• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


3 А П О В Е Д

 

№ 163

 

гр.Балчик,  09.03.2011 г

 

                        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел VII, чл.61 р и чл.61 с  от Закон за местните данъци и такси (ДВ.бр.98 от 14 Декември 2010 г.) и във връзка с чл.49 от Закон за туризма (обн., .ДВ, бр.56/07.06.2002 г.,посл.изм. ДВ.бр.98 от 14 Декември 2010 г.), във връзка с чл.17 от Наредба за организация на единната система за туристическа информация, Раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик и Решение №732 по протокол №58/31.01.2011г. от заседание на Общински съвет,


НАРЕЖДАМ:

 

1. Размерът на туристическия данък, приет с решение №732 по протокол №58/31.01.2011г. от заседание на Общински съвет, раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик за едно лице на ден, в зависимост  от категорията на обекта, където е реализирана нощувката, в сила от месец февруари 2011 г. е както следва:


Вид на обекта

Категория

Размер на туристически данък

Средства за подслон места за настаняване и

*

0.20 лв./ 1лице/ ден

**

0.30 лв./ 1лице/ ден

***

0.40 лв./ 1лице/ ден

****

0.50 лв./ 1лице/ ден

*****

0.60 лв./ 1лице/ ден


2. Дължимият туристически данък за 2011 година се внася ежемесечно от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките, в каси-приходи на Общинска администрация - гр. Балчик и Кметство- с.Кранево, общ. Балчик след представяне на ежемесечна декларация за реализираните нощувки (чл.58, ал.3 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик) или по банков път.

           Уни Кредит Булбанк -  Балчик

            BIC код: UNCRBGSF

            код вид плащане: 44 28 00

            IBAN:BG38UNCR 9660 84 9750 3315   


2.1. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година (чл.57, ал.5 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Балчик).

2.2. Когато сборът на данъка за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

2.3. Невнесеният в срок туристически данък по Закона за местните данъци и такси се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

2.4. Задълженията за реализирани нощувки до 31.12.2010 година са задължения за туристическа такса и продължават да се внасят в касите на Общинска администрация  - гр.Балчик и Кметство - с.Кранево или по посочената по - горе банкова сметка с код на плащане 44 80 12.

2.5. Информация за събрания туристически данък да се подава в Общинска данъчна служба към Община Балчик от изпълняващите длъжността - "касиер - приходи" в Общинска администрация - гр.Балчик и Кметство - с.Кранево, община Балчик.

3. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят заверен от Община Балчик регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста.

3.1. Регистрите се представят прошнуровани и прономеровани в отдел "Стопански дейности" с копие от валидно временно удостоверение или удостоверение за утвърдена категория за първоначална заверка.

3.2.  Ежемесечна заверка на хотелските регистри от 1 до 15 число на месеца се извършва от длъжностни лица в отделите "Стопански дейности" и "Туризъм и екология" - стая №105 на ОбА, и туристически информационен център - с.Кранево, след представяне на декларация за реализираните нощувки за всички пренощували лица по утвърдения образец на хартиен носител или на e-mail: d.georgieva@obadm.balchik.net (Приложение 1 към настоящата заповед).

4. Неизпълнението на което и да е от задълженията по чл.49, ал.1, 3 от Закона за туризма (водене на хотелски регистър, подаване на ежемесечна декларация) е основание за налагане на:

4.1. Санкции:

- По чл.74 от ЗТ - "Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000лв."

- По чл.75 от ЗТ - "Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване или туристическа хижа не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв."

- По чл.86а от ЗТ - "На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица за нарушения на наредбите по прилагането на закона, за които не са предвидени санкции по тази глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв."
4.2. Прекратяване на категория на туристически обект:
- В съответствие чл.53, ал.1, т.7, чл.64в от Закона за туризма.
- В    съответствие с чл.23, ал.1, т.6 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
           
          Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Г-н Митко Петров  - заместник- кмет на Община Балчик.

           Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на Общината, местния печат и да се обяви на видно място в сградата на ОбА - гр. Балчик.

 

 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: