• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е Д

 

№ 661

Балчик,  28.07.2010 г.


 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик (приета с решение №328/25.01.2002г),  чл. 25.от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение №219/22.01.2009г. на ОбС , последно изм. с реш.№555/30.04.2010г. )и молба с вх.№63-1211-1/20.07.2010г. от фирма ООД "Арлекин - М" ООД.

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1. Площ в УПИ I, кв.27" /ул. "Дунав "№ 5, срещу ОУ"Антим I"/ за поставяне на гостуващия от 04.08.2010г. до 07.08.2010г. в града цирк "Арлекино";

2.  Площ за поставяне на билетна каса - пл."21-ви септември";

3. Такса за ползване на определените площи, съгласно чл.25 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик в размер на 0.30лв на кв.м на ден;

4. Шапитото на цирка да се разположи след заплащане на такса за работна площ от 64 кв.м и представяне на документ, удостоверяващ  разрешението за извършване на  дейността;

5. Върху таксата се начислява допълнително данък добавена стойност, съгласно чл.22, ал.5 от Наредбата по т.3.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров, заместник - кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед, да се сведе до знанието на РУ "Полиция"- Балчик за сведение и на заинтересованите лица за  сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик