Община Балчик уведомява , че  са в сила, максимални цени  за таксиметров превоз на пътници, както следва:

-          дневна тарифа, в размер на 1.30 лева за километър пробег;

-          нощна тарифа, в размер на  1.70 лева за километър пробег;

Цената е определена с  Решение №806 от 28.04.2011г. изменено с Решение №819 от 24.05.2011г.  на  Общински съвет, в съответствие с   чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози (обн.ДВ бр.82 от 17.09.1999г., последно изм.ДВ.бр.17 от 25.02.2011г.)

Контролът  съгласно чл. 91. ал.1 и ал.2 от ЗАП се осъществява от  Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с министъра на вътрешните работи  чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Санкцията предвидена в чл.94, ал.3 от ЗАП,  за извършване на таксиметров превоз по цена над максимално определената  е - глоба или имуществена санкция в размер на 3000 лева и отписване на автомобила от списъка с данни за автомобилите към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик