На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения  № 476 от 16.12.2009 г. и № 772/31.03.2011г.  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 316/26.04.2011 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост, представляващ:

            Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 567.00 м2, представляващ УПИ ІХ, кв. 19 по ПУП на с. Рогачево, община Балчик / ПИ № 62788.501.633 по кад. карта на с. Рогачево /, при начална цена 27 216.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста и шестнадесет лева /, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 18.05.2011 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 02.05.2011 до 13.05.2011 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 17.05.2011  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 17.05.2011 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова