.

2.  Цел на конкурса: Отдаване под наем на описаните имоти за извършване на търговска дейност съгласно обявеното предназначение.

2.1. Начална годишна наемна цена:

- за обект (1.1.) в размер на 146.00 лева, без ДДС

- за обект (1.2.) в размер на 146.00 лева, без ДДС

- за обект (1.3.) в размер на 473.09 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

3. Конкурсни условия:

            3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон, със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик.

            3.2. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект.

            3.3. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.07.2011 г. до 13.07.2011 г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 14.07.2011 г. до 16:00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл. "21-септември" №6.

За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров