З  А  П  О  В  Е Д

№ 92

Балчик  14.02.2011 г.


 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение №328/25.01.2002г.),чл.22,ал.5 и чл.24, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение №219/22.01.2009г. на ОбС, посл. изм.с реш.689/30.11.2010г.) във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТО П Р Е Д Е Л Я М:

          1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 19.02.2010 г. до 10.03.2010 г. както следва:

- пл."Рибарски" - до тото пункта.

- център  - спирка  пл."21-ви  септември"

- пред мебелна къща "Круни"

- пл."Възраждане" - до автобусната спирка

- кв."Балик"-  общински пазар

- кв."Балик" - пред сладкарница "Шоколино"

- кв."Балик" - пред супермаркет "Аквилон"

- кв."Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

- кв."Левски" - до тото пункта

- кв."Левски" - пред  супермаркет "Фреш"

            2.  Такса се заплаща на място на управител пазари  към Общинско предприятие БКС.

2.1. Съгласно чл.24, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, таксата е в размер на 1.50 лв. на кв.м. на ден

2.2. Съгласно чл.22, ал.5 от същата Наредба, върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност.

            3. Документът за плащане с посочено място служи за разрешение за осъществяване на дейността.

            4.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - зам.-кмет на Община Балчик.


           Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и се сведе до знанието на РУП - Балчик и на Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

 

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик