• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Очакваме Вашите предложения и становища, относно изменението в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК на e-mail: mayor@balchik.bg или на сайта.


 

ДО                                                 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БАЛЧИК

                                                        

         ОТНОСНО: Промяна  на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик


         Господин Председател,    

         Във връзка с измененията на ЗМДТ, публикувани в ДВ бр.98 от 14.12.2010 г., възниква необходимост от актуализация в разпоредбите на горепосочената наредба за 2011 г. Предлага се въвеждането на нов местен данък - туристически данък. Новият данък заменя туристическата такса. Направеното предложение като размер съответства на внасяните такси и реализирани нощувки за 2010г., както и е одобрено от Консултативен съвет по туризъм на заседание от месец декември.   Предвид  това и на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОБА,  внасям в ОбС - Балчик следното 


проекто - решение:

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл.8 и чл.11, ал.3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет гр. Балчик


Р Е Ш И:

         Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с  промените на Глава първа и втора Раздел МЕСТНИ ДАНЪЦИ от ЗМДТ относно данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства и туристически данък /нов от 2011 г. - досега туристическа такса/:

&1. В чл.2 се правят следните допълнения:

1. Създава се нова т.7:

"7. Туристически данък"

&2. В чл.5 ал.2 се изменя така:

"(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс."

&3. В чл.7 ал.4 се отменя.

&4. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.2 накрая се добавя "или съответната част от него"

2. Създава се ал.5:

"(5) За имот-държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление."

&5. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим."

2. Алинея 2 си изменя така:

"(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

&6. В чл.20 се отменя текста и се правят следните допълнения:

1. Създава се нова алинея 1:

"(1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти."

2. Създава се нова алинея 2 /в сила от 01.07.2011г./:

"(2) Когато собственикът,съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по чл.14 ал.1 от ЗМДТ се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка."

3. Създава се нова алинея 3:

"(3) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ."

4. Създава се нова алинея 4:

"(4) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели."

&7. В чл.41 ал.12 се добавя след шейни "и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата".

&8. В чл.46 :

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

2. Алинея 3 се създава изречение второ:

"Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ."

&9. В чл.52 ал.1 т.2 се изменя така:

"2. физическите лица, включително едноличните търговци,които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение №4 към Глава втора,раздел шест от ЗМДТ, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага."

&10. В глава втора се създава раздел VI:

"Раздел VI

Туристически данък

Чл.57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 58 (1) Размерът на дължимия туристически данък от февруари  2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,30 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,30 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 0,40 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 0,50 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 0,50 лв. за нощувка.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:

Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД

където:

Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;

Д - брой дни в годината;

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.

&11. Създава се &8 към Преходни и заключителни разпоредби

&8. (1) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.

(2) Декларацията по чл. 57, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

&12. Създава се &9 към Преходни и заключителни разпоредби

"§ 9. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация,по утвърден образец от кмета, с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г."

&13 Създава се &10 към Преходни и заключителни разпоредби

"&10.Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат с изключение на  &6 ал.2, които влизат в сила от 01.07.2011г.


ВНАСЯ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ