• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г., Решение 764 от Протокол 60/ 09.03.2011г. на ОбС-Балчик и Заповед № 285/13.04.2011г. на Кмета на Община Балчик.

 

            ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти, общинска собственост:

1. Съгласно приложението.

2. Цел на конкурса: Отдаване под наем на обектите от приложението за извършване на търговска дейност съгласно одобрена схема за поставяне на търговски обекти.

2.1. Начална годишна наемна цена в размер на 1080.00 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

            3. Конкурсни условия:      

            3.1. Кандидатите следва да са с регистрация по Търговския закон и със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик, не по-малко от 3 (три) години преди датата на настоящата заповед.

            3.2. Всеки кандидат има право да участва по избор до 3 (три) обекта с еднакъв предмет на дейност, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите в които участва за повече от един обект, следва да подреди (класира), приоритетно (предпочитателно) избраните от него обекти.

            3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект съгласно одобрената схема.

            3.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 15.04.2011г. до 27.04.2011г. на касата на ОбА-Балчик.

На лицата закупили конкурсни книжа не следва да се възстановява сумата за закупена документация. Документът доказващ закупуване на конкурсна документация по отменената процедура ще бъде признаван, като срещу неговото представяне ще се предоставя новоутвърдената конкурсна документация.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 05.05.2011г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

Приложение 1


Списък на търговските обекти по алея "Дворвца" от лява страна

предмет на дейност

площ

начлна годишна наемна цена

1

сладолед

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

2

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

3

бижутерия

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

4

плетива

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

5

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

6

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

7

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

8

шапки и чанти

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

9

бижутерия

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

10

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

11

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

12

шапки и чанти

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

13

шапки и чанти

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

14

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

15

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

16

плетива

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

17

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

18

шапки, плажни артикули

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

19

шапки, плажни артикули

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

20

сладолед

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

21

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

22

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

23

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

24

кожени изделия

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

25

шапки, плажни артикули

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

26

шапки, плажни артикули

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

27

бижутерия

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

28

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

29

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС

30

сувенири

4,5м2

1080.00 лв,без ДДС


            За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров