• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаП Р О Г Р А М А

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В

ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2011 г.

(приета с Решение 752 по Протокол № 59/17.02.2011 г. на ОбС - Балчик; допъл. с решение 812 по Протокол № 62/28.04.2011 г., допъл. с Решение 830 по Протокол № 64 от 07.06.2011 г.)


                                       І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


       Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2010 год. Тя съдържа :

1.     Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2.     Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;


ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


№ 

                                Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.


                        ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения

    70 000

2.

Отдаване под наем на терени

    70 000

3.

Тротоарни такси

     60 000

4.

Отдаване под аренда на земеделска земя

   340 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

   540 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на имоти - общинска собственост

2 816 113

2.

Учредено възмезно право на строеж

     30 000

3.

Продажба на жил. имоти на настанените в тях наематели

   100 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

2 946 113


Всичко приходи

3 486 113


                       НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

    40 000

2.

За оценки

      3 000

3.

За обявление

      2 000

4.

За вписване на договори и АОС в служба по вписванията

      5 000


Всичко разходи

    50 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА,  ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА                                    Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещения, разположени в част от имот - двуетажна нежилищна сграда, намираща се в гр. Балчик, ул. "Черно море" № 18, /сграда с № 02508.84.368.1 по кад. карта на гр. Балчик/

нов

2

30 броя павилиони по 4.5 м2 за продажба на сувенири находящи се на алея "Двореца" / от лява страна/ гр. Балчик

нов

3

Терен с площ от 258.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от  ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

4

Терен с площ от 139.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр.Балчик

преходен

5

Терен с площ от 90.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

6

Тротоарно право, алея "Дамба" и алея "Двореца" гр. Балчик

преходен

7

Помещения, предназначени за лекарски кабинети, намиращи се в Общинска болница, гр. Балчик.

нов

8

Помещения - лекарски кабинети в с. Оброчище.

нов

9

Здравна служба в с. Сенокос.

нов

10

Здравна служба в с. Соколово.

нов

11

Бюфет в ОУ "Антим І" гр. Балчик

нов

12

Бюфет в ОУ "Кирил и Методий" гр. Балчик

нов

13

Бюфет в СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик.

нов

14

Пункт за изваряване на ракия в с.Пряспа

нов

15

Помещение с площ от 38 м2, предназначен за фризьорски услуги, намираш се в гр. Балчик, пл."Капитан Радков".

преходен

16

Помещение с площ от 20 м2, предназначен за книжарница, намиращ се на ул."Витоша" в гр. Балчик.

преходен

17

Терен с площ от 10 м2 в с. Оброчище.

нов

18

Терени по алея "Дамба" за разполагане на тераси към ЗХР

нов

19

Обособени части от имоти - публична общинска собственост за разполагане на рекламни и указателни табели

нов

20

Помещение за аптека в село Оброчище

нов

21

Паркинг в района на АПК "Двореца" гр. Балчик

нов


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен  ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.1.210 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХV, кв.26 по ПУП на вилна зона "Изгрев"/ с площ от 464 м2

Нов

7

Незастроен ПИ № 02508.2.106 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІХ кв.5 по ПУП на в.з. "Момчил"/ с площ от 411 м2

Нов

8

Незасроен ПИ № 02508.2.113 по кад. карта на гр. Балчик       

/УПИ ХІІ, кв.5 по ПУП на в.з. "Момчил"/ с площ от 413 м2

Нов

9

Незастроен ПИ № 02508.1.98 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХІІІ, кв.24 по ПУП на в.з. "Изгрев"/ с площ от 382 м2

Нов

10

Незастроен ПИ № 02508.1.291 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХІV, кв.24 по ПУП на в.з. "Изгрев"/ с площ от 394 м2

нов

11

Незастроено дворно място с площ от 1 348 м2, представляващо ПИ № 67951.501.812 по кад. карта на с. Соколово,/УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

12

Незастроено дворно място с площ от 1 275 м2, представляващо ПИ № 67951.813 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

14

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

15

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

16

Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 67643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

22

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

Преходен

23

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

Преходен

24

Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/

Нов

25

Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/ 

Нов

26

Незастроен ПИ 67951.501.997 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ с площ от 1 000 м2, представляващ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово/

Преходен

27

ПИ № 02508.72.98 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХІV, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, кв. Левски, с площ от 1 250.00 м2/

Преходен

28

ПИ № 02508.69.111 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХV, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, кв. Левски, с площ от 1 470.00 м2/

Преходен

29

 ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 3 624.00 м2

Преходен

30

Жилищна сграда в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик

Преходен

31

ПИ № 66250.501.76 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/

Преходен

32

ПИ № 66250.501.624 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ І-106, кв. 39 по ПУП на с. Сенокос/

Преходен

33

ПИ № 02508.77.61 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І, кв. 148 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 2 657.00 м2/

Преходен

34

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з"Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

Преходен

35

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2 

Нов

36

ПИ № 02508.7.366 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІV-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца/, с площ от 1555 м2

Нов

37

ПИ № 02508.77.2 и 77.3 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 8007.00 м2/

Преходен

38

Обособени части от ПИ 02508.55.61 по кад. карта на гр. Балчик  /двор на Авиоградче/. 

Преходен

39

ПИ 02508.84.310 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І-310, кв. 100 по ПУП на гр. Балчик,  с площ от 147 м2/

Преходен

40

ПИ 02508.87.180 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик,  с площ от 147 м2/

Преходен /съд. спор/

41

Земеделска земя с площ от 47 663 м2 - ПИ № 04515.11.22 по кад. карта на с. Бобовец

Преходен

42

Земеделска земя-нива, V кат., с площ от 21 013 м2 - ПИ № 53120.48.4 по кад. карта на с. Оброчище

Преходен

43

Незастроен терен с площ от 215 109 м2 - ПИ № 02508.55.158 по кад. карта на гр. Балчик

Преходен

44

ПИ № 62788.501.633 по кад. карта на с. Рогачево, /УПИ ІХ, кв. 19 по ПУП на с. Рогачево, с площ от 567 м2/

Преходен

45

Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик

Преходен

46

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 м2  кв.14 УПИ ХХІІІ, ПИ № 23769.501.191, по кадастралната карта на с. Дропла.

Нов

47

Силажна яма с площ 2382 м2 - ПИ № 69643.501.3 по кад. карта на с. Стражица, стопански двор    

Нов

48

(Допл. с решение 812, Протокол № 62/28.04.2011 г.) Поземлен имот № 02508.55.178 по кад. карта на гр. Балчик, представляващ  второстепенна улица с площ от 952 м2


49

(Допл. с решение 812, Протокол № 62/28.04.2011 г.) Поземлен имот № 02508.55.22 по кад. карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 892 м2


50

(Допл. с решение 812, Протокол № 62/28.04.2011 г.) Поземлен имот № 02508.55.180 по кад. карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 2 568 м2


51

(Допл. с решение 812, Протокол № 62/28.04.2011 г.) Поземлен имот № 02508.55.177 по кад. карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 1 016 м2


52

(Допл. с решение 812, Протокол № 62/28.04.2011 г.) Поземлен имот № 02508.55.182 по кад. карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 158 м2


53

54(Допл. с решение 830, Протокол № 64/07.06.2011 г.) Дворно място с площ от 940 м2, представляващ поземлен имот № 78639.501.324 по кадастралната карта на с. Църква

(Допл. с решение 830, Протокол № 64/07.06.2011 г.) Дворно място с площ от 1333 м2, представляващ поземлен имот № 78639.501.323 по кадастралната карта на с. ЦъркваОбщина Балчик има намерение да продаде на лицата, които ги обработват:

- лозя в землището на с. Рогачево и гр. Балчик, представляващи маломерни имоти от общинския поземлен фонд

- неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик в м. "Двете чешми"


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя с отстъпено право на строеж.


Община Балчик има намерение да продава чрез конкурс по пазарни цени имоти на граждани, извършили подобрения върху тях по постановления от компетентни държавни органи, както и на лица, чието право е регламентирано по реда на специални закони. 


Община Балчик има намерение да удовлетворява молбите на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.


Община Балчик има намерение да продава чрез конкурс по пазарни цени УПИ - прилежащи терени към жилищни сгради в кв. "Изток" на живущите в тях жители на гр. Балчик.
В. Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди възмездно право на строеж на жители на Община Балчик за изграждане на жилищни сгради


1

ПИ № 02508.74.273 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ-273, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 455.00 м2/

Преходен

2

ПИ № 02508.74.274 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІІ-274, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 382.00 м2/

Преходен

3

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 450.00 м2/

Преходен

4

ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 452.00 м2/

Преходен

5

ПИ № 02508.74.262 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-262, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 470.00 м2/

Преходен

6

ПИ № 02508.74.261 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХІV-261, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 424.00 м2/

Преходен

7

ПИ № 02508.74.251 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІV-251, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, с площ 435.00 м2/

Преходен

8

ПИ № 44882.22.63 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 272.00 м2/

преходен

9

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

Преходен

10

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

Преходен

11

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

Преходен

12

ПИ № 44882.501.22 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-22, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 385.00 м2/

Преходен

13

ПИ № 53120.501.167 по кад. карта на с. Оброчище, с площ от 528 м2

преходен


Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели


1

Апартамент № 18 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.38/

преходен

2

Апартамент № 10 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.30/

преходен

3

Апартамент № 17 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.37/

преходен

4

Апартамент № 10 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.30/

преходен

5

Апартамент № 20 в бл. № 22 ж.к"Балик", вх.А, гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.45/

нов

6

Апартамент № 1, ул. "Камчия" № 7, с.Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.1 по кад. карта на с. Сенокос/ 

нов

7

Апартамент № 2, ул. "Камчия" №7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.2 по кад. карта на с. Сенокос/

нов

8

Апартамент № 3, ул. Камчия" № 7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.3 по кад. карта на с. Сенокос/

нов

9.

(Допл. с решение 812, Протокол № 62/28.04.2011 г.) Двадесет броя апартаменти в сграда етажна собственост - вход В на бл. 39 в жк "Балик" гр. Балчик с идентификатор на сградата 02508.77.62.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.           
ІV. ИМОТИ КОИТО ОБЩИНА БАЛЧИК ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ


1

Незастроен терен - публична общинска собственост с площ от 778 м2, представляващ ПИ № 02508.86.82 по кад. карта на гр. Балчик

преходен


V.      ЗАКЛЮЧЕНИЕ


         Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2011 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2010 -2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през година.