• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 З  А  П  О  В  Е Д

№ 275

Балчик, 07 април 2011 г.


 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик(приета с реш.328/25.01.2002г.) и  чл.24,ал.1 и  чл 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш. №219/22.01.2009г. на ОбС, посл.изм. и доп. с реш.№733/31.01.2011г.)по повод празника на града

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо" от 21 до  24 май 2011 г.

2. В срок до 30.04.2011 г. да се извърши маркиране и номерирането на местата по "Алея ехо" с размер 3 кв.м /2м х 1.5м/ от ОбП БКС.

3. Ред за организиране на дейностите:Подаване на заявления

Одобрение

разпределение

Заплащане на такса

за поставяне на увеселителни съоръжения

от №1 до №81

площадка до х-л „Балчик"

02/05-09/05

10/05/2011

до 20/05/2011

За каравани/павилиони

от №2 до №5402/05-09/05

10/05/2011

до 20/05/2011

за поставяне на маси колички, витрини, фризери,щендери,и др.

от №83 до №343 

от №56  до №340

-

02/05-24/05/2011

02/05-24/05/2011

 


3.1. Към заявленията да бъдат приложени заверени от управителя на фирмата:

§ ЕИК / удостоверение за актуална регистрация на фирмата

§ копия на удостоверения за техническа изправност /за увеселителните съоръжения/

§ копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните /ако е приложимо/

§ снимков материал

3.2.Разпределянето на местата да се извърши от: Стоянка Йорданова - гл.специалист "Стопански дейности", Енчо Липовански - управител пазари към БКС и Веселин Златев-гл.енергетик в указания срок.

3.3. Таксите  за ползване на места  съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:

§ в размер на  0.40лв./кв.м/ден за поставяне на  стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения  (чл.25)

§ в размер на 1.50 лв./кв.м/ден за поставяне на павилиони и каравани(чл.24, ал.1 )         

§ в размер на 4.50 лв./3 кв.м/ден за поставяне на маси колички, витрини, фризери, щендери,и др. в размер  (чл.24, ал.1 )                  

§ Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл.22, ал.5 от Наредбата)

§ За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 14 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми  да се  изчисляват от Ст. Йорданова и Веселин Златев /Общинска администрация стая №105/ и се заплащат в касата на общината  до 20.05.2011г.

§ таксите се заплащат:

§ до 20/05/2011 г. - в касата на ОбА;

§ от 21/05 до 24/05/2011 - на управител пазари -  Енчо Липовански 

§ Документът за плащане,  с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа  Къймет Тургут зам.-кмет на Община Балчик.


Извлечение от настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на Общината,  да се сведе до знанието на  РУ „Полиция" - Балчик  и РУ „Пожарна безопасност и спасяване" - Балчик  за сведение, както и на заинтересованите лица за  сведение и изпълнение.

 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик