• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш.№238/27.02.2009г. и Заповед №236/31.03.2011г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 1.1. Помещение с площ 37.00 кв.м. находящо се в Община Балчик, с.Оброчище, АОС 328/1999г. - помещение за аптека, начална годишна наемна цена в размер на 803.64 лева, без ДДС.

1.2. Терен с площ 25.00 кв.м. находящ се в гр. Балчик, ул."Черно море" 43Б, АОС 3994/24.03.2011г. - за поставяне на павилион за закуски, начална годишна наемна цена в размер на 393.00 лева.

1.3. Помещение с площ 30.00 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна сграда в гр.Балчик, ул."Черно море" 18, АОС 3986/2011г. - магазин за промишлени стоки, начална годишна наемна цена в размер на 928.80 лева, без ДДС.

1.4. Помещение с площ 20.00 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна сграда в гр.Балчик, ул."Черно море" 18, АОС 3986/2011г. - магазин за промишлени стоки, начална годишна наемна цена в размер на 619.20 лева, без ДДС.

2. Цел на търга: отдаване под наем на посочените имоти съгласно описаното предназначение.

            2.1. Срок на договора - 5(пет) години.

            2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на търговски закон.

 Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.04.2011г. до 20.04.2011г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 26.04.2011г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

Търгът ще се проведе на 27.04.2011г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА - Балчик. 

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров