• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 122

гр. Балчик, 22.02. 2011 г.

 


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 93а, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, във връзка със становище от РИО Добрич с изх. № РД 14-363/22.02.2011 г. и направено искане от РЗИ Добрич с изх. №  РД 462/22.02.2011 г. за временно прекратяване на учебните занятия в ОУ „Св.св. Кирил и Методий" и ОУ „Антим І" град Балчик поради завишения брой заболели ученици от остри респираторни заболявания


Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Да се преустанови временно учебния процес в ОУ „Св.св. Кирил и Методий" и ОУ „Антим І" град Балчик  за периода  23, 24 и 25 февруари 2011 година.          

2. Във връзка с неучебните дни, учебното съдържание следва да бъде преструктурирано при условия и ред, определени от директора на училището и съгласувани с началника на Регионалния инспекторат по образованието - Добрич.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Заместник кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се връчи на ОХД, ЗВО, директорите на училища и РИО - Добрич за сведение и изпълнение.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик