На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г.,  Решение 660 от Протокол 53/ 30.09.2010г. на ОбС Балчик и Заповед № 972/16.11.2010г. на Кмета на Община Балчик.

 

 

            ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем обособени части от имоти - публична общинска собственост в град Балчик за поставяне на рекламно информационни елементи, както следва:

1.1. Рекламна площ от 7.5 м2, находяща се в гр. Балчик, ул."Приморска" пред УПИ XXVI кв.110 по плана на гр.Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

1.2. Рекламна площ от 6.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул."Приморска" на кръстовището с ул. "Самара" за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

1.3. Рекламна площ от 2.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул."Дунав" в ПИ 02508.55.6 по кадастралната карта на гр.Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

1.4. Рекламна площ от 10.50 м2, находяща се в гр. Балчик по градската пътна мрежа съгласно приложен списък за поставяне на 15 бр. рекламно-информационни елементи.

            1.5. Рекламна площ от 3.85 м2, находяща се в гр. Балчик, ул."Д-р Златко Петков" за поставяне на 4 бр. рекламно-информационни елемента.

1.6. Рекламна площ от 2.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул."Приморска" и ул."Черно море" за поставяне на 2 бр. рекламно-информационни елемента.

2.  Цел на конкурса:

- отдаване под наем на гореописаните части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ)

2.1. Начална годишна наемна цена:

- за обект (1.1.) в размер на 375,00 лева, без ДДС

- за обект (1.2.) в размер на 300,00 лева, без ДДС

- за обект (1.3.) в размер на 100,00 лева, без ДДС

- за обект (1.4.) в размер на 525,00 лева, без ДДС

- за обект (1.5.) в размер на 192,50 лева, без ДДС

- за обект (1.6.) в размер на 100,00 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване.

2.3. Допускане до конкурса:

- до участие се допускат кандидати, регистрирани по смисъла на търговския закон и развиващи дейност на територията на Община Балчик.

- кандидатите следва да представят протокол от Общински експертен съвет по устройство на територията за приемане външният вид и местоположението на РИЕ

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.11.2010г. до 30.11.2010г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 03.12.2010г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.


            За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров