На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 30, ал.1, т.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 502 от 29.01.2009 г.  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 79/08.02. 2011 г. на Кмета на Община Балчик.

                                   

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:

            Незастроен урегулиран  поземлен имот с площ от 147 м2, представляващ УПИ І - 310, кв. 100 по ПУП на гр. Балчик, ул. "Г.С.Раковски", / ПИ № 02508.84.310 по кад. карта на гр. Балчик /, при начална цена 17 640.00 лв. / седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева /, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 01.03.2011 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 14.02.2011 до 25.02.2011 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.00 ч. на 28.01.2011  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 28.02.2011 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова