• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед №1038/08.12 2010г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.

     Търгът ще се проведе в една сесия на 28.12.2010год./вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 13.12.2010г. до 14 часа на 23.12.2010г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, в срок до 14.00 часа на 23.11.2010г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 23.12.2010г. в информационния център на община Балчик.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик