З А П О В Е Д

 

№ 135

 

гр. Балчик, 28.02.2011 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с § 53, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и чл. 42 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към ОБЩИНА БАЛЧИК, и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2011 г., както следва

І.  Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011  г. между училищата, второстепенни  разпоредители  с бюджетни кредити към ОБЩИНА БАЛЧИК

1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за общообразователни училища - дейност 322 „Общообразователни училища";.

2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за професионални училища и паралелки за придобиване на професионална квалификация в СОУ - дейност 326 „Професионални  училища,  професионални гимназии и паралелки за професионална квалификация към СОУ".

3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за специалните училища - дейност 321 „Специални училища".

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата се определят по следната формула:  

СФ = ОКФ + ДКФ, 

където

СФ - средства по формулата

ОКФ - основни компоненти по формулата

ДКФ - допълнителни компоненти по формулата

Основни компоненти на формулите:

1.  Брой  ученици съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието, младежта и науката „АДМИН М" към 01.01.2011 г.

2.  Единни разходни стандарти за един ученик съгласно Решение № 715 от 01.10.2010 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. 

Допълнителни компоненти:

1. Добавка за отопление с течно гориво - ДОТГ 

2. Добавка за обучение на ученици от етническите малцинства - ДУЕМ

3. Добавка за  разгърната застроена площ - ДРЗП

4. Добавка  за гимназиален етап на образование - ДГЕО

5. Добавка за двусменен режим на обучение - ДДСО

6. Добавка за ниска енергийна ефективност - ДНЕЕ

7. Резерв за нерегулярни разходи - РНР

ІІ. Правила  за  разпределение  на  средствата  по  допълнителните  компоненти  на формулите на общообразователните училища

1. Добавка за отопление с течно гориво - ДОТГ 

Добавката се предоставя на училищата с вид на отопление - течно гориво. Същата компенсира различията в разходите на един  ученик, произтичащи от вида на отопление  на училището. Добавката е в размер на 65 лв. за 1 ученик в училище с отопление течно гориво и представлява 3.74% от общия размер на средствата за дейност 322.

2. Добавка за обучение на ученици от етническите малцинства - ДУЕМ

Добавката се предоставя на всички  училища, пропорционално на броя на учениците от етническите малцинства. Същата е в размер на 10 лв. на ученик  и представлява 0,4% от общия размер на средствата за дейност 322.

3. Добавка за  разгърната застроена площ - ДРЗП

Добавката се предоставя на база използвана разгърната училищна площ. Всяко училище получава по 2 лв. на метър застоена площ, а размерът на добавката е 1,96% от общия размер на средствата за дейност 322

4. Добавка  за гимназиален етап на образование - ДГЕО

Добавката се предоставя на СОУ „Христо Ботев" Балчик и СОУ „Христо Смирненски" Оброчище. Същата е в размер на 25 лева на 1 ученик в гимназиален етап на образование и е 0,23% от общия размер на средствата за дейност 322

5. Добавка за двусменен режим на обучение - ДДСО

Добавката се предоставя на СОУ „Христо Смирненски" с. Оброчище, - размерът й представлява 0.16% от общия размер на средствата за дейност 322

6. Добавка за ниска енергийна ефективност - ДНЕЕ

Добавка в размер на 1 лв. на РЗП получават училищата, в които не са въведени мерки за енергийна ефективност и по 1 лв. на ½ от РЗП - училищата с частично въведени мерки за енергийна ефективност. Размерът на добавката е 0,51% от общия размер на средствата за дейност 322.

7. Резерв за нерегулярни разходи - РНР

В изпълнение на § 53, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за

2011 г. във формулите за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища, за професионалните гимназии и за специалните училища се предвижда резерв за нерегулярни разходи. Размерът на резерва е 1,0 % от средствата по ЕРС, заделя се и остава на разположение на ПРБК. 

РНР се използва за изплащане на обезщетения; както и при увеличение като цяло на  броя на децата и учениците за съответната дейност за учебната 2011/2012 г. при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на общината за увеличения брой ученици. РНР се разходва след съгласуване с директорите на училища, въз основа на мотивирано искане на директора, придружено със съответните документи. 

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2011 г. година се разпределят между училищата от съответната дейност по ЕБК, пропорционално на броя на учениците.

            ІІІ. Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти  (ЕРС) по бюджета на Община Балчик за 2011 г.

1. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища - дейност 322.

СФ= 92 % * ЕРС * БУ + 3,74% ДОТГ + 0,4% ДУЕМ + 1,96% ДРЗП +  0.23% ДГЕО + 0.16% ДДСО + 0,51% ДНЕЕ +1% РНР

2.  Формула  за  разпределение  на  средствата  по  ЕРС  за  ПГ за КОС „Алеко Константинов"  и  професионални  паралелки в СОУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище - дейност 326 

СФ= 99% *ЕРС* БУ + 1% РНР

3. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево - дейност 321

СФ= 99% *ЕРС* БУ + 1% РНР

            ІV. Средства по бюджетите на училищата и детските градини над определените по единни разходни стандарти

Добавка  за  подобряване  на  материално-техническата  база  на  училищата  за

учениците в дневна форма на обучение - ДПМТБУ

Добавката е определена с РМС № 715 от 01.10.2010  г. Същата е в размер на 23 лв. на

ученик в дневна форма на обучение. Добавката се предоставя на учениците обучаващи се в общообразователни училища, професионални училища и гимназии  и специални  училища.

Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2011 г. и се изчислява както следва:

ДПМТБУ = БУДФО* 23 лв., 

където 

БУФРО е броят на учениците в дневна форма на обучение.

Добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини - ДУРПИУ 

Добавката е определена с РМС № 715  от 01.10.2010  г.  Същата е в размер на 194 лв. на

Дете/ученик  на  ресурсно  подпомагане,  интегриран  в  училище и детска градина. Добавката  се  предоставя  на училището или детската градина,  в  което  интегрирано  се обучава дете/ученик  на  ресурсно подпомагане. Същата се включва в бюджета на съответното училище и ЦДГ над средствата по формула за 2011 г. и се изчислява както следва:

ДУРПИУ=БУРПИУ*194 лв.,

където

БУРПИУ- брой на учениците/децата на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище или детска градина.

Добавка  за  подпомагане  храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и на учениците от І-ІV клас - ДПХУ

Добавката се предоставя на детските градини и на училищата, съгласно ПМС № 308 от 2010 г., за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и на учениците от І до ІV клас в училищата. Средствата се предоставят въз основа на заявка от детските градини и училищата при  спазване  изискванията  на  постановлението. Добавката се  включва  в  бюджета на съответното училище и детска градина над средствата по формула/стандарт за 2011г. 

Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците

от І клас 

Средствата в размер на 427 лв. на едно дете се предоставят на основание ПМС № 186

от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас  в  държавните  и  общинските  училища.   Средствата  се  предоставят  на  база  броя  на учениците от І клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден. 

Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2011 г. и се изчисляват както следва:

СОЦОУД=БУЦОУД*427 лв.

където 

БУЦОУД -  брой  на  учениците от І  клас обхванати в целодневна организация на

учебния ден 

Средства за извънучилищни и извънкласни дейности

- Съгласно чл. 22 от ПМС № 334 от 29.12.2010  г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2011 г., са определени средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер на 14 лв.на ученик, обучаващ се в дневна форма на  обучение. Същите се предоставят  на  учениците обучаващи се в общообразователни училища, професионални гимназии и специални училища. Средствата се включват в  бюджета  на  съответното  училище  над  средствата  по  формула  за 2011 г.  и  се  изчисляват както следва:

СИИД=БУДФО*14 лв.

където 

БУДФО -брой на учениците в дневна форма на обучение

- Неусвоените средства за извънучилищни и извънкласни дейности към 31.12.2010 г. остават по бюджета на ОДК-Балчик за 2011 г. - дейност 337

Средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на пътуващите ученици от средищните училища

Средствата в размер на 427 лв. на един ученик се предоставят на основание ПМС № 84 от 06 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища. Същите се предоставят на средищните училища, пропорционално на броя на пътуващите ученици. Средствата се включват в бюджета на съответното училище над  средствата по формула за 2011 г. и се изчисляват както следва:

СПУСУ=БПУСУ*427 лв.

където 

БПУСУ - брой пътуващи ученици в средищното училище

            V. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата  при изменение на броя на учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.

1.  Разпределението на средствата по бюджета на Община Балчик за 2011  г. се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на  Република България за 2011г.брой ученици и размерите на единните разходни стандарти за 2011 г.

2. За разликите между разчетния брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за

2011 г. и броя на децата и учениците по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 2011 г., до извършването на корекции по реда на чл. 39, ал. 1 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за  изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2011 г., Община Балчик прилага изискванията на чл. 39, ал. 2 и  ал. 3 от същото постановление.

3. Разпределението на средствата между училищата по формула се извършва въз основа на броя на учениците по информационната система на МОМН „АДМИН М" към 01.01.2011 г. 

4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в

броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в началото на учебната 2011/2012 година, към 01.10.2011 г.  Това  касае  разпределението  на  база  основни компоненти и допълнителни компоненти по формулата, така и  средствата по бюджетите на училищата и обслужващите звена за 2011 г. над определените по единни разходни стандарти, което се извършва въз основа на брой ученици. Намалението/увеличението  на  броя  на учениците се отразява  с ¼  от  годишната стойност на стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември. 

4.1.При  намаление на броя на учениците като цяло, свободените средства се отнасят към резерва.

4.2. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на общината за увеличения брой ученици, недостигът на средства се разпределя между училищата, пропорционално на броя на учениците към началото на учебната 2011/2012 година, или при възможност се финансира от РНР.

5. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата  и учениците след корекция по бюджета на Общината от Министерство на финансите.


2. Средства, които се предоставят на училищата извън формулата и единните разходни стандарти, както следва:

  1. Целеви:

-         Компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;

-         Средства за спорт по ПМС № 129/11.07.2000 г.;

-         Средства за стипендии на учениците;

-         Средства за безплатни учебници и учебни помагала;

-         Оптимизация на училищната мрежа и обезщетения на персонала

            Предоставянето им е в зависимост от датата на получаване

  1. Средства от:

-         Установеното към края на 2010 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;

-         Дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от ПРБК към

31 декември 2010 година;

      -    Собствените приходи на училищата;

      -    Допълнително финансиране на маломерни и слети паралелки по реда на чл. 11                             от Наредба № 7/2000 г. и Решение 662 по Протокол № 53 от 30.09.2010г. и Решение 750 Протокол 59 от 17.02.2011 г на Общински съвет - Балчик.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Заместник кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се връчи на БФС, ОХД, ЗВО и на директорите на училища за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик
Прикачени файлове: