• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


(Приета с Решение 730 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година)

 

         Интеграцията е комплексен процес обхващащ всички сфери на живота. Тя се отнася до цялото общество. Интеграцията изравнява шансовете за всички граждани във всички области на живота, издига тяхната активност в утвърждаване на демократичните промени у нас. Този процес е насочен към активно въвличане на представители на етническите общности в управлението на стопанския, културния и политически живот.

         Интеграцията е толерантност. Това означава, че всеки е свободен да се придържа към собствените си убеждения и да признава това право на останалите хора.

         Понятието интеграция зависи от две основни понятия - малцинство и мнозинство. Тя е израз на статукво, по което има съгласие, което не се оспорва и не предоставя конфликти. Мнозинството трябва да уважава уникалността на малцинството и да съдейства за утвърждаването и. Това означава изграждане на богата материална и духовна култура на съвременното общество, обединяващ ценностните системи на всички етноси.

         Интеграцията е процес на равнопоставено включване на хора с различие в текущата социална динамика. Тя е ключ към плурализма, доколкото идентичностите не се разрушават и подменят, а по-скоро се стимулират към съвместно съществуване. Интеграцията е налице, като мнозинството и представените малцинства си взаимодействат в интерес на общото благо и развитие.НОРМАТИВНА БАЗА

 

 

1.     Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г.

2.     Рамкова конвенция за защита на националните малцинства.

3.     Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество

4.     Национален план за действие по "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."

5.     Национална стратегия за демографско развитие на РБ (2003-2020г.)

6.     Закон за защита срещу дискриминацията.

7.     Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

8.     Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в РБ за периода 2005 - 2015 г.

9.     Съвместен меморандум по социално включване.

10. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА

 

         Етническата структура на населението става известно единствено при публикуване на данните от годишните преброявания.Ето защо данните за община Балчик са предоставени за 2001г.


Общо - 22367

Българска етническа група - 16122

Турска етническа група - 3181

Ромска етническа група - 2594

Друга - 470


         Общите изводи са , че община Балчик е пъстроцветна етническа мозайка, събрала на своята територия население от различни етнически групи, със свой специфичен бит и култура.ОСНОВНА ЦЕЛ

 

         Да се създадат условия и подпомагане процеса на интегриране на малцинствата в българското общество чрез провеждане на активна социална, демографска, културна и образователна политика , осигуряваща достоен начин и равнище на живот на различните етнически групи.


ЦЕЛИ

 

1.     Създаване на предпоставки за активно участие и социална интеграция на етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията на община Балчик.

2.     Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на малцинствени общности в обществения живот.

3.     Съхранение и развитие на културната, религиозната и езикова идентичност на етническите малцинствени общности като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие.

4.     Популяризиране съвместни дейности на етническите малцинства и българското население и работа в посока промяна на общественото мнение към етническите общности и позитивна посока.

5.     Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и трудова заетост на представителите на етническите групи, с акцент върху най-уязвимите в социално-икономическо отношение граждани.

6.     Преодоляване социалната изолация чрез провеждане на образователна политика, ориентирана към личностно развитие на младия човек, към неговата индивидуалност, социална и етническа цялост.

7.     Подобряване на здравния статус и здравна култура сред малцинствата.

8.     Да се създадат условия за подобряване благосъстоянието на ромското население чрез повишаване образованието и изграждане на трудови навици.

9.     Подобряване на жизнените условия на малцинствени групи в неравностойно в социално и икономическо положение и осигуряване на социална защита.

10. Осигуряване на условия за равно третиране на всички граждани, независимо от пол, вероизповедание и етническа принадлежност.

11. Да се премахне всякаква форма на расова дискриминация със съдействието и прякото участие на държавната и изпълнителната власт.ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

 

1.     Равнопоставеност на всички български граждани, независимо от възраст, пол, религия или етническа принадлежност.

2.     Сътрудничество между правителствен, неправителствен и обществен сектор.

3.     Доброволно участие на всички български граждани на територията на общината, независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност.

4.     Непрекъснато и отговорно ангажиране в програмата през периода на действието й.СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

 

         Настоящата областна програма е стратегически документ, който формулира приоритетните области и направления за действие за равноправно  интегриране на ромите в българското общество, с цел хармонично развитие на всеки индивид и на обществото като цяло.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

 

 

І. ОБРАЗОВАНИЕ

 

Приоритетни направления за действие:

 

 

1.        Обхващане на всички ромски деца на законоустановена възраст в подготвителна група / подготвителен клас.

2.        Обхващане на всички ромски деца в задължителна училищна възраст от образователната система.

3.        Обхващане в детските градини на всички ромски деца , чиито родители желаят това. Подкрепа в тази насока на социално - слабите семейства.

4.        Повишаване качеството на образование в училищата, в които се обучават изключително ромски деца.

5.        Разработване и прилагане на цялостна стратегия за превенция на отпадането на деца от образователната система и за реинтеграция на вече отпаднали от училище , включително ромски деца.

6.        Насърчаване на ромските деца да продължат образованието си и след навършване на задължителна училищна възраст. Подкрепа при необходимост за постъпване в гимназия , колеж университет.

7.        Привличане на ромските родители в образователния процес и към активно участие в училищния живот.Налагане на образованието като семейна ценност.

8.        Създаване  на условия за ранно професионално ориентиране и кариерно развитие чрез информационни срещи на експерти от ДТБ в училищата.

9.        Насърчаване на ромските семейства за изграждане на подходяща среда за отглеждане и възпитание на децата им и формиране на цели в живота, насочени към личностна и професионална реализация.

10.    Работа с родителите , непринадлежащи към ромската общност, за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на ромските деца.

11.    Включване на представители от ромските неправителствени организации в групи, обхождащи семейства, на които децата ще бъдат обхванати в образователната система.Срок на реализация: постоянен

Отговорни институции:

 

                                                      Отдел "Хуманитарни дейности"

                                                     

ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

 

Приоритетни направления за действие:

 

1.     Осигуряване и провеждане на широка разяснителна дейност за информиране на ромите за правата и задълженията им като здравноосигурени лица , за подобряване на здравните нагласи и поведение .

2.     Увеличаване на здравноосигурените роми.

3.     Осигуряване на здравно образование на роми за болестите и факторите на риска, вкл. Свързани с неимунизация, ранни бракове и раждания, трафик на жени и деца, ХИВ,СПИН и ППИ. Разработване на програми по здравно и сексуално образование за младите хора в и извън училище, както и за хората от всички възрасти в общността, изготвяне и разпространение на здравно-образователни материали.

4.     Включване на представители на ромската общност - здравно-социални сътрудници за работата на терен и здравни медиатори в представянето на услуги чрез засилено участие на неправителствените  организации.

5.     Популяризиране на ролята на здравните медиатори.

6.     Максимално обхващане на подлежащите на имунизация и разкриване на временни имунизационни пунктове или създаване на мобилни екипи.

7.     Създаване на условия за достъп на хората от ромската общност до съществуващите национални програми за превенция и контрол на сърдечносъдови, онкологични заболявания , наркомания, диабет, наследствени заболявания, хранене и др.

8.     Намаляване на детската смъртност, майчината смъртност и ранната раждаемост чрез ранно обхващане и наблюдение на бременните от женска консултация и на родилките, повишаване на обхвата от имунизации.

9.     Осъществяване на дейности за семейно планиране и за повишаване на капацитета на семействата за формиране на семейните отношения и средата за отглеждане и възпитание на децата и превенция на изоставянето.

10. Създаване на условия за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве. Провеждане на целенасочена информативна дейност за разясняване на рисковете от ранни бракове и ранни раждания.

11. Осъществяване на превенции на ХИВ, СПИН , ППИ туберколоза и др. инфекциозни болести.

12. Повишаване на здравната култура на бременни и родители на деца от 0 до 3 годишна възраст чрез разкриване на допълнителни социални услуги с участието на специалисти и здравно - социални сътрудници от общността.


Срок на реализация: постоянен

Отговорни институции:

 

                                                      Отдел "Хуманитарни дейности"

                                                      Марияна Инджева

 ІІІ. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

 

Приоритетни направления за действие:

 

1.     Разработване на общински програми за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население , целящи осигуряване на съвременна жилищна среда.

2.     Отреждане на нови територии за жилищно строителство, с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали.

3.     Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване.

4.     Подобряване на качеството на изградени жилища.

5.     Изграждане на социални жилища , съобразени с потребностите на ромската общност.

6.     Подпомагане на нуждаещите се за изграждане на нови жилища чрез въвеждане на система от ефективни мерки.

7.     Преустановяване на практиката на принудително изваждане на ромски семейства от домовете , които обитават , при изпълнение на благоустройствени мероприятия по кадастрални карти и планове, без алтернативно жилищно настаняване. Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване на ромски семейства  в наложителните такива случаи.

8.     Провеждане на информационни и образователни кампании сред ромското население за формиране на качествена жилищна среда.

9.     Подготвяне на специалисти по въпросите на жилищните условия за работа с ромите, включително насърчаване на участието на специалисти роми за работа в специализирани структури по жилищна политика, устройство и развитие на територията.Срок на реализация: постоянен

Отговорни институции:

 

                                                      Отдел "УТСИ"

                                                      Мариана Инджева

 

ІV. ЗАЕТОСТ

 

Приоритетни направления за действие:

 

1.      Разработване на програма за заетост на местно ниво за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на работодателите  и организациите на ромската общност.

2.      Насърчаване повишаване на образователното равнище, квалификацията и преквалификацията на безработни роми, както и заети роми, в съответствие с професии, търсени на пазара.

3.      Повишаване на социалните умения на младите хора от ромската общност като необходима предпоставка за повишаване на тяхната трудова заетост.

4.      В договорите за изпълнение на спечелени поръчки да има клауза, с която изпълнителя се задължава да наеме работници от територията на съответната община.

5.      Провеждане на информационни кампании и изграждане на партньорства на местно ниво за насърчаване на заетостта чрез мини трудови борси.

6.      Мотивиране за включване в обучение за предприемаческа култура и управление на собствен бизнес. Стимулиране на самостоятелна заетост.

7.      Въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. Чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др.

8.      Насърчаване на развитието на трудовото медиаторство и на индивидуалния подход на работа с представителите на ромската общност. Назначаване на роми - трудови медиатори и такива с необходимите образование и квалификация в дирекциите "Бюро по труда" и "Социално подпомагане".

9.      Осигуряване на механизми за ефективна защита от дискриминация на пазара на труда и на работното място, поради повишения риск ромите да бъдат допълнително маргинализирани в условията на икономическа криза.Срок на реализация: постоянен

Отговорни институции:

 

                                                      Дирекция "Бюро по труда"

                                                      Дирекция "Социално подпомагане"

 

V. НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Приоритетни направления за действие:

 

1.     Интегриране на потребностите, проблемите и правата на ромите в общите интеграционни правителствени и секторни политики и предприемане на временни мерки за преодоляване на дискриминативни практики и постигане на равнопоставеност във всички обществени сектори.

2.     Подобряване на механизмите за сътрудничество , диалог и консултации между публичния сектор, ромите , гражданските организации, работещи за интеграция на ромите.

3.     Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми , вкл. И спорт

4.     Мащабни разяснителни и информационни кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация.

5.     Да се увеличат формите за пряко участие на ромската жена в проекти за съвместно обучение, като средство за постепенно преодоляване на формите на дискриминация.

6.     Насърчаване на участието на ромите в държавната и местната администрация.

7.     Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиката за интеграция на ромите.

8.     Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека.

9.     Насърчаване на културния плурализъм в медиите и прилагането на професионалните стандарти за етично отразяване на въпросите на ромите.

10. Насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете  и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена.

11. Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация.

12. Засилване на мерките за закрила на децата - роми при съблюдаване на правните механизми и работа със семействата за основание на родителските задължения, за разбиране и спазване правата на децата.

13. На предстоящото преброяване на населението през 2011 г. в преброителните комисии по ромските квартали да бъдат включени преброители от ромски произход.

14. Да се увеличат формите за пряко участие на ромската жена в проекти за съвместно обучение, като средство за постепенно преодоляване на  формите на дискриминация.

15. Да се реализират програми за информация и професионално ориентиране за ромските жени, за да се облекчи достъп до работно място.

16. Да разработят програми за консултиране на ромските жени, които са се ориентирали към самостоятелна стопанска дейност.Срок на реализация: постоянен

Отговорни институции:

 

                                                      Дирекция  вътрешните работи

                                                      Дирекция "Социално подпомагане"

 

VІ. КУЛТУРА

 

Приоритетни направления за действие:

 

1.     Създаване и утвърждаване на подкрепящи условия за съхранение и развитие на културата, традициите, обичаите и творчеството на ромите като част от общонационалната култура.

2.     Подкрепа на традиционните и съвременните форми на ромското изкуство и култура.

3.     Развитие на капацитета на читалищата за запазване , развитие и разпространяване на ромската култура.

4.     Подкрепа за дейността по места на театрални трупи на смесена професионална и любителска основа.

5.     Утвърждаване на принципите на междукултурна диалогичност и по-ефективно регламентиране на етнокултурния плурализъм в обществените медии.

6.     Популяризиране на ромската култура, традиции, обичаи и творчество в медиите , вкл. Ромски , и сред широката общественост чрез форуми, спектакли, отбелязване на празници, фестивали, издателска дейност и др.

7.     Реализиране на публични и медийни кампании за популяризиране на ромската култура и приноса на ромските творци към националната култура.Срок на реализация: постоянен

Отговорни институции:

                                                      Отдел "Хуманитарни дейности"

                                                      Марияна Инджева