На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по  Протокол № 59 от 17.02.2011 г. ;  Решение  № 813 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г. на ОбС-Балчик, и Заповед № 397 от 16.05.2011 г. на Кмета на Община Балчик

                                              

           1.ОБЯВЯВА неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на  общински имоти - частна общинска собственост, представляващи пътища в "Стопански двор", гр. Балчик,  с отпаднало предназначение, с обща площ 5 586.00 м2, именно :

- ПИ № 02508.55.180 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 2 568.00 м2, при начална цена 64 200.00 лв.

- ПИ № 02508.55.178 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 952.00 м2, при начална цена 23 800.00 лв.

- ПИ № 02508.55.177 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 1 016.00 м2, при начална цена 25 400.00 лв.

- ПИ № 02508.55.182 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 158.00 м2, при начална цена 3 950.00 лв.

- ПИ № 02508.55.22 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 892.00 м2, при начална цена 22 300.00 лв.

2.  Конкурсни условия:

2.1. Цена - не по-ниска от по - горе посочените;

2.2. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани по Закона за кооперациите;

2.3. Кандидатите следва да са собственици на имоти, разположени в съседство на имотите, предмет на конкурса;

           2.4. Кандидатът, спечелил конкурса и сключил договор за продажба се задължава да опази съществуващите водопроводи и елпроводи, като гарантира достъпа за тяхното обслужване със съответния сервитут;

         Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 13.06.2011 г. в информационния  център на Община Балчик, пл. "21 септември" № 6;

         Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 25.05 до 10.06. 2011 год. на Касата на ОбА-Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова