• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


(приет с решение 623/30.06.2010 год.) ПРИЛОЖЕНИЕ В6: Примерна структура на доклада на общинско ниво

 

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Балчик

Доклад

 

Месец май 2010

        1. Въведение

        Резултатите от извършеното проучване за специфичните проблеми на демографското, социалното и икономическото развитие в община Балчик и тенденциите в настъпващите структурни промени в условията на живот в община Балчик са представени в аналитичния доклад, изготвен от оперативен екип в състав: Ертоп Ханджиев - гл. секетар на Община Балчик, Нели Иванова - гл. специалист "Домашен и социален патронаж", Ерджан Тургут - нач.отдел "Закрила на детето" при ДСП-Балчик, Нина Митева - ст.специалист "Евроинтеграция и международно сътрудничество", Марианна Инджева - ст.специалист "Етнически въпроси".     
      Статистическият анализ на основните демографски процеси и социалните характеристики е за  периода 2007 - 2009 г., като за  база са използвани данни от преброяването на населението в България през  2001 година.
       Направените оценки на  потребностите на рисковите групи ще се използват за структуриране и планиране на  услуги и мерки в Областната и Общинска стратегии за управление на социалните проблеми за намаляване напрежението в социалната сфера.  


        2. Методология

       При изготвяне на Доклада е приложен подходът на обсъждане и разпределяне на отговорностите на държавните институции, местната власт и неправителствените организации в социалната закрила на населението, и в борбата със социалната изолация.

       2.1. Цели и обхват на проучването

       Цели и конкретни задачи на проучването на ситуацията в община Балчик

- Целта на проучването е степента на  ефективност и ефикасност на системата за социални услуги на територията на община Балчик и разработване на стратегия  за  постигане на съответствие между реалните потребности и предлаганите услуги и необходимостта от разкриване на нови.
-
Развиване на модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаряща на нуждите на общността, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.

       Обхват на темите на проучването 

       Обхватът на проучването включва:

 1. Всички уязвими общности, всички възрастови групи на територията на общината, със специално внимание към малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск.
 2. Развитието на социалните услуги,  проблемите на рискови групи и решенията, свързани с  мерките за социално им включване.

       Териториален и времеви обхват

      Докладът е сварзан с разработването на Общинска стратегия за социални услуги на община Балчик за периода 2010 - 2015 г.
     Изводите от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за планирането на социални услуги, които да осигуряват достъп на клиентите; избор на вид и капацитет на услугите; избор на видове финансиране; избор на сътрудничество.
     Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето на услугите - местна власт, Дирекция "Социална подпомагане", "Домашен социален патронаж", граждански организации, така и на настоящите и потенциалните ползватели - рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги.

       2.2. Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Балчик

       Методи и инструменти, използвани за събиране на информация:

       Избраният инструментариум комбинира:
-   външни и вътрешни оценки,
-   количествени и качествени методи,
-   субективни и обективни източници на информация.

       2.2.1. Събиране, обработване и анализ на статиститеските данни. Тези методи са сврързани с идентифициране на рисковите групи  и  цялостната социално-икономическа  ситуация в община Балчик.

       2.2.2.  Оценка  нагласите в обществото и сред рисковите групи - включва: събиране на информация и собствени изследвания.  Тази методология ще позволи обективен поглед на екипа  по отношение на процесите, свързани с разработване на стратегията.

        Използвани източници на информация.

      Екипът, разработващ доклада се запозна с редица документи, отнасящи се до състоянието на социо-икономическите сектори на община Балчик и документи, които очертават правната, социалната и техническата рамка на заданието.
      Използвани са публикации, статистики и изследвания на Дирекция бюро по труда - Добрич, Дирекция РУСО - Добрич, Дирекция "Социална подпомагане" - Балчик, ГРАО, НСИ, РЦЗ - Добрич и други източници, достъпни в Интернет.

        Прилагани аналитични методи за оценка на проблемите в общината.

       2.2.3. Оценка на ефекта от предоставяните услугите, свързани с промяната в качеството на живот на ползвателите.

      2.2.4. Оценка на взаимодействието между различните ангажирани институции, страни и разпределение на ролите и отговорностите.

       2.2.5. Обучения и консултиране, включващи: обучение на обучителите, практически упражнения и работа в малки групи и  консултации.

       2.2.6. Планиране.


      3. Описание на ситуацията в община Балчик

      3.1. Обща характеристика на общината

      Община Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добрич-селска и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км.
       На територията на Община Балчик има 21 населени места, като по броя на населението си, повечето села са от категориите "много малки" и "малки". Изключение правят селата Оброчище (2476 д.),  Соколово (1117 д.) и  Кранево (705 д.). Почти обезлюдени са с. Брястово - 5 д. и с. Карвуна - 3 д. В общината е разположен и к.к. Албена - селищно образувание с национално значение.
        В общинската администрация на Община Балчик на пълно работно време работят 124 специалисти и 8 на непълно. Обособени са 5 дирекции: Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване", Дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство",  Дирекция "Местни данъци и такси, хуманитарни и стопански дейности", "Дирекция "Устройство на територията, собственост и инвестиции ", Дирекция "Туризъм, еврофондове, международни сътрудничество, екология".

       Броят на регистрираните безработни в Община Балчик /31.12.2009 г./  е 1033 при 11 015  икономически активно население. От тях безработни мъже 430, а жени 603. Безработните с висше /62/ , средно /414/, без или с по-ниско от основно образование  са 321.

       3.2. Население - демографска характеристика

       3.2.1. Население

      Населението на община Балчик наброява 22779 д. - 11,41% от населението на областта. В град Балчик е съсредоточено 60,5% (13782 д.) от населението на общината и през последните 5 г. не се променя.
      За периода 2007 - 2009 г. има спад на населението в общината (2007 г. - 22964 д.; 2008 г. - 22907 д.; 2009 г. - 22779 д.;), но за сравнение с преброяването през 2001 г. - 22354 д. нараства.

Таблица 1: Сравнителна таблица на прилики и разлики в тенденциите между населените места от общината за периода 2007-2009 по данни на ГРАО Балчик.

Населено място

Постоянно население към 2007

Постоянно население към 2008

Постоянно население към 2009

1.

гр. Балчик

13802

13813

13782

2.

с. Безводица

344

347

341

3.

с. Бобовец

153

151

149

4.

с. Брястово

6

6

5

5.

с. Гурково

566

549

529

6.

с. Дропла

361

356

346

7.

с. Дъбрава

186

187

179

8.

с. Змеево

330

312

300

9.

с. Карвуна

4

3

3

10.

с. Кранево

737

731

705

11.

с. Кремена

141

141

134

12.

с. Ляхово

477

482

485

13.

с. Оброчище

2513

2490

2476

14.

с. Преспа

217

221

225

15.

с. Рогачево

193

190

193

16.

с. Сенокос

650

635

630

17.

с. Соколово

1149

1144

1117

18.

с. Стражица

423

451

491

19.

с. Тригорци

155

155

155

20.

с. Храброво

74

71

71

21.

с. Царичино

163

162

159

22.

с. Църква

320

310

304

       Населението на общината е с тенденция към намаляване, с изключение на селата Ляхово, Преспа и Стражица, които отбелязват прираст, в с. Рогачево и с. Тригорци не се наблюдава промяна.

       Статистически данни за общината и тенденции

       Населението в община Балчик е 22 779 души (2009), като по-голямата част от жителите са съсредоточени в гр. Балчик - 13782 души или 60,5%, а в селата живеят 8997 или 39,5%. Средната гъстота на населението е 43 човека на кв.км.
       По данни на официалната статистика нивото на раждаемост в община Балчик се повишава. През 2007 общият брой на ражданията е 166, през 2008 г. - 155, а през 2009 - 180.
       Смъртността в община Балчик през последните 3 години е съответно: през 2007 г. - 287 човека  /12,6 /, през 2008 г. - 266 човека/11,8 ‰/, през 2009 г. - 285 човека / 12,5 ‰/.
       Съпоставката на данните сочи, че естественият прираст през периода 2007 - 2009 г. в община Балчик е отрицателен /-4,6 ‰/ .
       Механичният прираст е положителен (59) по данни на НСИ, през 2009 г., в общината са осъществени 683 заселвания и 624 изселвания.

       Сравнителен анализ за състоянието в различните населени места

      Град Балчик е с благоприятна възрастова структура - има висок дял на контингентите 15-64 г. (72,7 %), които са основен източник за формиране на трудовите ресурси. Делът на младите хора е  11,4 %, а този на възрастните (15,9%) - сравнително висок. Селското население е с трайна тенденция на застаряване, която е по-силно изразена в много малките и малките села. Почти обезлюдени са селата  Брястово - 5 жители към 2009 г. и  Карвуна с 3-ма.  Средно за селското население на общината,  съотношението между трите възрастови групи е 13,7: 62,2: 24,1%.
      Смъртността в малките населени места в Общината е по-висока от тази в Балчик и големите села, където процентът на живеещите на възраст под 59 години за жените и 63 години за мъжете е по-голям.

      3.2.2  Възрастова структура

 

Таблица 2: Население  на община Балчик по възрастови групи за 2007 г. по данни на ГРАО

Населено място

под 7 г.

от 7 до 13

от 14 до 17

от 18 до 58

Жени

от 18 до 62

Мъже

над 59

Жени

над 63

Мъже

1.

Гр. Балчик

800

850

679

4464

4835

1356

818

2.

с.Безводица

32

37

23

88

92

45

27

3.

с. Бобовец

13

7

4

35

82

8

4

4.

с. Брястово

0

0

0

0

3

3

0

5.

с. Гурково

24

20

22

110

135

156

99

6.

с. Дропла

11

14

6

82

110

86

52

7.

с. Дъбрава

13

14

5

32

52

43

27

8.

с. Змеево

8

12

3

59

92

88

68

9.

с. Карвуна

0

0

0

0

0

2

2

10.

с. Кранево

35

43

32

189

213

139

86

11.

с. Кремена

19

10

7

33

43

17

12

12.

с. Ляхово

42

38

22

139

172

39

25

13.

с.Оброчище

199

186

159

808

838

205

118

14.

с. Преспа

14

18

12

57

59

39

18

15.

с. Рогачево

6

16

16

35

47

41

32

16.

с. Сенокос

20

46

26

141

198

135

84

17.

с. Соколово

81

67

42

341

364

156

98

18.

с. Стражица

60

49

38

135

105

20

16

19.

с. Тригорци

18

24

10

40

35

19

9

20.

с. Храброво

5

5

4

14

17

12

17

21.

с. Царичино

4

6

5

25

46

51

26

22.

с. Църква

15

22

14

86

91

51

41

Общо за общината

1419

1484

1129

6913

7629

2711

1679

 

Таблица 3: Население на община Балчик по възрастови групи за 2008 по данни на ГРАО

Населено място

Под 7 г.

от 7 до 13

от 14 до 17

от 18 до 58

Жени

от 18 до 62

Мъже

над 59

Жени

Над 63

Мъже

1.

Гр. Балчик

856

797

618

4422

4873

1410

837

2.

с.Безводица

27

39

22

97

88

46

28

3.

с. Бобовец

11

9

3

51

65

9

3

4.

с. Брястово

0

0

0

0

3

3

0

5.

с. Гурково

25

23

19

107

125

152

98

6.

с. Дропла

11

13

4

82

114

84

48

7.

с. Дъбрава

11

16

2

41

48

43

26

8.

с. Змеево

8

11

2

54

83

83

71

9.

с. Карвуна

0

0

0

0

0

2

1

10.

с. Кранево

36

41

31

191

200

143

89

11.

с. Кремена

19

11

8

31

43

18

11

12.

с. Ляхово

36

37

24

164

158

39

24

13.

с.Оброчище

197

180

146

757

876

207

127

14.

с. Преспа

17

19

12

59

58

39

17

15.

с. Рогачево

5

11

17

41

41

45

30

16.

с. Сенокос

21

42

25

144

190

134

79

17.

с. Соколово

77

69

35

363

342

158

100

18.

с. Стражица

60

48

31

145

131

20

16

19.

с. Тригорци

20

22

14

30

43

20

6

20.

с. Храброво

4

7

4

10

9

21

16

21.

с. Царичино

4

6

4

30

47

47

24

22.

с. Църква

16

17

18

81

82

53

43

Общо за общината

1461

1418

1039

6900

7619

2776

1694

 

Таблица 4: Население на община Балчик по възрастови групи за 2009 по данни на ГРАO

Населено място

Под 7 г.

от 7 до 13

от 14 до 17

от 18 до 58

Жени

от 18 до 62

Мъже

над 59

Жени

Над 63

Мъже

1.

Гр. Балчик

869

789

553

4420

4840

1426

885

2.

с.Безводица

27

34

22

100

90

43

25

3.

с. Бобовец

11

10

1

50

65

6

6

4.

с. Брястово

0

0

0

0

2

2

1

5.

с. Гурково

28

21

13

106

115

151

95

6.

с. Дропла

14

7

8

88

108

77

44

7.

с. Дъбрава

10

14

5

36

52

38

24

8.

с. Змеево

10

9

3

53

73

82

70

9.

с. Карвуна

0

0

0

0

0

2

1

10.

с. Кранево

35

46

26

153

211

143

91

11.

с. Кремена

16

11

7

29

43

16

12

12.

с. Ляхово

31

30

28

168

162

38

28

13.

с.Оброчище

202

183

125

771

857

207

131

14.

с. Преспа

27

20

8

54

67

37

12

15.

с. Рогачево

6

8

11

26

67

45

30

16.

с. Сенокос

19

42

18

150

196

126

79

17.

с. Соколово

86

71

39

334

335

148

104

18.

с. Стражица

69

47

28

146

169

18

14

19.

с. Тригорци

23

19

17

31

40

17

8

20.

с. Храброво

4

8

3

9

14

20

13

21.

с. Царичино

4

6

4

30

44

47

24

22.

с. Църква

12

15

15

85

81

49

47

Общо за общината

1503

1390

934

6839

7631

2738

1744


        Тенденции във възрастовата структура през последните години - към застаряване или подмладяване.

       Възрастовата структура на населението е по-благоприятна от тази за областта и района. За периода 2007-2009 г., се очертава постепенно увеличение на броя на децата до 7 г., дела на младите хора под 18 г. намалява, както и жителите  от 15 до 62 г., а лицата на 63 и повече години нарастват,  като относителен дял и абсолютен брой. Което води до застаряване на населението въпреки увеличинитето на ражданията.

       Анализ и данни за структурата на населението под- във- и над-трудоспособна възраст в  общината. Данни за дела на детско население, на населението в трудоспособна възраст и анализ на тенденциите от гледна точка на потребностите и териториалния обхват на планираните социални услуги в общината.

       Съотношението между трите основни възрастови групи за общината 0-14 г.: 15-64 г.: 65+  е  12,5: 67,7: 19,8%. Делът на младите генерации е по-нисък от този на възрастните хора. Възрастовата структура по населени места има значителни различия.
       Град Балчик има висок дял на контингентите 15-64 г. (72,7,7%), които са основен източник за формиране на трудовите ресурси. Делът на младите хора е  11,4 %, а този на възрастните (15,9%) - сравнително висок. Селското население е с трайна тенденция на застаряване, която е по-силно изразена в много малките и малките села, където живеят предимно хора на пенсионна възраст.  

       Етнически състав на населението.

      Към 1 март 2001 г. от общия брой на населението в България 7 928 901 души, като българи са се самоопределили 6 625 210 души (83.9%), като турци - 746 664 души (9.4 %) и 370 908 души (4.7%) са се самоопределили като роми (цигани). Според същото преброяване, българската етническа група в община Балчик обхваща 69,27 % (15485д) от населението, турската - 16,18% (3616д), ромската - 12,31% (2753д) и други - 1,36% (305д).


Таблица 5: Етнически състав на населението на община Балчик по данни от преброяването на населението през 2001г.

Етническа група

Общо за страната

Община Балчик

Българска

83,9%

69,27%

Турска

9,4%

16,18%

Ромска

4,7%

12,31%

Други и непоказано

2%

2,24%

Общо

100%

100%


        От таблицата се вижда, че ромското население в община Балчки е с по-висок процентен дял от този за страната, Социалните услуги на областната стратегия трябва да се насочат към решаване на проблемите на тази уязвима общност.
        Селата Ляхово, Бобовец, Стражица, Тригорци, Кремена, Оброчище , Соколово и Безводица етническото население е с най-голям процент.

       Миграционни процеси, механичен прираст, движение на населението.

       Механичното движение на населението се определя от промяната на настоящия адрес на лицата в рамките на страната и извън нея. В резултат на преселванията между градовете и селата населението на селата намалява с всяка изминала година, респективно се увеличава населението в градовете.
       Решаване на комуникационните проблеми, както и подобряване на инфраструктурата ще ускори завръщането на младите хора в селата, за което предпоставка са уюта и спокойствието, което предоставят малките населени места.

 

Таблица 6: Механично движение на населението през 2007 година по области и общини по данни на НСИ

Области
Общини

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Област Добрич

3982

4674

-692

Балчик

610

566

44

Генерал Тошево

357

535

-178

Добрич

954

683

271

Добрич (град)

1217

1757

-540

Каварна

295

351

-56

Крушари

109

265

-156

Тервел

307

382

-75

Шабла

133

135

-2


Таблица 7: Механично движение на населението през 2008 година по области и общини по данни на НСИ

Области
Общини

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Област Добрич

3109

3885

-776

Балчик

398

456

-58

Генерал Тошево

322

518

-196

Добрич

453

627

-174

Добрич (град)

1263

1344

-81

Каварна

247

293

-46

Крушари

94

171

-77

Тервел

217

333

-116

Шабла

115

143

-28


Таблица 8: Механично движение на населението през 2009 година по области и общини по данни на НСИ

Области
Общини

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Област Добрич

3 754

4637

-883

Балчик

683

624

59

Генерал Тошево

311

532

-221

Добрич

554

657

-103

Добрич (град)

1 383

1 801

-418

Каварна

296

301

-5

Крушари

96

221

-125

Тервел

268

368

-100

Шабла

163

133

30


       Положителна е тенденцията на механичния прираст на населението в община Балчик.  През 2009 г., в общината са осъществени 683 заселвания и 624 изселвания. В сравнение с предходните години, механичното движение на населението не показва големи различия. За периода 2007-2009 г. характерно за област Добрич и Североизточния район за планиране е, че механичното движение на населението е с отрицателни стойности за целия период.


Таблица 9: Движение на населението на община Балчик

 

Прираст

2007

2008

2009

Община Балчик

Естествен прираст на 1000 души

-5.27

-4.85

-4.61

 

Механичен прираст на 1000 души

1.92

-2.53

2.59

       Тенденциите в развитието на населението през последните години е задържане на населението, положителен механичен и неголям отрицателен естествен прираст, нормална възрастова структура (диференцирана по населени места), повишаване на образователното равнище. Естественият отрицателен прираст не е висок и положителният механичен прираст на населението компенсира отрицателните последици.
       Групирането на населението по възрастови групи от (0-14 г.: 15-64 г.: 65+) е (12,5: 67,7: 19,8%) показва постепенно изместване на тежестта най-напред към средната възрастова група за сметка на младите. Този процес обаче не е толкова силно изразен, тъй като част от въздействието му се пренасочва към високо възрастовата група, чийто дял макар и бавно, но постоянно расте.
        Всичко това говори за „застаряване" на населението, за увеличаване дела на възрастните хора, като следствие на тенденцията и на национално ниво.
       Основни демографски проблеми
в общината, имащи пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и към потребностите на населението от социални, здравни и др. услуги:

- застаряване на населението;
- висока смъртност и отрицателен естествен прираст, макар и с тенденция към намаляване;
- ниска гъстота на населението.

       Възрастовата структура по населени места има значителни различия. В малките населени места на общината е голям броя на възрастните самотноживеещи хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст или различни здравословни причини. Домашния социален патронаж би облекчил нуждите на тази целева група, но на този етап услугите му се предоставят  само в рамките на гр. Балчик.

       3.3. Икономическо развитие на община Балчик

       3.3.1. Икономическо развитие

       Балчик е сред общините, имащи структурна значимост в икономическото развитие на черноморския регион. Още по-съществено е значението й за икономиката на областта. Основен фактор за развитието на общината са богатите природни ресурси и действително благоприятното географско положение. Това определя водещото значение на туризма и селското стопанство за икономическата структура на общината.
      Секторната структура на наетите лица показва водещото място на услугите с 65.5%, което е следствие на специализацията и традициите на местната икономика и трудови ресурси. В индустрията са ангажирани 26% от наетите лица (около 10 пункта под  средното за страната). Делът на наетите в аграрния сектор (8.4%) e два пъти над средния за страната и е обясним с разположението на общината в плодордния добруджански регион.
       В бъдеще е целесъобразно да се търси разнообразяване на заетостта (алтернатива на туризма), за да се отговори на новите предизвикателства и тенденции в пазара на труда (произтичащи от глобализацията и динамиката на световната икономика).
       Обяснимо водещо място в отрасловата структура на общината заема под-сектор "Хотели и ресторанти" с 30.8% от наетите лица (само в Албена са заети над 1500 души-3/4 от общия брой на наетите). На второ място с 18.8% се нарежда преработващата промишленост, а на трето - селското стопанство с 8.4% от наетите.

       3.3.2. Инфраструктура и транспорт

       Първокласният път І-9 (с европейска категоризация Е87) е основният обслужващ път за общината. Той обслужва крайбрежното направление: Румъния /Дуранкулак/- Балчик-Варна-Бургас-Малко Търново - Турция. Пътят обслужва главно туристическите потоци по крайбрежието и преките връзки с  Варна, от където може да се ползва магистрала "Хемус" по посока София.. От общо 30 км участък в територията на общината, половината е в добро състояние, а останалата - в средно.
       Другите пътни направления са ориентирани към областния център Добрич и обслужват територията "в дълбочина". Това са второкласните пътища ІІ-27 (Балчик-Соколово-Сенокос-Добрич, 26,6 км) и ІІ-71 (Оброчище-Батово-Стефаново-Добрич, 7 км). При необходимост, път II-27 би могъл да бъде най-кратката пътна артерия за сухоземно прехвърляне на товари от пристанище Силистра към пристанище Балчик и обратно.
       Северозападното направление на общината се обслужва от прекатегоризирания от IV в III клас път 9002 (Царичино-Дропла-Генерал Тошево), с обща дължина 23,6 км, от които половината са в средно, а другата половина - в лошо експлоатационно състояние. Третокласният път ІІІ-902 (Оброчище - Кичево - КК "Св. Константин" - Варна) само започва на територията на общината, но по цялото си протежение преминава паралелно на първокласния път І-9 в тил и успешно се използва за поемане на товарното и транзитното движение, особено в летните месеци.
      Общата дължина на републиканската пътна мрежа в община Балчик е 91,4 км, като по-голямата част от нея е в добро състояние, но 17,8% (основно бившия четвъртокласен път), са  в лошо състояние. Заедно с добрата пространствена организация и гъстота (174 км/1000 км2)[1]; може да се твърди, че изградеността на републиканската пътна мрежа в общината е добра.
       Общинската пътна мрежа
включва 108 км бивши четвъртокласни пътища и 28 км местна пътна мрежа, обслужваща главно вилните зони. Гъстотата на пътната мрежа за общината е 193 км/1000 км2. Тя е по- висока от средната за областта (177) и средната за страната (162). От общо 21 населени места, 15 се обслужват от общински пътища, изградени предимно с асфалтова настилка. И общинската пътна мрежа е със сравнително добра оценка, като само 20% от нея са в лошо експлоатационно състояние.
       Като цяло, пътната мрежа в общината е добре развита и в относително добро състояние. Достъпността до областния център, както и до регионалния център Варна не е проблем, особено от крайбрежната част на общината, която се обслужва от първокласния път. Поради по-лошото състояние на бившия четвъртокласен път 9002, има известни затруднения за придвижване до общинския център от най-далечната, северозападна част на общината. Отделни участъци от общинските и особено местните пътища, са в лошо състояние и се нуждаят от ремонт и реконструкция.

       3.3.3    Доходи, заетост и безработица

       Доходи
      Важен резултат от реализирането на трудова заетост от населението в общината са получаваните доходи. За разглеждания период не само водеща, но и определяща в структурата на доходите е работната заплата. Нейният дял в общия доход се увеличава през 2009 г. спрямо този за 2007 г. Като цяло работната заплата и пенсиите формират между 70% и 80% от доходите на домакинствата през разглеждания четиригодишен период.

По данни на НСИ

ПАРИЧЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ
ЗА ДЕКЕМВРИ 2008 И 2009 ГОДИНА


Източници

ХІІ. 2008

ХІІ.2009


структура -
%

средно на
домакинство - лв.

средно на  
лице - лв.

структура-
%

средно на
домакинство - лв.

средно на
лице - лв.


Паричен доход

100.0

901.41

366.53

100.0

789.52

322.08


Брутен паричен доход

97.1

875.50

355.99

95.8

756.66

308.67


Работна заплата

45.8

412.98

167.92

50.9

402.02

164.00


Извън работната заплата

8.9

80.04

32.54

5.8

45.96

518.7


От самостоятелна заетост

4.3

38.51

15.66

5.4

42.55

17.36


От собственост

0.8

6.79

2.76

0.9

7.41

3.02


Пенсии

20.6

185.35

75.37

28.2

222.42

90.73


Обезщетения за безработни

0.2

1.59

0.65

0.6

4.81

1.96


Семейни добавки за деца

0.5

4.87

1.98

1.0

7.88

3.21


Други социални помощи

15.2

136.77

55.61

2.3

18.34

7.48


Регулярни трансфери от други домакинства

1.0

8.60

3.50

0.7

5.27

2.15


Приходи от продажби

0.5

4.33

1.76

1.0

8.24

3.36


Други приходи

2.4

21.59

8.78

3.1

24.62

10.04       Заетост
      Средногодишното равнище на безработица в община Балчик за 2009 г. е 7,1 %  е по-ниско от средното за страната (10,26%) и от средното за област Добрич (8,37%). Регистрираните безработни през декември 2009 г. в общината са 1033. От тях, до 29 г. са 148 д. (14,3%). Високата безработица сред младежите е тревожен проблем. Основните причини се коренят в разминаването между предлагането (професионален профил и брой на дипломираните лица) и търсенето в локалните пазари на труда. Отсъствието на квалификация, специалност и професия са също част от проблема.
       Безработните на възраст над 50 години в общината са 402 / 38,9%/. Което я определя като най голяма група. Ограничените възможности на тази група за реализация на пазара на труда са свързани предимно с възрастта. Преобладаващата част от безработните над 50 г. са с основно и по-ниско образование, без квалификация и специалност. Този факт предопределя неравностойната позиция на безработните над 50 години на пазара на труда.
       Броят на безработните без професия е 557. Делът им съставлява 53,9%  от всички регисрирани. От тях с начално и по-ниско образование са 321, а с основно - 236.  Лицата с висше образование са най-малко - 62 /6%/, а със средно са 414, от които със средно професионално образование - 316.
       Делът на продължително безработните лица е   18,7 %  /193 човека/ - по-нисък от този за областта (19,3%). Тези лица се отнасят към "групите в неравностойно положение". Постепенно те губят трудовите си навици, квалификация и мотивация. Шансовете им за започване на работа прогресивно намаляват. Решение се търси чрез включване в редица национални, регионални и европейски програми.
       Безработните с  намалена работоспособност са 25, или 2,4%. %. Фактът, че по-голямата част от регистрираните безработни с намалена трудоспособност са с ниско образователно ниво, в съчетание с ниската квалификация, както и здравословните проблеми на тези лица в повечето случаи ги правят неконкурентна работна сила на пазара на труда.
       Активното включване на безработни в национални европейски и регионални програми и обучение[2] облекчава, но не решава проблема.

       Основните проблеми в сферата на заетостта и безработицата са:

 • неравномерна заетост (сезонност),
 • висок дял на продължително безработните;
 • висок дял на лицата с ниско образование, без специалност и професия.

        3.4. Здравеопазване

       Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни групи показатели за оценка на здравето на населението. Населението в община Балчик е 22 779 души (2009), като по-голямата част от жителите са съсредоточени в гр. Балчик - 13782 души или 60,5%, а в селата живеят 8997 или 39,5%. Населението в региона застарява, въпреки увеличаващите се раждания. Увеличаваща се група на възрастни над трудоспособна възраст, респективно увеличава потребността от гериатрична помощ. Структурата на заболеваемостта в общината е в посока завишаване на заболяванията на дихателната система, следват болести на органите на кръвообращението, инфекциозните заболявания.
       Детската смъртност се определя като една от проблемните сфери.  През 2009 г. за общината са починали общо 5 деца до пет годишна възраст. Водещите причини за детската смъртност са "преждевременни раждания /недоносеност/" „болестите на дихателната система", "вродени аномалии", . Негативното влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните бременности, високият процент недоносени деца и деца с вродени малформации, недостатъчно наблюдение и грижи за децата до 1 година - резултат от недостатъчна информиланост  и незаинтерисованост на майките.
       Здравните приоритети на община Балчик не се различават от националните. Усилията на лекари и пациенти са насочени към увеличаване на здравната информираност на широки слоеве от населението, както и на умения за справяне с различните рискови фактори. Това се постига преди всичко посредством средствата за масова информация - телевизия, радио, вестници, но също така здравни беседи, брошури и листовки. По голямо внимание трябва да се отделя на лица във възрастта  40 - 65 години, които имат повече от два рискови фактора. Две са стратегиите по които се работи: -  едната популационна и другата - високорискова. Двете стратегии не трябва да се противопоставят, а взаимно да се допълват. Едновременното им приложение понижава както индивидуалното, така и среднопопулационното ниво на рискова поразеност. А това може да доведе до популационен ефект - намаляване на заболеваемостта, болестността и смъртността от редица тежки заболявания сред огромни слоеве от населението.
       Броят на лицата с увреждания в община Балчик през 2009 г. е 1147, от тях с физически увреждания са 650, което съставлява 56,67% от общия брой лица с увреждания. От изведените данни за 2007, 2008 и 2009 година се наблюдава тенденция към постоянно увеличаване на лицата с увреждания, като относително постоянна величина се запазва броят на децата с увреждания.

Таблица 10: Брой хора с увреждания в община Балчик

година

Лица, деца

2007

2008

2009

Лица с физически увреждания

Деца с физически увреждания

261

25

299

27

650

26

Лица с множествени увреждания

Деца с множествени увреждания

152

4

163

5

309

6

Лица с умствена изостаналост

Деца с умствена изостаналост

51

10

58

10

64

10

Лица с психични заболявания

Деца с психични заболявания

95

4

115

5

124

4

Общо

602

682

1193


       По данни на Дирекциите "Социално подпомагане" към месец декември 2008 г. хората с увреждания са общо 682 души (от тях децата с увреждания са 47, а лицата 635), което е 3,1% от общия брой на населението в общината. Процентът на децата с увреждания е 1% от общия брой хора с увреждания в областта. Това е една разнообразна и сложна рискова група, обединяваща деца с физически, умствени, психически, сензорни и комплексни увреждания.

       Състояние на системата на здравно обслужване и мрежата от лечебни заведения в общината.

       Здравеопазването в общината е осигурено с добре развита мрежа от лечебни заведения. Болничната помощ се осигурява от модерно много-профилно заведение със 92 легла като на 10000 жители се падат 42,1 легла, при средно за страната 57,8 в 6 клинични отделения (МБАЛ - Балчик" ЕООД). Базата е с много добри пространствени условия, с болнични стаи от боксов тип, включени в единна система за наблюдение. Обслужва се от 18 висококвалифицирани лекари. Специализирана болница за рехабилитация - СБР Тузлата, Държавна психиатирична болница с. Карвуна - ДПБ-Карвуна, Специализирана болница за активно лечение "Медика " Албена-СХБАЛ-Албена.
       Лечебните заведения за извън-болнична помощ са представени от Медицински център Балчик (13 лекари), Център за спешна медицинска помощ (5 лекари), медико-диагностична и медико-техническа лаборатория, микробиологична лаборатория, 14 общо-практикуващи лекари и 10 стоматолози.
       В община Балчик има общо 14 лекарски практики на ОПЛ. Разкрити лекарски практики - 7 бр. ОПЛ в гр.Балчик, 6 бр. ОПЛ по селата: с. Дропла - 1бр. практика, с.  Сенокос - 1бр. практика, с. Соколово - 1бр. практика, с. Кранево - 1бр. практика, с. Оброчище - 2 бр. практики. Незаети практики - 1 бр. практика в с. Гурково.
Дентална медицина: 10 бр. практики стоматолози в община Балчик, от тях 7 бр. - град Балчик, 3 бр. - по селата, както следва: с. Кранево, с. Оброчище, с. Сенокос.

        Изводи

      Част от негативните процеси в здравеопазването в община Балчик са свързани до известна степен и с недостатъците в дейността на здравната система. При предоставянето на здравните услуги в областта се извеждат някои негативни изводи:

- Затруднен досъп до наврменна спешна и медицинска помощ поради лоша инфраструктура до оталечените селища
- Демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за здравно обслужване.
- Недооценяване на проблема с наркоманията, обхващаща все по-голям брой млади хора.

        3.5. Образование

        3.5.1. Обща характеристика

        Училищната мрежа на територията на община Балчик е добре изградена и оптимизирана.
       Детските градини на територията на община Балчик са 14, като 3 от тях са в гр. Балчик, а останалите са в селата Кранево, Оброчище, Църква, Ляхово, Стражица, Соколово, Гурково, Сенокос, Дропла, Преспа, Безводица.
       Поради намаляване броя на децата през последните 3 години са закрити 3 училища - в селата Дропла,  Гурково и  Стражица. Учениците от тях са насочени към училищата в гр. Балчик /ОУ "Антим Първи"/, и с. Соколово,  и с. Сенокос.
В община Балчик има 2 СОУ - в гр. Балчик СОУ "Христо Ботев" и в с. Оброчище СОУ "Христо Смирненски", 1 Професионална гимназия за кадри в обслужващата сфера "Алеко Константинов", 4 основни училища ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ "Антим Първи" в гр. Балчик,  ОУ "Г.С. Раковски" в с. Сенокос, и ОУ " Васил Левски" в с. Соколово. За децата от населените места  без училища е осигерен специализиран транспорт.
       В помощното училище в село Кранево "Тодор  Самодумов" се обучават 106 ученика, от тях 9 са с леки мозъчни увреждания, 68 - с умерена  мозъчни увруждания, 10 - с тежки мозъчни  увреждания, 19 - с множество увреждания. Те са на възраст от  7 до  18 години. Обучават се в паралелки  от първи до осми клас, а след това, тези с по-леките увреждания имат възможност да завършат профилирана паралелка за работници в храненето.  В училището работят специалисти с олигофрено-педагогика, логопед, психолог. Пълният интернат се обслужва от лекар.
       Висше училище Международен Колеж „Албена" (ВУМК) е частно Висше учебно заведение, чиято основна дейност е подготовката на професионални кадри, които при успешно преминаване на тригодишния курс на обучение завършват с диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър". ВУМК е Висше Училище, което е акредитирано от Национална агенция за оценяване и акредитация, съгласно Закона за Висшето образование на Република България. Висше училище международен колеж обеспечава обучение ориентирано в практикоприложна насока в три основни професионални направления: туризъм, икономика, администрация и управление.

        3.5.2. Данни и анализ на проблемите в образованието

        В 14-те детски градини са обхванати общо 776 деца, като от тях 151 са в предучилищна форма.
В училищата на общината учат 1992 деца , от тях от 1 до 4 клас  посещават 798, от 5 до 8 клас - 710, а от 9 до 12 - 484.
       Посещаемостта на учебните занятия в училищата на общината е различна. Най- голяма е в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" /само 0,1% отсътвия/. Най- голям е броят на отсътвията в ПГ за КОС "Ал. Константинов" , гр. Балчик - 1,8%.
Ежегодно от училище отпадат около 150 деца. Най-голям е броят на отпадналите от СОУ "Хр.Смирненски", с. Оброчище - около 7%, а най-малко от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - само 1 ученик.
       Отпадналите от училище деца  през учебната 2007/2008 г. са  147, през 2008/2009 г. - 75, а през първия учебен срок на 2009/2010 г. - 34 ученика.
       Необхванатите ученици за последните три години намаляват. През учебната 2007/2008 г. те са 18, през 2008/2009 г. - 15, а през 2009/2010 г. - 11.
       Необхванатите  деца в детските градини през последните години намаляват. За учебната 2009/2010 г. те са около 5 %.
       В община Балчик има един ресурсен учител, които работи с 11 деца и психолог за учениците в училище.
По данни на отдел "Образвание" към общинска администрация Балчик се наблюдава тенденция към намаляване броя на децата отпаднали от училище и необхванати от образователната система за периода 2007-2010 г., което може да видим в следната таблица


Таблица 11: Отпадане от училище в община Балчик


2007-2008

2008-2009

2009-2010

Деца, отпаднали от училище

147

75

34

Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система

18

15

11

 

       3.6. Жилищни условия

       Общо състояние на жилищния фонд

      Населението на община Балчик наброява 22779 д. към 31.122009 г. около 500 от които са без жилище. През 2010 г. 75 семейства са картотекирани за острата си жилищна нужда (гр. Балчик - 63, с. Ляхово - 4, с. Соколово - 8) От заети към момента жилища към момента  тяхното състояние в гр. Балчик  от  118 - 42 - са в  незадоволително състояниене, 10 - в  задоволително, 20 - в добро състояние, а 46 - в много добро състояние, в с. Оброчище - 1 жилище - в добро състояние, в с. Соколово - 5 жилища - в задоволително състояние и с. Сенокос - 3 жилища - в добро състояние.  Необходимостта от повече общински жилища е видима. Общината не може да задоволи най-елементарни жилищни потребности на млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на увреждания. Поради кризата на този етап общински жилища не се строят. Необходима е алтернатива, в която общината  да е  партньор или помощник.

       Обособени квартали на уязвими етнически малцинства

       В град Балчик са възникнали и обособили два ромски квартала "Изток" и "Васил Левски" и една "Татарска махала". В село Оброчище ромският квартал "Младост" отстои на около 3 км от центъра на селото, където са училището и детската градина. В селата Стражица, Бобовец, Тригорци и Кремена  почти 95 % от населението е от ромски проезход. В Община Балчик е висок процентът на ромските семейства с нисък икономически статус, изразяващ се в безработица, бедност и липса на средства за осигуряване на обучението. По-голямата част от  картотекирани те с острата  жилищна нужда са от ромски произход. Голяма част от жилищата обитавани от ромското малцинство са стари построики, от тях има керпичени и са в незадоволително състояние. Липсват нормално-битови и хигиенни условия. Почти всички жилища са на улици без канализация, в следствие на което са изградени санитарни възли на септични ями или шакти.


       4. Анализ на групите  раск в община Балчик

       4.1. Фактори, които пораждат риск за различните групи от населението

       І. Подходи за определяне на рисковите групи.

      Докладът е разработен въз основа на  статистически данни от работната група на община Балчик, сформирана от представители на дирекциите "Социално подпомагане", "Закрила на детето", Домашен и социален патронаж и общинската администрация с цел събиране и обобщаване на статистически данни за групите в риск на територията на община Балчик. Паралелно със събирането на статистическа информация беше използван и опита от работата с представители на групите за идентифициране на рискове и потребности.

       ІІ. Определяне и характеристика на основните фактори, които препятстват социалната интеграция и формират рискови групи, нуждаещи се от социални услуги.

       1. Фактор: Доходи

      Безработицата и нарушеният достъп до заетост е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот. Достъпът до заетост е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни: хора с основно и по-ниско образование; безработни младежи на възраст 18 - 29 години; хора в предпенсионна възраст; хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за хора от етническите малцинства.
       Безработицата и ниските доходи в семействата рефлектират директно върху следните групи с ограничени ресурси за автономност, пряко зависими от своите близки:

- Деца, в многодетни семейства;
- Деца на самотни родители;
- Хора с увреждания - деца и възрастни;
- Майки с деца;
- Деца от ромски произход.

       Във връзка с размера на доходите на хората в пенсионна възраст могат да се изведат следните групи:

- Хора с минимални и близки до минималната пенсия;
- Самотни възрастни хора с ниски пенсии;
- Възрастни хора с безработни деца в домакинството.

       Бедността и ниските доходи влияят върху следните групи в риск:

- Деца, настанени в специализирана институция;
- Родители на деца, настанени в институция;
- Деца и родители от ромски произход;
- Самотни майки;
- Самотни възрастни хора с увреждания;
- Семейства с ниски доходи, живеещи в отдалечени райони;
- Деца с увреждания на самотни родители/ и в семейство с безработен родител;
- Семейства на хора с увреждания.

        2. Фактор: Образование

      Образованието е фактор за социална интеграция и професионално развитие. Хората с основно и по-ниско образование заемат значим дял и сред групата на безработните.
       Образованието определя следните групи в риск:

- Деца, нередовно посещаващи училище с фокус деца от ромски произход от семейства в неравностойно положение;
- Младежи, напуснали рано училище и младежи с основно и по-ниско образование;
- Възрастни с основно и по-ниско образование.

        3. Структурата на семейството като фактор

       От съществено значение за формиране на рисковите групи по отношение на доходите са структурата и броят на членовете на семейството, както и разпределението на разходите между тях. Структурата на семейството е допълнителен фактор и поради това, че повечето хора със социални проблеми разчитат на близките си, тъй като социалното подпомагане и услугите не решават поставените пред тях проблеми и не компенсират рисковете, пред които са изправени.
       По отношение на структурата на семейството могат да се оформят следните групи:

- Многодетни семейства;
- Непълни семейства - родители, които сами отглеждат децата си, самотни хора с увреждания и самотни възрастни хора.

        4. Фактор: Увреждане или тежък здравословен проблем на член отсемейството

       Липсата на подходящи алтернативи за заетост за хора с увреждания поставя в неравностойно положение семействата им по отношение на източниците на доходи и покриване на нуждите. Ако състоянието на партньора/родителя изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това води до допълнително задълбочаване на проблемите, свързани с доходите.
        В тази връзка се оформя групата на:

- Семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем;
- Семейства с хора с увреждания, оставащи без доходи в периодите между сключване на договор по програма Личен асистент и техен близък;
- Семейства с безработен член, непълни семейства с родители в пенсионна възраст.

        5. Фактор: Затруднен достъп до здравни услуги

        - Отдалечени и разпръснати населени места в общината;
        - Липса на квалифициран здравен персонал в малките населени места;

       Различни са проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания: липса на здравни пътеки, които покриват разходите за лечение; ниски доходи и невъзможност за закупуване на лекарства и осигуряване на необходимото лечение; липса на транспорт до здравните заведения. По отношение на достъпа до здравни услуги най-многобройни в община Балчик са следните групи в  риск:

- Хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечени села;
- Хора с увреждания.

        6. Фактор: Изолираност на населеното място   

        Отдалечените села в община Балчик са населени почти изцяло със стари хора, като изключ ение правят селата Стражица, Тригорци, Ляхово и Кремена. В общината живеят физически изолирани стари хора. В част от селата не са достъпни форми на социални услуги, подпомагане и социален патронаж, който се осъществява само в гр. Балчик. Старите хора са изолирани и разчитат само на партньора си, най-близките съседи и семейството. Поради обезлюдеността на селата и заетостта на децата им в града, те често остават изолирани.
        Изолираността на населеното място формира като група в риск:

- Старите хора в селата със специален фокус върху самотните стари хора, живеещи в отдалечени села;
- Семействата без /с ниски доходи.

       7. Фактор: Наркомания

       Част от учениците в Община Балчик  са подложени на натиска на наркодилари и са наркозависими. Точни данни за броя на употребяващите наркотици няма, но тревожен е факта, че техния брой се увеличава, а превенция липсва.
       В резултат от анализа на рисковите фактори
обособихме няколко ключови рискови групи, които да бъдат обект на въздействието на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. За да превъзмогне индивидът ситуацията на риск, често е необходима подкрепа и за семейството му. Така например превенцията на изоставянето на деца и реинтеграцията им в семейна среда често изисква подкрепа за семейството, за да излезе от кръга на бедност и/или за да се изгради родителски капацитет. При взаимопомощта като основен ресурс за подпомагане и семейството като мрежа за подкрепа  често хората в риск поставят в неравностойно положение цялото домакинство/семейството. Подкрепата за човека в риск често трябва да обхваща и мерки, насочени към семейството му. Анализът на групите в риск очертава и съпътстващи групи, които се нуждаят от подкрепа. 

       4.2. Характеристика на рисковите групи в община Балчик

       В резултат от анализа на рисковите фактори се идентифицират ключови рискови групи, които да бъдат обхванати в Общинската стратегия. Рисковите групи са анализирани в контекста на планирането на социалните услуги, които се отнасят до: индивиди, групи, общности.

       4.2.1. Деца с увреждания

       В община Балчик са регистрирани 46 деца към 31.12.2009 г. с различни по степен увреждания, по данни на ДСП.


Таблица 12: Брой на деца с увреждания в община Балчик

Община

Деца с физически увреждания

Деца с множествени увреждания

Деца с умствена изостаналост

Деца с психични увреждания

гр.  Балчик

19

2

9

1

с. Безводица

1

0

0

0

с. Бобовец

0

0

0

0

с. Брястово

0

0

0

0

с. Гурково

0

0

0

0

с. Дропла

0

0

0

0

с. Дъбрава

0

0

0

0

с. Змеево

1

0

0

0

с. Кранево

0

1

0

0

с. Кремена

0

1

0

1

с. Ляхово

1

0

0

1

с. Царичино

0

0

0

0

с. Оброчище

2

1

1

0

с. Преспа

0

0

0

0

с. Рогачево

0

0

0

0

с. Сенокос

0

0

0

0

с. Соколово

0

1

0

0

с.Стражица

1

0

0

1

с. Тригорци

0

0

0

0

с. Храброво

0

0

0

0

с. Църква

1

0

0

0


       Проблеми на семействата:

       - липса на достъпна среда - При недостъпна среда част от самотните майки нямат възможност самостоятелно да осигурят транспорт на децата и разчитат на помощта на роднини и приятели.
       - липса на възможности за транспорт от селата до съответните здравни услуги и лечебни заведения;
недостатъчно средства за осигуряване на необходимите здравни грижи - лекарства, специализирано лечение, голяма част от родителите са самотни и се затрудняват при плащане на наем на жилище и покриване на разходите за консумативи;
       - заплатата на личен асистент е основният източник на доходи за почти всички родители. Повечето от тях не получават помощи, различни от тези по Закона за интеграция на хората с увреждания;
       - затруднен достъп до образование - част от децата във възраст, подлежащи на задължително обучение, не посещават училище;

       Семействата на всички деца с увреждане се нуждаят от подкрепа за отглеждане на децата, като особено остро тази необходимост се проявява при следните свързани групи в риск:

- Самотни майки;
- Семейства, в които единият партньор е личен асистент;
- Многодетни семейства с деца с увреждане.

       Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:

- Ранна интервенция, консултиране, подкрепа за обучения и осигуряване на добра грижа;
- Осигуряване на форми на почасова и дневна грижа;
- Разширяване на спектъра на услуги за рехабилитация в общността;
- Включване на децата в системата на образованието;
- Интеграция на децата с увреждане с връстниците им;
- Осигуряване на достъпна среда;
- Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова заетост и на дневни грижи за децата.

        4.2.2    Деца в риск 

       Деца в непълни семейства

       По данни на ДСП-Балчик към 31.12.2009 г. в община Балчик са регистрирани 1410 деца, отглеждани от самотни родители (които получават семейни помощи по чл.7). Най-големи са групите на деца, отглеждани от самотни родители в гр. Балчик, с. Оброчище, с. Бобовец.
       Необходимо е да се проучи каква част от децата, настанени в институции и в риск от отпадане от училище, с агресивно поведение и употребяващи наркотици, са били отглеждани от един родител, за да се планират интервенциите според нуждите на семейството.

       Деца в многодетни семейства

       Регистрирани са 110 деца в многодетни семейства по данни на ДСП. Най-много са децата в многодетни семейства в  гр. Балчик, с. Оброчикще, с. Кремена, с. Тригорци, с. Стражица.
      Няма официални данни каква част от настанените в институции деца са от многодетни семейства. За да се преодолее проблема е необходимо да се развият допълнителни услуги за подкрепа на семействата при отглеждане на децата.
      Децата в многодетни семейства са част и от групата  на нередовно посещаващите училище, както и от ранно отпадащите. Една част от тях са от ромски семейства. За да се даде възможност за социално включване и за да имат равен шанс е необходимо да се осигури достъп до качествено образование на  тези деца. Паралелно, обхващането на децата на многодетни семейства в ранна възраст в детска градина и в целодневна форма на организация на образованието, ще подпомогне социално слабите родители в отглеждането им. Същевременно, обхващането на децата в училище и подпомагането на семействата не трябва да се смесва със записването и настаняването им в учебни заведения от  интернатен тип.

        Деца в риск от отпадане от училище

       В община Балчик са регистрирани общо 256 деца отпаднали от училище за периода 2007 - 2009 година по данни от отдел "Обраование" към ОбА Балчик. Данните са с тенденция за  намаляване на броя на отпадащите както следва:  2007-2008 г. - 147; 2008-2009 г. - 75; 2009-2010 г. - 34. Децата в училищна възраст необхванати от образователната система за същия период са общо 44.  
      Основната група деца в риск от отпадане от училище е в град Балчик за 2009-2010 година 24 деца, и в с. Оброчище 10 деца отпаднали от образователната система.
       Работните срещи при събиране на данните изведоха следните проблеми за стартиране на работа с деца в риск от отпадане:

       - Липса на контрол на родителите на учениците, които трайно не посещават училище;
       - Неефективност на мерките за задържане на децата в училище;
       - Недостатъчно превенция за родителите на децата, отпадащи от училище.

       Свързани групи в риск:

       - Родители на деца от ромски произход с основно и по-ниско образование;
       - Деца в многодетни семейства.

      Основни сфери на интервенция:

      - Повишаване на привлекателността на училището и училищната среда за учениците;
      - Увеличаване на извънкласните и извънучилищни дейности според идентифицираните интереси на децата;
      - Обхващане на трайно непосещаващите училище деца;
      - Работа с родителите и децата от ромски произход за мотивация за посещаване на училище и повишаване на успеха.

       Деца, жертви на насилие

       Регистрирани деца, жертви на насилие в община Балчик - 21 случая за периода 2007 -2009 година по данни на ДСП-Балчик. Само за първото тримесичие на 2010 г. са 4.

        Сфери на интервенция:

- Ангажиране на свободното време на децата.
- Преодоляване на поколенческите конфликти;
- Подкрепа в училище. 

        Деца с проблемно поведение

       Регистирани деца, извършили кражби в община Балчик - 10 по данни на ДСП към 31.12.2009 г. Деца, извършили насилие за същия период - 1. Техното поведение е  обект на непрекъснато наблюдение.

       Деца, изоставени на ниво родилен дом и настанени в специализирана институция

       В община Балчик настанените деца в ДМСГД през последните три години са 14, по данни на ДСП. През 2008 г. са регистрирани 8 случая, което е няколкократно повече в сравнение с 2007-1 случай, през 2009-3 и 2 през 2010 година, деца предимно от ромски произход. Изоставяния на ниво родилен дом - няма.
       Проведените разговори с представители на ДСП очертават следните пропуски в действащия механизъм за превенция на изоставянията на ниво родилен дом:
       - нужда от образование и повишаване на чувствителността в училище относно семейно планиране, отговорно родителство, последици от изоставяне на детето за отглеждане в институция.
       Очертаните пропуски могат да се компенсират и без институция, натоварена изрично с превенция, като се използват мрежови ресурси. Източници за информация за рискова бременност са лични лекари, гинеколози, текущи проекти за здравна диагностика и профилактика, училището в случаите на непълнолетни майки и ранни бракове.
        Ресурсите на училището могат да се използват, без да се променя учебния план. Могат да се използват различни факултативни възможности и интерактивни методи, чрез които неправителствени организации, лекари и социални работници съвместно с учители да заострят вниманието на учениците за рисковете при ранна бременност и изоставяне на децата.

        Свързани рискови групи:

- Непълнолетни майки;
- Непълнолетни и млади майки от ромски произход, ранно отпаднали от системата на образование.

       Идентифицирани препоръки:

- Изграждане на емоционална връзка с детето и капацитет за грижа;
- Подкрепа при намиране на жилище при необходимост;
- Съдействие за изграждане на подкрепяща среда в семейството при нужда;
- Подкрепа при намиране на доходи и/или продължаване на образованието;
- Възможности за записване на детето на ясла или осигуряване на форми за почасова грижа;
- Изграждане на действаща мрежа за подаване на информация за случаи на бременни с риск от изоставяне на деца.

       Мерките за закрила на деца, настанени в специализирани институции трябва да обхващат и техните родители. Споделено мнение сред служителите в институции е, че родителите не са способни да се грижат за децата си. Съответно се стига до случаи, когато липсата на настойнически права и отказ от осиновяване се извежда като проблем при грижата за детето.

       Свързани групи в риск:

- Родители, срещащи затруднения при отглеждане на децата си;
- Родители от ромски произход.

       Сфери на интервенция:

- Подпомагане на родителите за излизане от кръга на социална изолация - вкл. компенсиране на образователните пропуски; осигуряване на квалификация, съобразена с пазара на труда и образованието; подкрепа при намиране на заетост;
- Изграждане на връзка между детето и биологичното му семейство;
- Повишаване на увереността на родителите в способностите да оглеждат детето си;
- Предоставяне на форми на дневна грижа в подкрепа на родителите при отглеждане на децата им.

       4.2.3    Пълнолетни лица с увреждания

       В община Балчик са регистрирани 1147 пълнолетни лица с увреждания по данни на ДСП към 31.12.2009 г.


 Таблица 13: Брой на пълнолетните лица с увреждания в община Балчик

община Балчик

 с физически увреждания

 с множествени увреждания

 с умствена изостаналост

с психични увреждания

Всичко

гр.  Балчик

586

175

40

107

908

с. Безводица

6

2

1

1

10

с. Бобовец

0

0

0

0

0

с. Брястово

0

0

0

0

0

с. Гурково

15

3

0

1

19

с. Дропла

3

4

1

0

8

с. Дъбрава

2

3

0

2

7

с. Змеево

11

8

2

1

22

с. Кранево

1

19

5

0

25

с. Кремена

4

0

1

1

6

с. Ляхово

1

8

4

2

15

с. Царичино

0

3

0

0

3

с. Оброчище

6

44

2

3

55

с. Преспа

0

6

1

0

7

с. Рогачево

1

1

0

0

2

с. Сенокос

5

8

2

3

18

с. Соколово

5

17

2

1

25

с.Стражица

3

6

2

1

11

с. Тригорци

0

0

0

0

0

с. Храброво

0

0

0

0

0

с. Църква

1

2

1

1

5


        Проблеми:

- Липса на достъпна среда;
- Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени с хората с увреждания;
- Ниски и недостатъчни доходи - пенсията за инвалидност;
- Тъй като доходите са недостатъчни, основният източник на подкрепа остава семейството. Човекът остава зависим от родителите и/или партньора си, като същевременно поставя в неравностойно положение семейството си;
- Когато член на разширеното семейство е засегнат от безработица или е в пенсионна възраст, домакинството изпада в ситуация на криза;
- Необходимост от подкрепа при поддържане на жилището - физическа невъзможност за извършване на ремонтни работи и поддръжка на жилището, липса на средства за ремонт;
- Нужда от помощ при поддържане на домакинството, плащане на сметки и др.;
- Част от хората с увреждания имат повече от едно заболяване, ниските доходи са причина за ограничаване на достъпа до лечение и съответно за хронично влошаване на здравословното състояние;
- Нужда от социализация, развлечения, общуване и контакти.

      В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, които имат нужда от диференцирана подкрепа:

- Хора с повече от едно хронично заболяване, даващо степен на инвалидност;
- Самотни възрастни хора с увреждания;
- Хора с увреждания, които имат нужда от придружител, подкрепа във всекидневния живот.

       Необходими мерки за подкрепа:

- Осигуряване на алтернативни форми на заетост и на подходящи форми на социално предприемачество;
- Предоставяне на битови услуги за хора с увреждания в невъзможност да поддържат самостоятелно дома и домакинството си;
- Предоставяне на почасови и дневни форми на грижа;
- Осигуряване на достъпна среда и на достъп до средата;
- Осигуряване на достъп до здравни услуги и лечение;
- Разширяване на възможностите за развлечение и социализация.

        4.2.4 Стари хора

        Стари хора, настанени в специализирани институции

       Хората в пенсионна възраст, настанени в институции в община Балчик за периода (2007; 2008; 2009 и 2010 г.) са както следва (336; 330; 0; 0). През 2007 и 2008 г. в гр. Балчик работи "Сезанен дом за стари хора" и от 2008 г. до сега е в реконструкция. Съответно (2;1;1;0) стари хора, настнанени в специализирана институция в същата област, извън общината. Регистрирани са  2 чакащи за настаняване.
       Основната причина за постъпване в дом е нуждата от почивка и поемане на всекидневните грижи. В много случаи мотив на децата е и разтоварване от поетите към  родителите отговорности по отглеждане. Нуждите на повечето от желаещите да получат институционализирана грижа се покриват, ако имат осигурена подкрепа в домашна среда, която се дава от програмите Домашен помощник и Социален асистент, отнемане на грижата за храна чрез Домашния социален патронаж и осигурено медицинско наблюдение. Почти всички, изявили желание да постъпят в старчески дом, не посочват като причина общуване и социализация. Мярката се възприема като крайна от възрастните хора и най-вече като разтоварване от всекидневните грижи.

        Самотни стари хора, живеещи в отдалечени райони

       В община Балчик самотно живеещите стари хора са 320 по данни на ДСП към 31.12.2009 г. По населени места, както следва:  Змеево - 19, безводица - 17, Пряспа - 13, Дъбрава - 15, Дропла - 23, Стражица - 2, сенокос - 21, Рогачево - 12, Гурково - 5, Тригорци - 8, Кранево - 12, Царичино - 23, Църква - 8. За гр. Балчик няма точни данни. Най-голям е техният процент в селата Дропла и Царичено. Изолираността и обезлюдяването на селата обрича живеещите в тях хора, доколкото взаимопомощта е основният ресурс на подкрепа, с който разполагат.
        Основни проблеми:

- Затруднен достъп до здравни услуги;
- Затруднен достъп до лекарства. Аптеки има само в гр.Балчик и селата Оброчище и Кранево. За закупуването на лекарства старите хора зависят от отиващите в града и от близките си. Транспортните връзки между общинския център и селата не са чак толкова редовни;
- Необходимост от подкрепа при водене на домакинството. От предоставяните услуги най-предпочитан е Домашният помощник, който помага при водене на домакинството и при пазаруване. Същевременно почти всички заявяват, че се притесняват да пуснат в дома си външен човек. Повечето обаче са склонни да приемат познат от селото, на когото имат доверие.;
- Недостатъчни средства за издръжка. След купуването на най-необходимите лекарства, оставащите средства за храна са недостатъчни;
- Нужда от медицинско наблюдение (измерване на кръвно).
- Нужда от общуване;

        Необходими мерки за подкрепа, идентифицирани от хората в пенсионна възраст:

- Достъпност на домашния социален патронаж;
- Осигуряване на възможност за ползване на услуги за закупуване на лекарства, плащане на сметки и др.;
- Достъп до здравни услуги и до спешна медицинска помощ;
- Подобряване на комуникация между старите хора в малките изолирани населени места и център за бърза помощ и подкрепа;
- Осигуряване на помощ при водене на домакинството;
- Осигуряване на възможност за общуване и развлечения.

        4.2.5. Специфични общонсти и групи в неравностойно положение

       Непълнолетни и млади родители

       В тази целева група спадат млади родители и семейства, с които се работи за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и отглеждане на детето. Често тези родители се нуждаят и от допълнителна подкрепа, за да могат да продължат образованието си и професионалното си развитие. Към целевата група спадат и непълнолетните майки, които по данни на ДСП са 11 за 2007 г. и 35 за 2009 г. Наблюдава се тревожно нарастване на което трябва да се обърне внимание при изготвяне на областната стратегия са социални услуги.

       Свързани групи в риск:

- Деца, в риск от изоставяне;
- Деца, настанени в СИ, при близки и роднини и в приемни семейства.

       Хора с основно и по-ниско образование

      Една от основните идентифицирани групи в риск са хората с основно и по-ниско образование. Гражданите и представителите на администрацията идентифицираха фактора образование, като предпоставка за трайно състояние на бедност и социална изолация.
       С по-ниско от основно образование по данни на ДБТ-Добрич са 321, а със завършено основно образование - 236. Значими са  групите на хората с основно и по-ниско образование в селата Тригорци, Храброво, Кремена и Ляхово с преобладаващо ромско население.
       Образованието излиза като фактор в случаите на социална изолация и бедност:

- Социална изолация и бедност на родители на деца, настанени в институции от ромски произход;
- Трайна социална изолация и бедност на граждани от ромски произход.

        Безработни

      В община Балччик се наблюдава увеличаване на безработните в резултат от икономическата криза. Новорегистрираните безработни лица за 2009 г. са 237 от общо 1033, а само до м. април 2010 г. регистрираните безработни лица са 953. Данните от ДБП очертават значима група на безработни младежи между 18 и 29 години също така и като рискова за намиране на работа групата на безработните над 55 години. Голяма е групата на безработните с основно и по-ниско образование, както и на безработните сред хората с увреждания. Това показва нуждата от специални интервенции към тези групи в риск.
       Доколкото основният ресурс на хората в риск е не подкрепата от социални услуги и подпомагане, а подкрепата от близките и разширеното семейство, като самото семейство е мрежа от взаимопомощ, безработните над 55 години са в утежнена рискова ситуация за себе си и за своите близки в случаите на:

- Семейство с лице с увреждане, в което съкратеният е бил източникът на доходи извън пенсията за инвалидност;
- Родители пенсионери, които са единствен източник на доходи за домакинството, особено в случаите на трайна безработица на по-младите членове на семейството (независимо от тяхната възраст);
- Многодетно семейство;
- Наети в програмите за заетост, членове на домакинство с пенсионери и/или безработен.

        Етнически общости в неравностойно положение

       В настоящата група са включени социално изолирани граждани от ромски произход. В тези групи са налице различни фактори, подкрепящи бедността - ранно отпадане от училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни услуги.
       Интервенцията за социално включване на етническите общности
в неравностойно положение трябва да включва поне следните мерки: 

- Наваксване на липсата на професионална квалификация и образование;
- Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование;
- Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица чрез допълнителна професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други възможности за заетост;
- Изграждане на родителски капацитет и увереност;
- Включване на децата от ранна възраст в детска градина;
- Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната система;
- Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентно-способният на пазара на труда;
- Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето;
- Изграждане на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

       Свързани групи в риск:

- Деца, настанени в институции;
- Деца, в риск от отпадане от училище;
- Деца и възрастни с увреждания;
- Самотни майки.


        5. Оценка на социалните услуги в община Балчик

        Целта на анализа на социалните услуги е да се оценят възможностите на наличните ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване. Анализът на социалните услуги в община Балчик е направен на базата на събраната информация от:

- Картите за услуги, подадени от доставчиците на социални услуги;
- Карта за данни на рисковите групи.

         5.1. Специализирани институции

        На територията на община Балчик специализирани институции за деца няма, което от своя страна е предпоставка за улеснене процеса на деинституционализация.
        Общината разполага със "Сезонен дом за стари хора" в реконструкция, намиращ се в гр. Балчик, в.з "Сборно място", върху терен публична общинска собственост. Поради засиления интерес към почивната база от страна на възрастните хора, тя се окзва недостатъчна. За целта се наложи изграждане на допълнителна леглова база. Изграждането на масивна постройка дава възможност и за увеличаване на периода за почивка през пролетта и есента, както и сезоният дом за стари хора да се превърне в целогодишен. Общината търси финансиране на проекта.


Таблица 14: Посещаемост на "Сезонен дом за тари хора"


2007

2008

2009

Посещаемост в бр. лица

249

259

в реконструкция


         Посещаемостта е над 85% от капацитета на дома с леглови сектор 28 души.

        5.2. Социални услуги в общността

        В тази група влизат услуги, които се предоставят в семейна среда или в среда близка до семейната. По своя смисъл те представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция и през последните години дават възможност да се реализира държавната политика за деинституционализация. Финансирането на тези услуги се извършва като държавно делегирани дейности и дейности, финансирани от общинския бюджет.
        В община Балчик има една неправителствена организация, която досега не е била доставчик на социални услуги, поради което общината пряко управлява и кандидатстава за социални проекти и усулги.

        Домашен социален патронаж в община Балчик
        Домашният социален патронаж е услуга развита като общинска дейност. Ползватели на услугата са 85 лица, като има и необхваната група от нуждаещи  поради ограничен капацитет. Домашен социален патронаж се осъществява само в рамките на гр. Балчик, но има потребност от услугата и в малките населени места в общината.

        Услуги, предоставяни по проекти и програми
       Услугата "Личен асистент" в община Балчик се предоставя от ДСП, а "Домашен помощник" и "Социален асистент" от общинската админитстрация. Услугата личен асистент по Национална програма "Асистенти за хора с увреждания" през 2009 г. е предоставяна на 4 потребители, по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", фаза І - 15. Социален асистент са ползвали 22 лица и деца по НП "АХУ" и ОП "РЧР", фаза І. Потребителите на услугата "Домашен помощник" за 2009 год. са 37 съответно по НП "СУСС" -10 и ОП "РЧР", фаза І - 27
       Тези услуги са предпочитани, тъй като са най-близко до семейната среда на нуждаещите.


Таблица 16: Социални услуги по националните програми

Социална услуга - община Балчик

Капацитет

Програма

 1. Личен асистент

4 потребители

НП "АХУ"

 1. Личен асистент

15 потребители

ОП "РЧР"

 1. Социален асистент

1СА обгрижва 2 потребители

НП „АХУ"

 1. Социален асистент

1СА обгрижва 20 потребители

ОП "РЧР"

 1. Домашен помощник

20 ДП обгрижват 27 потребители

ОП "РЧР"

 1. Домашен помощник

4 ДП обгрижват 10 потребители

НП „СУСС"


        Обществена трапезария - през зимния период /1 декември - 20 май/ на 80 човека се предоставя социалната услуга.

        Подпомагане в натура-хляб - в гр. Балчик и 16 села на общината 474 лица по лучават ежедневно хляб.

        Изводи:

1. Най-развита услуга в общността за възрастни хора е Домашниат социален патронаж, който би могъл да разшири дейността си и в малките населени места. Търсенето на възможности за допълнително финансиране би намалило броя на хората, които се отказват от ползване на услугата, поради невъзможност за заплащане на такса.
2. В община Балчик услугите за деца и лица с увреждания се свеждат до програмите за домешен помощник, личен и социален асистент, които немогат да обхванат всички нуждаещи. От проведена среща на 04.06.2010 г. с рисковата група и техни представители, като необходима социална услуга на първо място беше посочена нуждата от Дневен център за деца и лица с увреждане и отпускане на повече бройки за Личен асистент.

         5.3. Общи мерки и политики за социално включване

        Разглеждането на социалните услуги в по-широк контекст се предопределя от факта, че ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които са решавани в  секторите: здравеопазване, образование, жилищна политика, заетост.

         МКБППМН и Детски педагогически стаи - работа с деца с отклоняващо поведение

        Местните комисии за борба с противообществените прояви на непълнолетни и пълнолетни (МКБППМН) са орган, който контролира социално-превантивната дейност на територията на всяка община, като издирва деца, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие. МКБППМН разглежда деяния, взема възпитателни мерки и прави предложения към съда за възпитателни наказания. От комисията се очаква да оказва подкрепа на родителите и да контролира грижата за деца от общината, които са настанени във възпитателни институции.

         Жилищна политика

       Община Балчик има желание и търси финансиране за проекти, свързани с подобряване жилищните условия на крайнонуждаещите се. Има изготвени строителни документи и спечелен проект по програма ФАР, за който е спряно финансирането от Европейската общност.
        Ремонтирането и поддръжката на съществуващият  жилищен фонд е крайно належащо, но се извършва на части и само там, където е неотложно, поради липса на средства.

        Заетост

       Община Балчик реализира национални програми осигуряващи заетост на различни неравностойни групи на пазара на труда по договори, сключени с Дирекция "Бюро по труда" град Добрич. По НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" се осигури работа на 22 лица без професия получаващи социални помощи. НП "Старт на кариерата" обхваща групата на безработни младежи до 29 годишна възраст с висше образование. В общинска администрация Балчик бе назначен юрис отговарящ на условията на програмата. За групата на безработните над 55 години НП "Помощ за пенсиониране" осигури заетост на 4 лица през 2009 г. С програмите "Асистенти на хора с увреждане", "Социални услуги в семейна среда" и ОП "Развитие на човешките ресурси" през 2009 г. се осигури работа на 45 домашни помощника, социални и лични асистента, което от своя страна дава възможност на блиските на нуждаещия се от социална услуга да се реализират на пазара на труда.

        5.4. Социално подпомагане и мерки 

        Програмата "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" цели осигуряване на основните жизнени потребности и допълване на доходите на бедни лица и семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на месечни, целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Помощите се отпускат след преценка на доходното и имуществено състояние, семейното положение и здравословно състояние на лицата и семействата, като се прилага диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява здравните вноски на лицата; предоставя целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български граждани с прекъснати здравно-осигурителни права. Приоритетно помощите се предоставят на самотни възрастни хора, хора с увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях диференцираният минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е в по-голям размер. През 2009 г. в община Балчик с месечни социални помощи са подпомогнати общо 105 лица и семейства, а през 2008 г. са подпомогнати общо 101 лица и семейства. Отчита се намаляване на случаите, обект на социално подпомагане, което до голяма степен се дължи на промяната в условията за получаване на помощи.
        Програма "Целева социална защита за отопление".
За покриване на част от разходите за отопление през зимния период се предоставят целеви помощи за отопление. Основен приоритет са самотно живеещите възрастни хора, хората с трайни увреждания и родителите, които сами отглеждат децата си, като се осигурява облекчен достъп до помощта. Наблюдава се увеличение  в броя на подпомогнатите случаи. За отоплителен сезон 2009/2010 г., в общината са отпуснати целеви помощи за отопление общо на 444 лица и семейства, спрямо 400 случая за отоплителен сезон 2008/2009 година.
        Програмата "Закрила на детето"
оказва финансова подкрепа на семействата и е в съответствие и изпълнение на принципите за закрила - отглеждане на децата в семейна среда. Тя е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства. 

        Идентифицране на дефицити и липси от услуги.

        Услугите в община Балчик за деца не са развити достатъчно, необходим е Център за обществена подкрепа, които по разписана програма да работи с деца с увреждания, деца  жертви на насилие, работа на място (по махали) с етническото население в неравностойно положение, работа с учениците в училище като превантивна мярка за непълнолетни майки,  напускане на училище и ранни бракове.
        На територията на общината липсват услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство на деинституционалицирани деца, а това е процес който вече стартира.
        Липсват услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). Семейният консултативен център би магъл да реши потребнастта от този вид услуга.
       Пълнолетните лица с увреждания в община Балчик са една доста голяма раискова група (1147), за които би могло да се изгради Дневeн център за лица и деца с увреждания с добър достъп до услугата.
       Осигуряване на достъп до Домашен социален патранаж на самотно живеещи хора и по селата.
       Като крайна мярка на старите хора за невъзможност със справяне с ежедневния бит е настаняването в дом, като в община Балчик е сезонен с тенденция за целогодияшен след реконструкция.


        6. Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Балчик

        6.1. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги

       Една от предпоставките за ефективност на социалните  услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги.

        Персонал за управление на социалната сфера - община и ДСП

        Работа по управлението на социална сфера се извършва от служителите в общинска администрация Балчик, като дейностите по административното и финансово управление на социалните услуги са разпределени между служителите в отделните отдели, а отговорник е секретаря на общината. Наличния персонал към "Домашен социален патронаж" е 12 служители, които обгрижват 85 ползватели на услугата, като екипа в същия състав 6 месеца доставяше топла храна на 80 лица в тежко положение по проект "Обществена трапезария".

        - Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) е териториално структурно звено на Агенцията за социално подпомагане, базирана в областните градове. Дирекциите "Социално подпомагане" са териториални структури на АСП, базирани в общините. ДСП-Балчик разполага с 12 щатни длъжности от които една вакантна (нач. отдел ХУСУ ) на пълно работно време. Крайно недостатъчен за обема на работа. Структура:

- Отдел "Закрила на детето"
- Отдел "Социална закрила"
- Отдел "Хора с увреждания и социални услуги"

        Дори и при най-оптимално разпределение на работното време на социалните работници е изключително трудно да провеждат същинска социална работа (индивидуални и групови дейности), и в същото време да водят изискваната д окументация.

       6.2. Финансов анализ на дейностите на община Балчик

       Балчик е сред общините, имащи структурна значимост в икономическото развитие на черноморския регион. Още по-съществено е значението й за икономиката на област Добрич.
       Туризмът е най-добре развития отрасъл на общината. Заедно със съпътстващите услуги (търговия и транспорт), той формира около 65% от приходите и 40% от заетостта в общината. Добре развито е селското стопанство и хранително - вкусовата промишленост.
       Бюджет на община Балчик за 2009 г. е 23 449 683 лева, като касовото му изпълнение възлиза на 19 416 049 лева, което е 82,80 % спрямо уточнения годишен план.
       Данъчните приходи са 4 236 294 лева, което е 80,69% от годишния им размер спрямо същия период на 2008 г., като се отчита спад с 21,51%. С най-голям дял в изпълнението на приходната част на бюджета за 2009 г. от имуществените данъци са приходите от данък придобиване - 56,55%.
       Неданъчните приходи са 7 441 079 лева, изпълнение 77,98% от заложеяните за 2009 година, а спрямо същия период на 2008 г. имаме ръст от 21,43%. Преизпълнението от неданъчни приходи  е най-голямо  при следните дейности:

- такса за битови отпадъци - 2 077 510 лева или 27,92%;
- постъпления от продажби на земя - 1 585 925 лева или 21,31%;
- такса за технически услуги - 705 315 лева, което е 13,49% от неданъчните приходи за периода.

        При изпълнение на бюджета за 2009 г., са извършени разходи в размер на 19 416 049 лв.


Таблица 17: Структура на разходите по видове за 2009 г. на община Балчик (лв.)

ВИД НА РАЗХОДА

Отчет към 31.12.2008 год.

Отчет към 31.12.2009 год.

Относит.дял спрямо 2008 год. в %

Относит. дял 2009 год. в %
РЗ и осигуровки

6 847 622

7 268 595

106,15

37,35


Издръжка § 10 00

9 314 808

7 242 581

77,75

37,21


Стипендии § 40 00

13 062

13 524

103,54

0,07


Помощи § 42 00

109 972

133 323

121,23

5,12


в т.ч. с решение ОбС

30 731

46 065
Субсидии, чл. внос, лихви

1 546 242

2 154 661

139,35

11,07


§ 43, § 45, § 46, § 29


Капиталови разходи 

3 755 920

2 603 365

69,31

13,38


 

Всичко                

21618357

19462114

90,03

104,20        С най-голям относителен дял са разходите за работни заплати и осигуровки. В най-голям размер и процентно съотношение от общите разходи за издръжка са:

 1. Разходи по § 10 20 "Външни услуги" 2 559 882 лева - 35,34%.
 2. Разходи по § 10 16 "Вода, горива и ел. енергия" 1 717 379 лева - 23,71% от общата издръжка.
 3. Разходи по § 10 15 "Материали" 999 793 лева - 13,80%.
 4. Разходи по § 10 30 "Текущ ремонт" 644 687 лева - 8,90%.

        При изпълнение на разходната част на бюджета за 2009 г., разходите по дейности са както следва:

- За дейности държавна отговорност:  5 918 355 лева, (таблица 18).
- За местни дейности: 11 702 266 лева, (таблица 19).
- За дофинансиране на делегирани от държавата дейности: 1  795 741 лева, през 2008 г. размера възлиза на 1 886 223 лева.


Таблица 18: Разходи и ръст за делегираните от държвата дейности по функции за 2009 година.

ФУНКЦИЯ

Отчет към 31.12.2008 год.

Отчет към 31.12.2009 год.

Ръст в %

% от общия размер към 31.12.2009 г.
ОДС

691278

917546

132,73

15,50


Отбрана и сигурност

43115

127278

295,21

2,15


Образование

4349989

4137249

95,11

69,91


Здравеопазване

185029

203662

110,07

3,44


Соц.осигуряване, подпомагане и грижи

289354

207238

71,62

3,50


Култура и религиозни дейности

330300

302603

91,61

5,11


Иконом. дейности

29290

22466

76,70

0,38


Общо делегир. от държавата дейности

5 918 355

5 918 042

99,99

100,00        През  отчетния  период  69,91 % от общо извършените разходи  са  за  функция "Образование" от които за  работни  заплати  и  осигуровки - 78,97 %  и  разходи за издръжка - 20,16 %.


Таблица 19: Разходи и ръст за местни дейности по функции за 2009 година

ФУНКЦИЯ

Отчет към 31.12.2008 год.

Отчет към 31.12.2009 год.

Ръст в %

% от общия размер към 31.12.2009 г.
ОДС

1970102

1630455

82,76

13,93


Отбрана и сигурност

291398

273367

93,81

2,34


Образование

1721119

1400025

81,34

11,96


Здравеопазване

872890

619825

71,01

5,30


Соц.осигуряване, подпомагане и грижи

580912

637431

109,73

5,45


ЖС и БКС

4692283

4313343

91,92

36,86


Култура и религиозни дейности

1503436

1883232

125,26

16,09


Икономически дейности

2150908

937572

43,59

8,01


Разходи за лихви


7016


0,06


Общо делегирани от държавата дейности

13 783 048

11702266

84,90

100,00         Спрямо 2008 г. разходите за местните дейности са по-малко с 15,10 %, а тези за дофинансиране на делегираните с 4,80 %.
         По относителен дял, както и в предишни отчетни периоди, преобладават разходите по функция "ЖС по  БКС" - 36,86 %.
         Делегираните от държавата дейности са дофинансирани  с  приходи  от  местни дейности в размер на 1 795 741 лева, в това число:

- за функция "ОДС" -  РЗ и осигуровки на допълнително утвърдената численост общо в размер на 352 744 лева;
- за функция "Отбрана и сигурност" - 253 313 лева;
- за функция "Образование" - 894 570 лева;
- за функция "Здравеопазване" - 21 505 лева;
- за функция "Социални грижи" - 22 652 лева
- за функция "Поч.дело, култура и религ.дейности" - субсидия за читалищата и допълнителна численост в Историческия музей - 250 957 лева.

        С най-голям относителен дял през 2009 г. са разходите за дейности от функция "Образование" - 33,13% от общите разходи в Общината.
        Функция  "ЖС, БКС, и опазване на околната среда"
е втората по общ размер на усвоени  средства по бюджет 2009 г. - 22,21%.
        Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
. Тук се наблюдават разходите за исторически музеи, читалища, обредна дейност, други дейности от местно, национално и международно значение с културен  и религиозен характер, спортна дейност. Изразходваните средства през 2009 г. са в размер на 2 436 788 лева, което е 12, 55% от общите разходи на Общината.
        Функция "Икономически дейности и услуги"
. Относителният дял на разходите в тази функция са 4,94% от общия обем на разхода в общината през 2009 г. като бележи спад (10,10%) спрямо извършените през 2008 г.
        Функцията "Социално подпомагане и грижи"
е с относителен дял 4,47% от общите разходи в общината. Голяма е зависимостта на развитието на този сектор от волята на централните управленски органи. Ръстът за държавно-делегиранаите дейности спрямо 2008 г. е 71,62%, а за местни дейности по функции  109,73%.
        За функция "Здравеопазване"
, като държавна отговорност се отчитат разходите за здравните кабинети в училищата и ЦДГ, за детски ясли и млечна кухня. Като местна дейност се отчита финансирането на ТД-МБАЛ и Медицински център. Разходите за дейностите държавна отговорност през 2009 г. бележат ръст от 110,07% спрямо 2008 г.


        7. Заключение и препоръки

        7.1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценка на потребностите

       Отчитайки различните фактори - които влияят на социалните и демографските процеси, се очертават следните негативни тенденции в социо-икономическото развитие на община Балчик:

- Прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в малките населени места, изключение прави гр. Балчик където контингента между 15-64 г. съставлява 72,7,7% от населението в града, който е основен източник за формиране на трудовия ресурс;
- Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила;
- Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;
- Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в многобройните селца и махали в общината;

          7.2. Изводи за наличните услуги

        Общи изводи за състоянието на социалните услуги в община Балчик  по отношение на:

         - Териториално разпределение в общината
        Недостатъчна мережа от социални услуги на територита на община Балчик. Единствените услуги на които могат да разчитат рисковите групи в малките населени места са програмите за домашен помощник, социален и личен асистент, които са с ограничен капацитет, клуб на пенсионера или обособено помещение за сбирки на пенсионери и подпомагане в натура за краино нуждаещите се.    

         - Съотношение между услугите в общността и специализирани институции
        На територията на община Балчик няма специализирани институции, което е предпоставка за улеснен процес на деинституционализация.

         - Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа
        На територията на община Балчик няма резидентен тип грижа. Услугите в семейна среда са "Домашен помощник", "Социален асистент" и "Личен асистент". Община Балчик кандидатства по ОП "Развитие на човешките ресурси" фаза ІІІ за 25 домашни помощника и 5 социални асистента, които да обгрижват общо 60 лица и деца с увреждания както и самотноживеещи  възрастни хора.  Към месец май 2010 г. потребителите на услугата "Личен асистент" на територията на общината са 30.  

         - Характеристика на спектъра / многообразието на видовете услуги
        В община Балчик социалните услуги в по-голямата си част са насочени към възрастните хора, което води до изолация и дискриминация на другите рискови групи, децата и лицата с увреждане както и на техните блиски.

         - Достъпност на услугите
        Средата за лицата с увреждане е трудно достъпна, изградени рампи за инвалиди има само в едно училище(ОУ "Антим І"), от общо осем в цялата община и административната сграда на общинска администрация Балчик. Като един от основните проблеми на тази рискова група е недостъпната среда в лечебните заведения.

          - Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици
        В община Балчик няма услуги предоставяни от външни доставчици. Неправителствена организация на територията е клуб "Хинап" СИБ-Балчик, която е за възрастни лица с увреждане с 180 члена и 32 деца посещаващи клуба по желание.

        Общи изводи за услугите за деца:
        В община Балчик услугите за деца и лица с увреждания се свеждат до програмите за домашен помощник, личен и социален асистент, които не могат да обхванат всички нуждаещи. От проведена среща на 04.06.2010 г. с рисковата група и техни представители, като необходима социална услуга на първо място беше посочена нуждата от Дневен център за деца и лица с увреждане и отпускане на повече бройки за "Личен асистент". Изказано бе желание на родители за ресурсен учител за работа в дома на нуждаещия се от този вид услуга.
        Като необходима услуга се оказва Център за обществена подкрепа, които по разписана програма да работи с деца с увреждания, деца  жертви на насилие, работа на място (по махали) с етническото население в неравностойно положение, работа с децата в училище като превантивна мярка за непълнолетни майки,  напускане на училище и ранни бракове.
        На територията на общината липсват услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство на деинституционалицирани деца, а това е процес който вече стартира.
        Липсват услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). Семейният консултативен център би магъл да реши потребнастта от този вид услуга.

Изводи за услугите за възрастни  и стари хора:

Пълнолетните лица с увреждания в община Балчик са една доста голяма раискова група (1147), за която е необходимо да се изгради Дневeн център за лица и деца с увреждане с добър достъп до услугата.

От проведена среща на оперативния екип с 25 представители и блиски на рисковата група като потребност от нова услуга бе посочена необходимостта от място в което да работят лицата с увреждане според степента на заболяването си.

            Най-развита услуга в общността за възрастни хора е Домашниат социален патронаж, който би могъл да разшири дейността си и в малките населени места.

            Като крайна мярка на старите хора за невъзможност със справяне с ежедневния бит е услугата за настаняване в дом, които в община Балчик е сезонен с тенденция да стане целогодияшен след реконструкция при намиране на необходимото финансиране.


7.3        Препоръки

            За да бъде ефективна социалната политика в община Балчик, би следвало да се изгради мрежа от социални услуги, която обхващта и малките населени места. Ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които са решавани в секторите: здравеопазване, образование, жилищна политика, заетост от което следва като необходимо изграждането на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

 Приоритетно да бъде развитието на мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата с деца в риск, поради бедност, безработица, лоши битови условия на семействата. Работа на ниво детска градина и училище като превантивна мярка.

 Като основна цел е подобряване качеството на живот на хората с увреждания, самотно живеещите и старите хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Националните и оперативни програми за услугите "Домашен помощник", "Социален асистент" и "Личен асистент" отговарят на вскички тези потребности, но поради ограничения си капацитет не обхващат всички нуждаещи, големият интервал между приключване на една програма и стартиране на следваща  оставя  потребителите на услугата в изключително затруднено положение.   


Конкретни препоръки за развитието на услугите:

 • За деца и семейства с деца в риск

- Изграждане на Дневен център за деца с увреждане;

- Център за обществена подкрепа за децата в риск;

- Услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство при процеса деинституционализация;

- Семеен консултативен център за семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки).


 • За пълнолетни лица и хора с увреждания

- Дневeн център за лица с увреждане с добър достъп до услугата;

- Работно място за лица с увреждане, където да упражняват правото си на труд според степента на тяхното увреждане;

- Отпускане на повече бройки за услугата "Личен асистент"

- Достъпност на средата

 

 • За стари хора

-         Домашен социален патранаж в селата;

-         Отпускане на повече бройки за услугата "Домашен помощник";

-         Целогодишен дом за стари хора.


 • За наркозависими

-         Превенция в училища

-         Работа с неправителствени организации

-         Създаване на областен център за борба с наркоманията

8       Приложения

1. Приложение В 1 - Таблица за статистическа информация;

2. Приложение В 2 - Данни за профила на община Балчик, област Добрич;

3. Приложение В 3- Карта информация за персонала в общинска администрация;

4. Приложение В 4 - Карта информация - персонал ДСП;

5. Приложение В 5 - ДСП;

6. Приложение В 5 - ДСХ - сезонен

7. Приложение В 6 - Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община  Балчик - доклад;

8. Приложение Д 1 - Сумарни данни;

9. Приложение  Д 2 - Данни услуги.


Използвани съкращения (абревиатури)

АЗ

Агенция по заетостта към МТСП

АСП

Агенция за социално подпомагане

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане"

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

НПО

Неправителствена организация

НП "ОСПОЗ"

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост"

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

СУ

Социална услуга

ЦОП

Център за обществена подкрепа[1] Равна на средната за страната и малко по-висока от средната за областта-171/1000;

[2] НП "От социални помощи към осигуряване на заетост", НП "Помощ за пенсиониране", НП "Старт на кариерата", ОП "Развитие на човешките ресурси" и др.ПРИЛОЖЕНИЕ А3

 

Методика

за извършване на икономически и финансов анализ на нуждите от развитие на социални услуги в рамките на анализа на ситуацията и определяне на потребностите от финансови ресурси за осигуряване реализацията на областната и общинската стратегия


НАСОКИ

Икономическият анализ има по-общ характер в сравнение с финансовия и е свързан с изследване на цялостното социално-икономическо развитие на общината. Съществуващата икономическа база, динамиката в нейното развитие трябва да се разглеждат като предпоставка за възникване на:

 • потребност от предоставяне на нови социални услуги,
 • потребност от разширяване на съществуващи вече услуги,
 • потребност от свиване на предлагани вече услуги,
 • потребност от спиране на услуги без търсене
 • Потребност от развиване на услуги в сътрудничество със съседни общини


Икономическият анализ се извършва въз основа на събраната информация за икономическия напредък на общината през годините. Той трябва да се разкрият конкретни тенденции в развитието на социалните услуги и обвързването им със специфични причини и фактори. В много случаи подобна информация липсва, затова нейното събиране и генериране може да се извърши целенасочено във връзка с разработката на ситуационния анализ. Във връзка с това е целесъобразно да се използват готови анализи на други общини от областта, на други сродни общини от други области, като се правят съответните сравнения и съпоставки. Не е за подценяване възможността да се използват готови икономически анализи, отнасящи се до отделни региони в други страни. Но затова трябва да се прецени доколко анализираните ситуации са близки по съдържание и тенденции на развитие на изследваната общинска ситуация. Защото в крайна сметка трябва да се разкрият връзки между конкретни причини и адекватните им следствия, които да осветлят „скритите" възможностите за развитие на общината.

Икономическият анализ трябва да обективизира ситуацията в общината по отношение на състоянието и перспективите на социалните услуги. Това означава, че конкретните субективни виждания за развитие на сектора не трябва да се формират под външен натиск, в т.ч. и от натиска, който оказват съседите със своите действия и бездействия в дадена посока. Развитието на социалните услуги трябва да е резултат от дълбоко осъзнати потребности, а не плод на кампанийност, мода и увлечения.

Икономическият анализ обхваща изследване на географските особености на общината, на нейните икономически, социални, демографски, инфраструктурни и други процеси и въпроси.


Финансовият анализ има по-ограничен характер. Той е специфично продължение на икономическия анализ и е свързан с мобилизирането и използването на един от съществените икономически ресурси - финансовия. Във връзка с това трябва да се изследва движението и управлението на паричните потоци в общината, като се обърне внимание на:

 • факторите, които генерират положителни парични потоци - източниците на финансиране на социалните услуги,
 • факторите, които генерират отрицателни парични потоци - разходите, свързани с осъществяване на социалните услуги, които поглъщат наличните положителни парични потоци.
 • структурата на разходите - инвестиционни (еднократни) и текущи.


Финансовите средства най-често се разглеждат като "ограничение от последна инстанция", което в съчетание с изведени приоритети насочва усилията на оправомощените лица, приемащите политически и управленски решения, към развитие на "наложителните и възможните" за дадения момент и дадената ситуация социални услуги.

В съчетание икономическият и финансовият анализ трябва да разкрият не само потребностите от развитие на конкретен набор от социални услуги, но и възможностите това да се извърши на практика през съответния бюджетен период. Във връзка с това трябва ясно и точно да се очертаят видовете услуги, характерът на предвидените за предлагане услугите (нови, разширяване на действащи, на изискващи да се повиши качеството на предлагане, на подобряване на достъпа до тях и т.н.), местоположението им и обхватът на обслужваното население, осигуреността с ресурси - финансови, кадрови, материални (наличен или липсващ сграден фонд). Само така, съпоставяйки потребностите и реално съществуващите ресурси (източници за финансиране), може да се очертае кръга на неотложните услуги, които е възможно да се развиват.


В процеса на аналитичната работа трябва да се изясни в каква степен кой фактор какво въздействие има върху пораждането на потребност от и предлагането на социални услуги. Това позволява вниманието да се фокусират върху "рисковите" фактори, които имат най-силно, трайно и дългосрочно въздействие върху планираните процеси. Поне на този етап извеждането на „рискови звена и процеси" може да бъде достатъчно добър ориентир за търсените резултати от аналитичната работа. Анализът трябва да изяснява наличните (разполагаемите) ресурси - особено финансовите, на възможностите да се създават нови такива в рамките на общината, да разкрива достъпа до тяхното използване - облекчен или затруднен, като се изведат факторите, способстващи и облекчаващи достъпа (например развита вече инфраструктура), както и причините, водещи до последователно затрудняване и ограничаване на достъпа (например, липса на регулярни транспортни комуникации, липса на икономическа целесъобразност и финансова ефективност). Във връзка с това анализът трябва да се разпростре и в търсенето на възможни алтернативи на самостоятелното развитие на социалните услуги в общината, като се анализират възможностите за развитие на междуобщински социални услуги и механизмите за осъществяване на тези процеси, необходимостта от нормативни промени на общинско равнище, както и промените, които трябва да се поставят на разискване на по-високи управленски равнища, в т.ч. на национално.

Акцент в анализа трябва да бъде разкриването на икономическите причини, пораждащи потребност от ползване на социални услуги. Трябва да се отделят тези услуги, които са основават на такива социално-икономически причини като: безработица, наличие на ниски доходи, ниско образователно равнище и ниска квалификация, водещи до получаването на ниски доходи, липса на развиваща се икономика, наличие на икономически сектори със затихващи функции, застаряване на населението и т.н., за разлика от наследените от традиции, култура и пр. Това ще позволи в стратегията да се включат мерки с чисто икономически измерения, които косвено ще подпомогнат стабилизирането на сектора на социалните услуги чрез намаляване броя на нуждаещите се потребители.


Важно направление в аналитичната работа е определянето на икономическата и финансовата ефективност на предоставяните социални услуги. Това че те са социални, не означава, че трябва да не са икономически целесъобразни и финансово ефективни. На този етап определянето на икономическата и донякъде на финансовата ефективност е силно затруднено, тъй като такава статистика не се води. Съществуващите данни по институции и заведения за социални услуги са крайно ограничени и не са "официализирани". Липсват и подходящи методики за това. Но най-същественото е, че отчитането на разходите се основава на принципа на усвоените средства, а не спрямо задоволените потребности на нуждаещите се. Затова е целесъобразно да се използват по-масово и социологически проучвания за набавяне на липсващата информация, която да формира конкретни ориентири.

Съществен аспект в определяне на икономическата и финансовата ефективност на предоставяните социални услуги е обхващането на целия процес на потребление - като се започне от момента на възникване на потребността (в т.ч. и като потенциална потребност, която не е осъзната и заявена от нуждаещия се), минавайки през осигуряването на достъп до нейното потребление, и се стигне до самото потребление и последващия мониторинг и оценка (контрол) за получените действителни резултати. Извеждането и структурирането на тази основа на обективно присъщите разходи трябва да посочи кои са „слабите места" в осигуряването на финансиране, кои са „слабите места" в съществуващата инфраструктура и т.н. При осъществяване на този анализ резултатът не трябва да се търси задължително само в осъществяването на крайния момента - предоставянето на социалните услуги в конкретното заведение или общност. Проблемът тук е свързан с ведомствената разпокъсаност на използваните финансови средства, чиято цел е предоставянето на социална услуга за конкретен потребител. Въпреки че се използва механизмът на държавното делегиране, общините планират и използват самостоятелно своите средства, структурите на АСП - своите. Другите институции по същия начин третират своите средства.

Икономическият и финансовият анализ са част от общия ситуационен анализ и се основават на една и съща информационна база. В този смисъл с помощта на едни и същи данни могат да се извършват анализи от различно естество, с различен срез. В този смисъл събираната информация общо за целия ситуационния анализ може и трябва да се "пресее" и през икономическото и финансовото "сито", за да се изведат подходящите икономически и финансови причини и следствия, фактори и тенденции, характеризиращи съществуващото състояние на предлаганите социалните услуги, както и потребностите и възможностите за тяхното развитие.


Информационните източници могат да се разделят на две основни групи:

 • официални - съдържащи се в публикувани стратегии и други документи на национално и областно равнище, изследвания на НСИ и неговите регионални подразделения, на МТСП и неговите национални и местни структури (АСП, АЗ, ГИТ, в бъдеще и АХУ), ДАЗД, МОНМ и др., официални разработки (издадени на хартиен носител или предлагани в сайтовете) на неправителствени организации.

Към тях се отнасят и финансовите отчети на общините и структурите на други държавни институции, работещи в областта на социалните услуги и подпомагането (преди всичко АСП);

 • неофициални - които се подготвят и поддържат от самите общини във връзка със своята текуща и перспективна работа.


Необходимо условие за успешно осъществяване на икономическия и финансовия анализ е определянето на съществуващите и използваните източници на финансиране за целия процес на предоставяне на социални услуги. Макар че използването на допълнителни източници не е толкова свързано с икономически фактори, това може да разкрие определени резерви чрез подготовка на кадри, разработка на проекти и пр.


ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Изясняването на източниците на финансиране позволява да се пристъпи към планиране на тяхното привличане и използване в процеса на анализа и осигуряването на финансови средства за реализацията на общинската стратегия.


Основни източници на финансиране са:

1.      държавният (републиканският) бюджет;

2.      собствените източници на общините(общински бюджети);

3.      средства от фонд "Социално подпомагане";

4.      фондовете на Европейския съюз, които могат да се получават по проекти, финансирани чрез Оперативните програми на територията на страната, или пряко от централата на Европейския съюз;

5.      международните финансови институции (като Световна банка, Японски социален фонд и др.);

6.      национални и международни програми;

7.      средствата, предоставяни безвъзмездно от физически и юридически лица;

8.      банкови кредити от местни и чуждестранни банки,

9.      други източници.


Нормативната уредба позволява средствата от посочените източници да се използват за:

1.      подготовка и актуализация на стратегически планови и програмни документи, както и за разработване на проекти;

2.      финансиране на програми и проекти, в т. ч. съфинансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, съгласно подписаните споразумения и съответните програмни документи;

3.      реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;

4.      извършване на наблюдение и оценка;

5.      осигуряване на информация и публичност.


Главен източник на финансиране е държавният бюджет. Неговата роля съществено се увеличава в днешната ситуация на преобладаваща финансова централизация. Затова на средствата от държавния бюджет трябва да се обърне главно внимание.


1.      Значими средства общините могат да получават под формата на целенасочена подкрепа от държавния бюджет. Ето защо от съществено значение е най-напред да се уточни наличието в дадена област на райони за целенасочена подкрепа от държавата съгласно разпоредбите на чл. 5 от Закона за регионално развитие (ЗРР). Още повече, че с разработката на Областната стратегия за развитие териториалният обхват на такива райони трябва да се определи, като се отчитат данни на Националния статистически институт и на административната статистика на Агенцията по заетостта. Обособяването на такива райони позволява да се черпи допълнителен ресурс, определен за използване от съответния район от 2 ниво по чл. 4, ал. 3 на ЗРР.

Районите за целенасочена подкрепа могат да обхващат територията на една или повече съседни общини, които трябва да отговарят на определени критерии като равнище и динамика на икономическото развитие, структура на икономиката, заетост и безработица, степен на изграденост на техническата инфраструктура, демографска, социална и селищна структура, географско положение и наличен потенциал за постигане на целите за развитие на съответната община. Конкретните показатели са конкретизирани в чл. 6 на ЗРР.

Определянето на такива райони е от значение за осигуряване на едни съществен източник на финансиране, тъй като ежегодното планиране на средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа се осъществява по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с областните съвети за развитие и с министъра на финансите в рамките на бюджетната процедура, като средствата се осигуряват в рамките на Закона за държавния бюджет за съответната година.

Средствата, които се отпускат за целенасочена подкрепа, не би трябвало да се обвързват пряко с развитието на социални услуги. Но чрез тях могат да се решават сериозни структурни проблеми на дадената община, които на дадения етап да се проявяват като причина за възникването на потребност от предоставяне на социални услуги.


2.      Второто важно направление за използване на средства от държавния бюджет е финансирането на разходите за текуща издръжка на държавно делегирани дейности, в т.ч. и на дейности, свързани с предоставяне на социални услуги, които се усвояват чрез общинските бюджети. При определяне на размера на необходимите средства за социалните услуги трябва да се имат предвид на този етап от две независимо определяеми величини:

(1) капацитета на заведението за социални услуги, който се приема от общинския съвет (по предложение на кмета на общината), но се утвърждава от АСП, респективно от Министерството на финансите, и

(2) равнището на единния финансов (разходен) стандарт, който се утвърждават по предложение на МТСП ежегодно с нарочно Решение на Министерския съвет в съответствие с разходните равнище, приети със Закона за държавния бюджет.


С оглед на това стойността на необходимите средства за социални услуги може значително точно да се определи в перспектива, като се стъпи на прогнозния капацитет на заведенията за социални услуги по години (при изяснена предварителна реална потребност, водеща до увеличаване или намаляване на първоначалния капацитет, до изграждане на нов или съкращаване на съществуващ капацитет), както и възможната динамика на финансовите стандарти по години на база прогнозата на брутния вътрешен продукт, инфлационните тенденции и други важни параметри, включени в Националната стратегия за регионално развитие и други стратегически документи на национално равнище.

Трябва да се има предвид, че и двете съставляващи величини си остават вероятностни (особено за последните - 5-та, 6-та, 7-ма години от прогнозния за стратегията период). Затова при определянето на конкретните стойности на средствата за финансиране по години е подходящо да се посочват не конкретни, а „ориентировъчни" величини. В случая най-подходящ би бил подходът, при който се определя сума, която „не трябва да бъде по-малка от конкретна величина", макар че не е изключено при определени условия, когато величината, например, на финансов стандарт все пак бъде намалена впоследствие (както стана в края на 2009 г.), посочената „ориентировъчна" величина да се окаже под минимално допустимото й прогнозно значение. При така изяснени капацитет и финансов стандарт могат да се предвидят възможните средства за текуща издръжка през годините, през които трябва да се реализира съответната стратегия.


3. Важно направление за получаване на средства от държавния бюджет за социални услуги са инвестиционните потребности на общините за ремонт и реконструкция на стари и изграждане на нови социални заведения. За целта предварително трябва да се разработят конкретни инвестиционни проекти, въз основа на които да се определят необходимите капиталови разходи. Не винаги обаче предварително могат да бъдат подготвени всички необходими проекти, тъй като и за самото разработване също трябва да са предвидени определени средства. Но като се има предвид наличният сграден фонд, съществуващата инфраструктура и други подобни фактори, както и действащите нормативи по проектирането и извършването на строително-ремонтни и строително-монтажни работи, може да се определи приблизителната сума, с която да се покрият капиталовите потребности за прогнозния период.

С оглед на съществуващата обективно ограниченост на инвестиционните ресурси е целесъобразно да се разработят приоритети, въз основа на които инвестиционните обекти да се ранжират, като се извърши съпоставка между наложителност на съответната услуга (заведение) и отпускания ресурс.

Все пак трябва да се има предвид, че субсидията от държавния бюджет представлява само един от възможните източници за финансиране на капиталови разходи. При това тази възможност трябва да е намерила, макар и в по-общ вид, предварително място в стратегическия документ за развитие на структурата от по-високо йерархично равнище.

При включване на дадена инвестиция в стратегията трябва да се отчете периода на нейното реализиране и получаването на крайния резултат - ремонтирано заведение и изградено ново заведение. Отчитането на началния момент на инвестицията е от значение за осигуряване на необходимите средства към този момент. Отчитането на крайния, завършващия момент на инвестицията има значение за осигуряване на нужното финансиране за текуща издръжка на ремонтираното или изгражданото заведение. Само чрез осигуряването на подобен синхрон ще се избегне „дългостроя" и неизгодното „закопаване" (макар и временно) на крайно необходими инвестиционни ресурси.


4. Друго направление за финансиране на социалните услуги по места със средства от държавния бюджет са услугите, свързани с осигуряване на достъп до самите социални услуги. Тъй като достъпът се осигурява от структурите на АСП, то динамиката на предвидените разходи трябва да се отчита в бюджета на регионалните структури на АСП, които след това трябва да се агрегират и включат последователно в бюджетите на централните ведомства - АСП като второстепенен разпоредител с бюджетни средства и МТСП като негова административна и финансова шапка. По такъв начин разширяването на предоставяните услуги трябва да се обвърже с ресурсното осигуряване на местните структури на АСП, в т.ч. и с подходящо финансиране.


5. Важен извънбюджетен източник за финансиране на капиталови разходи са действащите оперативните програми. Средствата по тези програми могат да се използват в по-широк план. От една страна те могат да се влагат в изграждането на активи, които косвено да съдействат за развитието на социални услуги или минимизиране или даже елиминиране на потребност от такива услуги. От друга - те могат да са насочени към конкретно създаване на предпоставки за предоставяне на социални услуги. В този смисъл, когато се определят необходимите средства, които се очаква да се получат по дадена оперативна програма, трябва да се конкретизират механизмите и начините, обектите и обхвата на финансиране. При наличието на разработен инвестиционен проект или инвестиционна идея в дадена община водещ мотив трябва да бъдат условията, при които, и целите, за които се отпускат средствата по конкретната оперативна програма.

Като подходящ източник за финансиране трябва да се разглеждат такива оперативни програми като „Околна среда", „Регионално развитие", „Развитие на човешките ресурси", „Административен капацитет", „Развитие на селските райони". Към тази група средства трябва да се добавят и възможните средства, които могат да се получат от европейски фондове пряко от Европейския съюз, чрез проекти по международни програми, в т.ч. и специално за общински структури (като FLAG).


6. Макар и рядко допълнително финансиране на инвестиционни разходи може да се осигури и от други международни донори. Тези международни организации, банкови институции, правителствени фондове обикновено поставят конкретни цели за постигане и търсят правителствени гаранции. При изготвяне на стратегия за развитие на социалните услуги не винаги може предварително да се осигури достъп до такива източници, но все пак трябва да се обмисли наличието на такива възможности и да се потърсят механизми и подходи за достъп до тях. При възможност могат да се сключат и предварителни споразумения.

Не е изключено в подобни случаи бенефициенти да бъдат общини от различни области, поради което трябва да се прецени на каква част от средствата можа да се разчита и конкретно за какви нужди. Не е изключено средствата да са предназначени за инвестиране в социален капитал, което да е свързано пряко с кадровото осигуряване на социалните услуги.

В случай на пилотиране на конкретни нови услуги не е изключено част от предвидените средства да се отпускат за финансиране и на текуща дейност, което е съществено за организационното и административно изграждане на структурите по предоставяне на социални услуги. За целта обаче в стратегията трябва да са заложени водещи нови направления за развитие на социалните услуги, за да може да се привлече вниманието и финансовия ресурс на възможните в тази област донори.

7. Капиталови разходи за развитие на социалните услуги могат да се финансират и със собствени средства на общините. На този етап обаче тази възможност трябва да се разглежда повече като хипотетична. Причините за това са достатъчно основателни: недостатъчна финансова самостоятелност на общините, липса на водеща приоритетност в общините, насочена към развитието на социалните услуги, които поради самия им статут на държавно делегирани дейности не се разглеждат като грижа на самите общини. Ето защо е целесъобразно в самата стратегия за развитие да се изгради система от приоритети, в която да се открои мястото и приоритетното значение на социалните услуги. В този случай средствата, които трябва да се насочат към развитие на социалните услуги в общината, биха могли да се определят като дял от някакъв по-общ показател (брутен вътрешен продукт на общината, приходи от местни данъци, приходи от такси и т.н.).


8.Необходимите капиталови разходи могат да се финансират и чрез емисия на облигационен заем или получаването на банков кредит. Този подход може да се използва преди всичко от по-големите общини. На този етап трудно може да се предвиди създаването на консорциум от общини за осигуряване на кредитен ресурс. Такива средства е целесъобразно да се осигуряват след изчерпване на останалите възможни източници, като допълващи. Тъй като бенефициентите ще трябва да плащат лихви и да връщат в бъдеще главници, използването на такива средства е целесъобразно в дейности, където се осигурява получаването на допълнителни приходи (такси) от предоставянето на финансираната чрез дългови инструменти услуга. В този смисъл с помощта на такива средства общините могат сериозно да подобрят материалната база и структурата на собствения си домашния социален патронаж (ДСП).


9.  За социални услуги, извършвани от общините може да се използват средствата от фонд "Социално подпомагане", също така и за целеви социални програми и проекти в областта на социалното подпомагане; за придобиване на дълготрайни активи; текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги. Финансова подкрепа за различни инициативи на общините, ориентирани към създаване на  нова или ремонт на съществуваща социална инфраструктура, за реконструкция на сгради, предназначени за социални услуги, могат да бъдат финансирани и чрез Социално-инвестиционният фонд.


10. Финансирането на социални услуги - местни дейности, става чрез набирането на собствени средства - от местни данъци и такси. За част от дейностите общините осигуряват пълно покритие на текущите разходи (клубовете на пенсионерите), а за други - частично, допълващо, както е при ДСП, където се събира предварително утвърдена такса, която не покрива напълно всички разходи за предоставяните услуги. В различните общини има различен подход при определяне на размера на събираните такси. В някои от тях се прилага „пропорционалната система", т.е. таксата е процент от получавания от клиента доход (пенсия) - стига абсолютната стойност на таксата да не превишават фактическите разходи за предоставяната услуга. В други случаи се прилага „прогресивната система", т.е. таксата се диференцира и размерът й зависи от големината на дохода, като не е изключено в някои случаи лицата с минимален доход да се изключат от плащане на такси. За целта се определя конкретна скала (например, до 150 лв. доход една сума, от 151 лв. до 250 лв. доход друга сума, над 250 лв. трета сума).

С оглед на това при прогнозна величина на очакваните клиенти на патронажа и разходите, които трябва да се направят за осигуряване на целия набор от услуги, предоставяни от ДСП, може да се определи цялата сума, необходима за неговото финансиране, след което се определят таксите и частта, която трябва да се финансира от други собствени бюджетни източници на общината. В тази сума трябва да се включат и инвестиционните разходи, които трябва да се направят за поддържане на материалната база на подходящо равнище, за осигуряване на ефективен достъп до по-голям кръг от потребители (разкриване на нови кухни-майки, осигуряване на по-голяма мобилност и др.)


11. Не толкова като социални услуги трябва да се предвидят средства и за социални помощи, които се отпускат централно и от общините. Изготвяната стратегия трябва да даде отговор на такъв взаимно свързан въпрос: каква част от предоставяните помощи може да бъде спестена, ако се осигури ползването на конкретни социални (или други) услуги.


12. Не трябва да се отминава без внимание и възможността в рамките на стратегическия период да възникнат нови потребности от социални услуги, съществено да се промени структурата на социалните услуги. За да се бъде по-гъвкава общината в реакцията си към новото, трябва да се заложат конкретни средства за извършване на промяна. Основание за такъв подход е наличието на изследвания, които водят до развитие на разбирането за социалните услуги, на тяхната организация и механизъм на осъществяване. Отчитането на тези нови предизвикателства като цяло са по-приложими в по-големите общини, които имат както базата, кадрите и нагласата да търсят и внедряват новото. Прогнозирането на конкретните допълнителни средства се осъществява съобразно конкретните и индивидуални виждания на анализаторите от съответната община, съобразени с възможностите за получаване на необходимото финансиране. И в този случай е подходящо да се използва подходът „не по-малко от" с необходимия разчетен песимизъм.

13. В стратегията трудно могат да се предвидят средства, предоставяни безвъзмездно от физически и юридически лица. Като правило те имат еднократен характер и се предоставят по някакъв повод. Ето защо такива средства трябва да се разглеждат като възможен източник за финансиране, но не толкова със „стратегическо", а с „тактическо" значение.


МЕТОДИ

При осъществяване на икономическия и финансовия анализ основният проблем трябва да се вижда в методите по събиране на подходяща икономическа и финансова информация. Самите техники за икономически и финансов анализ са достатъчно добре разработени и широко използвани.

Подходящ подход в случая е регистрирането на всяка възникнала количествена информация без оглед на разглеждането й като уместна или не от страна на регистратора. Същото се отнася и до фиксирането на различни качествени параметри, без да се прави предварителна интерпретация за тяхното естество, въздействие, достоверност и пр.

Доколкото позволяват времето и финансовите средства трябва да се определят "типови представители" на конкретните видове социални услуги. На тази основа трябва да се направи проучване на място за структурата на разходите на съответния „типов представител" с оглед изясняване на възможните икономически и финансови ограничения в мултиплицирането на конкретния вид услуга. За липсващите услуги трябва да се потърсят аналози в други райони на страната или извън нея. Когато е невъзможно да се намерят аналози, дадена услуга трябва да се предложи в режим на „изпитателен срок", който да позволи тя да се структурира „разходно" по подходящ начин.

Икономическият и финансовият анализ трябва да се извършва основно от специално сформирана експертна група, в която участват и представители на неправителствения сектор. Със събирането на необходимата информация трябва да се ангажира широк кръг от специалисти от общинската администрация, на които трябва конкретно да се посочи вида на информацията, която трябва да се осигури и която те лично трябва да осигурят.

Подходящо е провеждането на конкретни проучвания (интервюта) по места, за да се изясни действителната структура на разходите, използваното време от персонала и др. Събраната информация от фокус групите, отнасяща се до качеството на социалните услуги и удовлетвореността от тях, може да се използва за определяне на ефикасността на икономическите ресурси.ПРИЛОЖЕНИЕ В1

Таблица за статистическа информация

 

Община Балчик

Проучване на нуждите на рискови групи в общините на област Добрич

 

 

1. Население към 31.12.2009 г. (в регистрите на служба ГРАО)

Население на общината

Постоянен адрес

Настоящ адрес

1.1. Население на общината (общо)

22779

22650

1.2. Момчета до 18 г.

2145

2145

1.3. Момичета до 18 г.

2042

2042

1.4. Мъже от 18 до 62 г.

7562

7517

1.5. Жени от 18 до 59 г.

6470

6461

1.6. Мъже над 62 г.

1790

1748

1.7. Жени над 60 г.

2770

2737

 

2. Раждания

2.1. по данни на официална статистика

2.1.07. Раждания за 2007 г. (общ брой)

166

2.1.08. Раждания за 2008 г. (общ брой)

155

2.1.09. Раждания за 2009 г. (общ брой)

180

 

2.2. По данни на ДСП (еднократни помощи за раждане и др.), статистика, лични лекари

2.2.07. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2007 г. (брой)

166

2.2.08. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2008 г. (брой)

155

2.2.09. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2009 г. (брой)

180

 

3. Детска смъртност (по данни на ГРАО)

3.1.07. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2007 г. (брой)

2

3.1.08. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2008 г. (брой)

2

3.1.09. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2009 г. (брой)

3


3.2.07. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2007 г. (брой)

1

3.2.08. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2008 г. (брой)

1

3.2.09 Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2009 г. (брой)

2


4. Аборти

по данни на болниците и РЦЗ, др /моля, отбележете източника/

4.07. Регистрирани аборти за 2007 г. (брой)

148

4.08. Регистрирани аборти за 2008 г. (брой)

141

4.09. Регистрирани аборти за 2009 г. (брой)

110


 

5. Изоставени новородени в родилен дом /по данни на ОЗД и ГРАО/

5.07. Изоставени новородени за 2007 г. (брой)

0

5.08. Изоставени новородени за 2008 г. (брой)

0

5.09. Изоставени новородени за 2009 г. (брой)

0

 

6. Брой деца по възрастови групи към 31.12.2009 г. (в регистрите на служба ГРАО)

6. Общ брой деца

4187

6.1. Деца от 0 до 7 г. включително

1508

6.2. Деца от 8 до 14 г. включително

1390

6.3. Деца от 15 до 18 г. включително

1289

 

7. Брой деца, посещаващи детски и учебни заведения към декември 2009 г. (в документацията на отдел "Образование" на общинската администрация)


7.1. Деца в детски градини /без предучилищни форми/

625

7.2. Деца в преучилищни форми на образование/детска градина, училище/

151

7.3. Деца в общински и държавни училища/ общ брой/

1992

7.4. Деца в общински и държавни училища / 1- 4 клас/

798

7.5. Деца в общински и държавни училища / 5- 8 клас/

710

7.6. Деца в общински и държавни училища /9-12 клас/

484


Данни за децата в риск


9. Брой деца, които са настанени в специализирани институции (СИ), заведения от интернатен тип, образователни институции през съответната година, по вид на заведението[1] (в документацията на ОЗД, МКБППМН, РИО на МОМН)


9.1.07. Деца, настанени в СПИ, към 31.12.2007

0

9.1.08. Деца, настанени в СПИ през 2008 г.

0

9.1.09. Деца, настанени в СПИ през 2009 г.

0

9.1.10. Деца, настанени в СПИ през 2010 г.

0


9.2.07. Деца, настанени в ПУ, към 31.12.2007

0

9.2.08. Деца, настанени в ПУ през 2008 г.

0

9.2.09. Деца, настанени в ПУ през 2009 г.

0

9.2.10. Деца, настанени в ПУ през 2010 г.

106


9.3.07. Деца, настанени в ПУ с интернат, към 31.12.2007

146

9.3.08. Деца, настанени в ПУ с интернат  през 2008 г.

149

9.3.09. Деца, настанени в ПУ с интернат  през 2009 г.

106

9.3.10. Деца, настанени в ПУ с интернат през 2010 г.

0


9.4.07. Деца, настанени в ДДЛРГ, към 31.12.2007

2

9.4.08. Деца, настанени в ДДЛРГ през 2008 г.

0

9.4.09. Деца, настанени в ДДЛРГ през 2009 г.

0

9.4.10. Деца, настанени в ДДЛРГ през 2010 г.

0


9.5.07. Деца, настанени в ДМСГД, към 31.12.2007

1

9.5.08. Деца, настанени в ДМСГД през 2008 г.

8

9.5.09. Деца, настанени в ДМСГД през 2009 г.

3

9.5.10. Деца, настанени в ДМСГД през 2010 г.

2


9.6.07. Деца, настанени в ДДМУИ, към 31.12.2007

0

9.6.08. Деца, настанени в ДДМУИ през 2008 г.

0

9.6.09. Деца, настанени в ДДМУИ през 2009 г.

0

9.6.10. Деца, настанени в ДДМУИ през 2010 г.

0


9.7.07. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат, към 31.12.2007

0

9.7.08. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат през 2008 г.

0

9.7.09. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат през 2009 г.

0

9.7.10. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат през 2010 г.

0

 

9.8.07. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук, към 31.12.2007

0

9.8.08. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук през 2008 г.

0

9.8.09. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук през 2009 г.

4

9.8.10. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук през 2010 г.

3

 

10. Брой деца, настанени в специализирани институции, по местоположение (административен район) на институцията[2] (в документацията на ОЗД)

 

10.1.07. Деца, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2007

0

10.1.08. Деца, настанени в СИ в същата община през  2008 г.

0

10.1.09. Деца, настанени в СИ в същата община през 2009 г.

0

10.1.10. Деца, настанени в СИ в същата община през 2010 г.

0

 

10.2.07. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, към 31.12.2007

1

10.2.08. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2008 г.

7

10.2.09. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2009 г.

3

10.2.10. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2010 г.

2

 

10.3.07. Деца, настанени в СИ в друга област, към 31.12.2007

0

10.3.08. Деца, настанени в СИ в друга област през 2008 г.

1

10.3.09. Деца, настанени в СИ в друга област през 2009 г.

0

10.3.10. Деца, настанени в СИ в друга област през 2010 г.

0

 

11. Брой деца в риск (в документацията на ДСП и ОЗД; МКБППМН; отдел "Образование", РИОКОЗ, РИО на МОМН, ГРАО, Областни съвети по наркотични вещества, РПУ и други)


11.1.07. Деца, отпаднали от училище през учебната 2007-2008 година.

53

11.1.08. Деца, отпаднали от училище през учебната 2008-2009 година.

41

11.1.09. Деца, отпаднали от училище през първи срок на уч. 2009-2010 г.

36


11.2.07. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2007 г.

18

11.2.08. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2008 г.

15

11.2.09. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2009 г.

11


11.3.1.07. Общ брой деца, настанени при близки и роднини, 2007 г. с натрупване от предходни години[3]

25

11.3.1.08. Общ брой деца,  настанени при близки и роднини, 2008 г. с натрупване от предходни години

25

11.3.1.09. Общ брой деца, настанени при близки и роднини, 2009 г. с натрупване от предходни години

23

11.3.1.10. Общ брой деца, настанени при близки и роднини, 2010 г. с натрупване от предходни години

14

 

11.3.2.07. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2007 г.[4]

3

11.3.2.08. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2008 г.

7

11.3.2.09. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2009 г.

3

11.3.2.10. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2010 г. [5]

1


11.4.1.07. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2007 г.

0

11.4.1.08. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2008 г.

0

11.4.1.09. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2009 г.

0

11.4.1.10. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2010 г.

0

 

11.4.2.07. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2007 г.[6]

0

11.4.2.08. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2008 г.

0

11.4.2.09. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2009 г.

0

11.4.2.10. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2010 г.

0

 

11.5.07. Осиновени деца, 2007 г.

1

11.5.08. Осиновени деца, 2008 г.

4

11.5.09. Осиновени деца, 2009 г.

2

11.5.10. Осиновени деца, 2010 г.

1

 

11.6.07. Деца, получили полицейска закрила, 2007 г.

0

11.6.08. Деца, получили полицейска закрила, 2008 г.

0

11.6.09. Деца, получили полицейска закрила, 2009 г.

1

11.6.10. Деца, получили полицейска закрила, 2010 г.

1

 

11.7.07. Деца, жертва на насилие, 2007 г.

6

11.7.08. Деца, жертва на насилие, 2008 г.

8

11.7.09. Деца, жертва на насилие, 2009 г.

8

11.7.10. Деца, жертва на насилие, 2010 г.

4

 

11.8.07. Деца, жертва на трафик, 2007 г.

0

11.8.08. Деца, жертва на трафик, 2008 г.

1

11.8.09. Деца, жертва на трафик, 2009 г.

0

11.8.10. Деца, жертва на трафик, 2010 г.

0

 

Деца в риск - данни към 31.12.2009 г.:

 

11.9. Деца с физически увреждания

26

11.11. Деца с множествени увреждания

6

11.12. Деца с умствена изостаналост

10

11.13. Деца с психични заболявания / разстройства

4

 

11.14. Деца, живеещи на улицата

0

11.15. Деца, проституиращи

0

11.16. Деца, извършили кражби

10

11.17. Деца, извършили насилие

1

 

11.18. Деца на самотни родители (които получават семейни помощи по чл. 7)

1410

11.19. Деца в многодетни семейства

110

11.20. Деца със зависимости

0

 

 

 

 

 

 

 

Данни за пълнолетното население (от документи на ДБТ, ДСП и др.):

 

12. Брой пълнолетни лица под линията на бедност - да се включат лица и семейства с достъп до целева помощ -  отопление:

 

12.07. Лица получаващи целеви помощи за отопление - сезон 2007-08 г.

409

12.08. Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2008-09 г.

400

12.09. Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2009-10 г.

444

 

13. Брой безработни лица: / по данни на ДБТ/

13.07. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2007 г.

715

13.08. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2008 г.

796

13.09. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2009 г.

1033

13.10. Регистрирани безработни лица, към април 2010 г.

953

 

14. Профили на безработните лица към 31.12.2009 г. - рискови групи безработни:

/ по данни на ДБТ/

14.01. Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

321

14.02. Брой безработни лица с намалена работоспособност

25

14.03. Брой безработни младежи от 18 до 29 години

148

14.04. Брой безработни лица на възраст над 55 години

248

14.05. Брой безработни лица с регистрация над 1 година

193

 

15. Брой пенсионери към 31.12.2009 г. / по данни на НОИ/:

15.01. Пенсионери (общо)

7271

15.02. Пенсионери с пенсии за стаж и възраст

3505

15.03. Пенсионери с пенсии за инвалидност

649

15.04. Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст


15.05. Пенсионери със социални пенсии

156

 

16.  Пълнолетни лица с увреждания към 31.12.2009 г.:

/ по данни на ТЕЛК, РДСП, сектори ХУСУ/

16.1.09. Лица с физически увреждания

650

16.1.2. От тях, лица със сензорни увреждания

153

16.2. Лица с множествени увреждания

309

16.3. Лица с умствена изостаналост

64

16.4. Лица с психични заболявания

124

 

17. Брой лица с увреждания, настанени в специализирани институции

/ по данни на настанителни заповеди в ХУСУ/

17.1.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2007 г.

0

17.1.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община през 2008 г.

0

17.1.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община през 2009 г.

0

17.1.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община през 2010 г.

0

 

17.2.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, към 31.12.2007 г.

1

17.2.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината през  2008 г.

0

17.2.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2009 г.

0

17.2.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2010 г.

0

 

17.3.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, към 31.12.2007 г.

1

17.3.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2008 г.

1

17.3.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2009 г.

1

17.3.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2010 г.

0

 

17.4.09. Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, 2009 г.

0

17.4.10. Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, април 2010 г.

2

 

18. Брой лица с увреждания, ползващи социални услуги

/по данни на настанителни заповеди в ХУСУ/

 

18.07. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2007 г.

7

18.08. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2008 г.

6

18.09. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2009 г.

4

18.10. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2010 г.

2

 

19. Брой лица с психични заболявания, настанени в специализирани институции

/по данни на настанителни заповеди в ХУСУ/

19.1.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2007 г.

0

19.1.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община през 2008 г.

0

19.1.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община през 2009 г.

0

19.1.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община през 2010 г.

0

 

19.2.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината, към 31.12.2007 г.

0

19.2.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2008 г.

0

19.2.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2009 г.

0

19.2.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2010 г.

0

 

19.3.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област, към 31.12.2007 г.

0

19.3.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2008

1

19.3.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2009

0

19.3.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2010

0

 

19.4.09. Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, 2009

0

19.4.08. Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, към април 2010 г.

0

 

20. Брой лица с психични заболявания, ползващи социални услуги

/по данни на съдебни власти, РПУ и ДСП/

20.07. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2007 г.

3

20.08. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2008 г.

2

20.09. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2009 г.

1

20.10. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2010 г.

1

 

21. Брой лица и /или семейства в неравностойно положение (към 31.12.2009 г.)

/ по данни на ДСП, кметски наместници, клубове на пенсионера и др./

21.1. Лица, получаващи месечни социални помощи

105

21.2. Сам родител, отглеждащ дете/ деца

14

21.3. Многодетни семейства

11

21.4. Лица в остра жилищна нужда (картотекирани)

49

21.5. Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани)

500

21.6. Самотно живеещи стари хора

230

21.7. Възрастни хора, обект на социално подпомагане - над 65 г.

8

 

22.  Стари хора, настанени в специализирани институции (СИ)

 

22.1.07. Стари хора, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2007 г.

336

22.1.08. Стари хора, настанени в СИ в същата община през  2008 г.

330

22.1.09. Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2009 г.

0

22.1.10. Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2010 г.

0

 

22.2.07. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината, към 31.12.2007 г.

2

22.2.08. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2008 г.

1

22.2.09. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2009 г.

1

22.2.10. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2009 г.

0

 

22.3.09. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, 2009 г.

0

22.3.10. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, към април 2010 г.

0

 

23. Брой стари хора, ползващи социални услуги

 

23.07. Стари хора, ползващи социални услуги, 2007 г.

75

23.08. Стари хора, ползващи социални услуги, 2008 г.

79

23.09. Стари хора, ползващи социални услуги, 2009 г.

83

23.10. Стари хора, ползващи социални услуги, 2010 г.

85

 

24. Образователна степен /за хора на възраст над 20 години/

по данни на НСИ към декември 2009 год.

Брой хора с по-ниско от основно образование

7982

Брой хора със завършено основно образование

6383

Брой хора със завършено средно образование

6384

Брой хора с по-високо от средно образование

1605


Събрали информацията:

1.Нина Митева.ст.специалист "ЕМС"

2.Нели Иванова гл. специалист "ДСП"

3.Марияна Инджева ст. специалист етнически въпроси

(имена, фамилия; месторабота, длъжност)Дата на започване: 14.05.2010г.


Дата на приключване:04.06.2010г.Бележки, свързани с процеса на работа (проблеми, затруднения), както и недостатъци и липси  в данните и събраната информация:

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

..................................................................................................................[1] Деца, за които е издадена заповед или подобен документ за настаняване през съответната година.

[2] Деца, за които е издадена заповед или подобен документ за настаняване през съответната година.

[3] Общ брой деца, настанени през съответната година при близки и роднини (вкл.кумулативно с предишни години).

[4] Деца, за които са издадени заповеди за настаняване през съответната година.

[5] Включете данните към момента на проучването и отбележете месеца.

[6] Същата бележка като децата, настанени при близки и роднини.ПРИЛОЖЕНИЕ В2

Данни за профила на община Балчик

област  Добрич

(подробна информация)


 1. Общи данни[1] за общината


Община ....

Област: ....

Данните са от  2009 година[2]

Данните са от  месец ......... 2010 година

Население - общ брой

22779


Мъже/жени

11488мъже/11291жени


Етнически състав на населението

По официални данни/преброяване на населението 2001год/          22354

българи-15485

турци-3616

роми-2753

други-305

не се определят-116

непоказано-79


Етнически състав на население

Предполагаем брой  или %

/данни на НПО, неформални лидери и др./Ниво на безработица

909 към 30.11.2009г. 1. Населени места: общински център, кметства и прилежащи селища

(източник: кметски наместници, клубове на пенсионера, читалища, училище, социални работници, здравни медиатори и пр.)


Име

Разсто-

яние до общин-ския център

Население

(брой)

Общ брой деца

Брой ученици

Брой деца с увреж-дания

Брой възрастни хора с увреж-дания

Брой самотно

живеещи стари хора

Кмет /кметски наместник

 

ИЗТОЧНИК

Общински център

Град ....

Балчик


13021

2211

1070

32

410


Кмет    Николай

             Ангелов

Село....

Безводица

24км.

370

83

40

1

10

17

Кмет      Съби

                Василев

Гурково

12км.

576

62

25

0

19

5

Кмет       Тодор

             Георгиев

Дропла

23км.

326

29

2

0

8

23

Кмет        Блага

             Кирилова

Змеево

28км.

294

22

9

1

22

19

Кмет      Николай

              Йорданов

Кранево

17км.

1161

110

58

1

25

12

Кмет        Румен

               Николов

Соколово

9км.

1027

196

57

1

25

25

Кмет         Минко

                  Попов

Ляхово

14км.

434

90

56

2

15

5

Кмет       Асан

              Халидов

Оброчище

10км.

2514

510

222

5

55

10

Кмет       Данаил

              Караджов

Сенокос

19км.

647

79

47

0

18

21

Кмет        Михаил

                 Милчев

Дъбрава

20км.

201

29

15

0

7

15

Кмет        Стойка

                 Донева

Храброво

18км.

81

15

9

0

0

3

Кметски    Йордан

наместник   Коев

Стражица

8км.

498

146

64

2

11

2

Кмет          Шукри

                   Шукри

Бобовец

10км.

84

22

13

0

0

2

Кмет          Орхан

                  Алиев

Църква

13км.

343

42

25

1

5

8

Кмет         Ради

                  Радев

Рогачево

17км.

246

25

17

0

2

12

Кмет          Кирил

                  Мирчев

Тригорци

18км.

178

77

26

0

0

8

Кмет           Елица

             Карлукова

Кремена

18км.

135

34

14

2

6

2

Кметски   Мехмед

наместник   Расим

Пряспа

22км.

243

55

15

0

7

13

Кмет        Сергей

             Панайотов

Царичино

10км.

166

11

7

0

3

23

Кмет      Румен

             Георгиев


 1. Социални услуги

Налични социални услуги на територията на общината. Моля, включете също социалните услуги, които са разкрити по проекти, както и тези, които са в процес на изграждане към момента на проучването

 

Социална услуга, местоположение

Характер и вид - услуга в общност-та резидентен, мобилен тип, др.

Капацитет:

брой места / заетост (реален брой потребители)

Директор (име),

 

брой персонал

Бележки, коментар

Домашен Социален Патронаж


55

Управител: Нели Иванова- 12 души


Дом за стари хора


25

Управител : Нели Иванова-7 души 

 

 1. Образование  (Данни за учебната 2009 - 2010 г.)

Общ брой ученици (с разбивка по класове/възрастови групи): 1992 ученици

Брой училища/брой ученици: 7 / 1992 деца

Брой детски градини/брой обхванати деца: 14 /795 деца

Списък на училища и детски градини в община Балчик

Име на училището

Местополо-жение

Вид

брой ученици / брой паралелки (по класове)

Интеграционни мерки и проекти (като ресурсни учители, училищни медиатори, помощник на учителя, други)


УчилищаI клас    IIклас   IIIклас   IVклас  Vклас   VIклас  VIIклас VIIIклас IXклас  Xклас  XIклас  XIIклас

Пар/уч.    Пар/уч.    Пар/уч.     Пар/уч.    Пар/уч.   Пар/уч.    Пар/уч.     Пар/уч      Пар/уч.    Пар/уч.   Пар/уч.    Пар/уч.


1

"Христо Ботев"

Балчик

СОУ

2/34        2/41      2/34       1/17      1/34       1/18     1/15        1/20      2/51        2/42     2/45     2/43


2

"Антим I"

Балчик

ОУ

2/45        2/51      2/41       2/59      2/45       2/41     2/48        2/38


3

"Кирил и Методий"

Балчик

ОУ

2/41        2/35      2/45       2/41      2/43       2/34     2/48        2/38


4

"Христо Смирненски"

с. Оброчище

СОУ

2/33        2/37      2/41       2/38      2/35       2/36     2/37        1/23      2/38        1/27      2/32     1/27


5

"Г.С.Раковски"

с.Сенокос

ОУ

1/14        1/17      1/23       1/22      1/21       1/16     1/19        1/9


6

"Васил Левски"

с.Соколово

ОУ

0,5/18    0,5/6     1/18        1/17      1/15       0,5/4     1/15       0,5/6


7

"А.Константинов"

Балчик

ПГзаКоз

                                                                                                               2/34        2/40      2/35     2/46Детски градиниБр.гр /бр. деца


1

"Здравец" №1

Балчик


       4/101


2

"Знаме на мира"№2

Балчик

ОДЗ

       9/228


3

"Чайка" № 3

Балчик


       6/142


4

"Първи юни"

с.Оброчище


      5/119


5

ЦДГ

с.Безводица


      1/19


6

ЦДГ

с.Сенокос


      1/26


7

ЦДГ

с.Соколово


      1/26


8

ЦДГ

Стражица


      1/22


9

ЦДГ

Ляхово


      1/24


10

ЦДГ

Кранево


      1/15


11

ЦДГ

Пряспа


      1/18


12

ЦДГ

Дропла


      1/20


13

ЦДГ

Гурково


      1/21


14

ЦДГ

Църква


      1/14Детски ясли

1

"Знаме на мира"№2

Балчик

ОДЗ

      1/19


Коментари: .....

 1. Здравеопазване (данни към април 2010 г.)

Болници и здравни заведения на територията на общината

Лични лекари, брой разкрити лекарски практики (заети/незаети), дентална медицина, вкл. разпределение по населени места

Здравно осигуряване - процент неосигурени лица (уточнете месец/година, към който се отнасят данните

Здравни медиатори - общ брой, разпределение по населени места, от колко време работят

 

 

 1. Жилищна среда и инфраструктура

Характеристика на жилищния проблем - брой хора /семейства с деца с жилищен проблем

Обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност - разположение в населените места на общината, приблизителен брой жители, състояние на уличната инфраструктура и жилищните условия, електроснабдяване, ВиК, статут (в регулация или извън регулация, собственост на земята и пр.)  1. Списък на институциите, базирани в общината

7.1.  Държавни институции:7.2.  НПО (име, местоположение, основни дейности):7.3.  Комисии, съвети:


[1] Посочваме източника, в случай че данните не са взети от статистиката, а от други източници

[2] Посочва се годината / периода, за който се отнасят данните


ПРИЛОЖЕНИЕ В3

 

КАРТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

1. Община Балчик

      Общинска администрация Балчик се помещава в обновена сграда, в която са обособени офиси за специалистите на 5 дирекции: Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване", Дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство",  Дирекция "Местни данъци и такси, хуманитарни и стопански дейности", "Дирекция "Устройство на територията, собственост и инвестиции ", Дирекция "Туризъм, еврофондове, международни сътрудничество, екология". Общ брой заети длъжности-132 от които на пълно работно време 124, а на непълно 8.

2. Численост на персонала


Общинска администрация

Длъжности / година

Към 31.12.2008

Към 31.12.2009

2010, месец април

Брой щатни длъжности

130

142

144

Общ брой заети длъжности

124

129

132

 • От тях - на пълно работно време

120

123

124

 • От тях - на непълно работно време

4

6

8

Брой вакантни длъжности, посочете какви

6

13

12


 1. Щатно разписание СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, 2010, месец април - моля, попълнете отделен ред за всеки човек, който отговаря за социални дейности

 

Наимено-вание на Дирекция и отдел в общ.адм.

Длъж-ност

 

 

  Заета / да/

    Незаета                              

/От кога/  

Пълно раб. време;

Непълно работно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност

Години стаж в по спе-циалността

Години (месеци) стаж на тази длъж-ност

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули, продължителност)

 
Извънщат-ни длъжности

 1. Посочете основните дейности, които се извършват (пример: социално подпомагане, планиране, разкриване , управление на социална услуга, работа по случай, изготвяне на проекти за  финансиране на соц.услуги и  други)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


 1. Получават ли служителите методическа помощ - какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

............................................................................................................................

............................................................................................................................


6.      Има ли система за повишаване квалификацията: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


7.  Извършва ли се периодична оценка - атестация  на изпълнението на задачите от служителите. ( от кого, колко често)

На служителите в общинска администрация Балчик се извършва атестация веднъж годишно.


дата:03.06.2010г.

 

Изготвил картата:Албена ЗлатеваПРИЛОЖЕНИЕ В4

 

КАРТА ИНФОРМАЦИЯ - ПЕРСОНАЛ ДСП

 

1. Институция

Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане" Балчик

2. Местоположение

Община Балчик

 Област Добрич

Общини, за които отговаря - Община БалчикАдрес

Ул. „Генерал Попов" №24

Телефон

0579/7-20-49

Факс

0579/7-20-49

Ел. поща

Dsp-balchik@asp.government.bg

Web-site


Ръководител,

Телефон за контакт

Станислава Атанасова Митева

0898776159

0579/7-20-49


3. Численост на персонала


Длъжности / година

Към 31.12.2008

Към 31.12.2009

2010, месец април

Брой щатни длъжности

13

12

12

Общ брой заети длъжности

12

11

11

 • От тях - на пълно работно време

12

11

11

 • От тях - на непълно работно време

0

0

0

Брой вакантни длъжности, посочете какви

Началник сектор „ХУСУ"

Социален работник отдел „Социална зокрила"

Началник отдел „ХУСУ"

Началник отдел „ХУСУ"


 1. Щатно разписание - 2010, месец април - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от персонала. (можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо).

Моля, попълнете отделна таблица за всяка община, обхваната от съответната ДСП, или отбележете изнесените работни места (в колоната длъжност) на всеки съответен служител, като посочите конкретно мястото, където работи - община и населено място.

 

Длъжност

 

Заета (да)

или

Незаета длъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълно работно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност

Години стаж в по спе-циалността

Години (месеци) стаж в соц.подпомагане

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули, продължителност)
Директор

да

пълно

„Социални дейности"- магистър

12

8

Икономически университет - Варна

„Управление на социалното дело" - 12 месеца.

Курс „Управленски умения" - три дни

Английски език 8 мес.

Компютърна грамотност- три мес.

Отдел ЗДНач.отдел

да

пълно

„История" - магистър - педагогическа специалност

18

18

Икономически университет - Варна

„Управление на социалното дело" - 12 месеца.

Английски език 8 мес.

Компютърна грамотност- три мес.

Соц.р-к

да

пълно

„Управление на институциите за социална работа" - магистър

8

8

Не

психолог

Не, никога не е назначаван


Отдел СЗНач.отдел

да

пълно

Висше - магистър

„Социални дейности"- Организация и управление на социалната сфера

„Публична администрация"

19

19

УНСС - „Социален мениджмънт-следдипломна квалификация 6 мес.

Варненски свободен университет - специализация Европейска административна практика -6 мес.

Варненски свободен университет - специализация Управление на администрацията 6 мес.

Варненски свободен университет - специализация  „Административен капацитет" Компютърна грамотност- три мес.

Английски език 8 мес.

ЦУРК Бургас

Немски език 8 мес.

Соц.р-к

да

пълно

Висше - бакалавър

„Счетоводство и контрол"

0

15

Икономически университет - Варна

„Управление на социалното дело" - 12 месеца.

Английски език 8 мес.

Соц.р-к

да

пълно

Висше - магистър

„Автоматични системи за управление"

инжинер

2

13

Икономически университет - Варна

„Управление на социалното дело" - 12 месеца.

Английски език 8 мес.

Соц.р-к

да

пълно

Висше - бакалавър

„Библиотекар - информатик"

0

7

Английски език 8 мес.

Отдел ХУСУНач.отдел

не


Соц.р-к

да

Пълно

Висше - бакалавър

Туризъм

Екскурзовод, администратор

0

17

Икономически университет - Варна

„Управление на социалното дело" - 12 месеца.

Английски език 8 мес.

Соц.р-к

да

пълно

средно

37

2

не

 Старши счетоводител

да

пълно

Висше - магистър- Стокознание"

22

11

Курс „Международни счетоводни стандарти"-6 дни

Курс за работа със счетводен продукт КОНТО

Курс за обучение за WEB - БП КОНТО 66

Английски език 8 мес.

 Гл. специалист „Информационно обслужване"

да

пълно

Висше бакалавър

„Публична администрация"

15

15

Английски език 8 мес.

Компютърна грамотност- три мес.


 1. Извънщатни длъжности - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всека извънщатна длъжност (Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо):


Позиция

(моля конкрети-зирайте списъка)

Заета (да)

или

Незаета длъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълно работно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност

Години стаж в по спе-циалността

Години (месеци) стаж в тази сфера

Преминати квалификацион-ни курсове,

Обучения (модули, продължителност

1 На хонорар

Не2 По ОСПОЗ

Не3 По Национална програми  АХУ

не


4. По други програми и проекти (посо-чете какви)НП „В подкрепа на майчинството"Детегледач

Да

Пълно

Средно  специално - мед. сестра

34

2

не

Детегледач

да

пълно

основно

29

2

не

НП „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания"Информатор-приемна

да

пълно

Средно - машинопис и стенография

0

2

не

По Национална програми  АХУЛичен асистент

да

Непълно

6 часа

Висше - агроном

0

3

не

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

Начално

0

2

Не

ОП"РЧР" - Проект „Социална услуга за качествен живот"Личен асистент

да

Непълно

6 часа

Средно


0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

средно

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

начално

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

основно

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

средно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

начално

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

начално

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

Без образование

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

Основно

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

да

Непълно

6 часа

средно

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

средно

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

6 часа

начално

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

4 часа

основно

0

1 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

4 часа

Висше икономика

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

4 часа

начално

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

4 часа

средно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

4 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Непълно

4 часа

основно

0

3 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

пълно

начално

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Пълно

начално

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Пълно

Начално

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Пълно

Средно

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Пълно

средно

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

Личен асистент

Да

Пълно

начално

0

13 мес.

Обучение по дейността за длъжността „Личен асистент"

5. Други непосочени гореПМС 66Шофьор

да

пълно

основно

2

2

не 

 1. Получава ли персоналът методическа помощ - какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

Методическа помощ получаваме от РДСП Добрич под формата на консултации,а от  АСП под формата на супервизии  винаги когато има нужда в процеса на работа.

7.      Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други 

Всяка година служителите на Д"СП" изготвят индивидуални планове за участие в курсове за преквалификация според интересите и естеството на изпълняваната длъжност.

8.   Извършва ли се периодична оценка - атестация  на изпълнението на задачите от персонала. (от кого, колко често)

Всяка година на служителите на Д"СП" изготвят атестации- оценка на изпълнението веднъж годишно както следва:

На Директор оценка на изпълнението се извършва от Директор на РДСП Добрич;

На Началник тдели оценка на изпълнението се извършва от Директора на Д"СП" Балчик;

На останалите служители оценка на изпълнението се извършва от Началник отелите.

 1. Каква част от персонала живее в населеното място.

За персонала, живеещ извън населеното място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /

Персонала на Д"СП"Балчик живее в гр. Балчик

Друго, което е важно за персонала - Недостатъчен щат за обема на работа в Д"СП"дата:14.05.2010г.

 

Изготвил картата:

                                                                                                            Ст.Митева

ПРИЛОЖЕНИЕ В5

КАРТА

ОПИСАНИЕ НА социалнА услугА

 

1.      Име на услугата

                              ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

2. Адресна информация


Адрес на услугата

Адрес на офиса на доставчика (ако е различен от адреса на услугата)

Адрес

Гр. Балчик ул. "Ген. Попов"№24

Гр. Балчик пл. "21-ви септември" №6

Телефон

0579 7 36 98

0579 71030 ; 71031 ; 72070

Факс


0579 74117

Ел. поща


mayor@balchik.bg

Web-site


www.balchik.bg

Директор

Нели Стефанова Иванова-Управител

Николай Добрев Ангелов - Кмет

 

 1. Вид услуга (услуга в общността/специализирана институция/резидентен тип)

Услуга в общността

 1. Доставчик на услугата

Община Балчик

 

 1. Местоположение на услугата:

област

Добрич

община

Балчик

населено място

Гр. Балчик

 

5.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място - къде в населеното място е разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от центъра на селището, описание на района

Домашен Социален Патронаж се намира в центъра на града .В близост се намират МБАЛ Балчик, Общинска Администрация, Д"СП", Районен съд, Районна прокуратура и др.

 

5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата

до областния център /km

32км.

до общинския център/km

500м

до най-близкия град - за намиращите се в села

-

 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата

 • Вътре в населеното място:

Домашен Социален Патронаж разполага със специализиран автомобил за разнос храна по домовете.

 • Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център:

Вид транспорт

Брой

Честота


 

 

 1. Година на разкриване на услугата

Домашен Социален Патронаж е основан през 1974г.

 

 1. Вид финансиране (държавно делегирана дейност, общински бюджет, по проект, смесено, друго, моля пояснете)

Финансиран от бюджета на  Община Балчик.

 

 1. Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите ползватели на услугата)

Домашен Социален Патронаж обслужва лица в пенсионна възраст, лица с 50 и над 50 % намалена работоспособност, ветерани от войната, военноинвалиди.

 1. Капацитет на услугата

Година

2008

2009

2010

 

55

55

55

 

 1. Брой ползватели за година

 

Година

2008

2009

Към април 2010

пол

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

Брой

30

49

32

51

34

51

Общ брой

79

83

85

 

Коментари, пояснения:

................................................................................................................................................

 

10.1.Профил на ползвателите за 2009 г.

 

10.1. Възраст

Общ брой

Мъже

Жени

0-3 год.

-

-

-

4-7 год.

-

-

-

8-18 год.

-

-

-

19-30 год.

1

1

0

31-60 год.

3

2

1

Над 61 год.

79

31

48

Общо

83

34

49

 


 

10.2. Етнически произход

Брой и/или процент

1

Българи

75

2

Роми

0

3

Турци

3

4

Други

0

5

Няма данни

0

 

 1. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга)

 

Година

2008

2009

Към април 2010

пол

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

Брой

0

0

0

0

0

0

Общ брой

0

0

0

 

Коментари, пояснения:

................................................................................................................................................

 

 1. От кои населени места са ползвателите на услугата

 

Година

2008

2009

Към април 2010

пол

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

от общината (брой)

30

49

32

51

34

51

от областта (брой)

-

-

-

-

-

-

от други области в страната (брой)

-

-

-

-

-

-

Общ брой

79

83

85

 

Коментари, пояснения:

................................................................................................................................................

 

 1. Характеристика и съдържание на услугата - моля, конкретизирайте списъка и изтрийте излишното

13.1.  Цели

Повишаване качеството на предоставените соц. услуги от ДСП

 

13.2.  Мисия

Предоставяне на социални услуги на нуждаещи се хора като пенсионери, самотноживеещи хора,  лица с увреждания и др.

 

 

13.3 Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на услугата)

-         консултиране

-         ежедневна грижа

-         помощ в домакинството

-         медицинско обслужване на ниво мед. сестра

-         санитарно обслужване

-         други

 

 1. Персонал

Състояние към края на всяка посочена година

Длъжности / година

Към 31.12.2008

Към 31.12.2009

Към април 2010

Брой щатни длъжности

11

12

12

Общ брой заети длъжности

10

12

12

 • От тях - на пълно работно време

10

12

12

 • От тях - на непълно работно време

0

0

0

Брой вакантни длъжности, посочете какви

0

0

0

 

14.1. Щатно разписание - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от персонала. (Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо):

Длъжност

(моля конкрети-зирайте списъка, съгласно кон-кретната услуги)

Заета (да)

или

Незаета длъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълно работно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност

Години стаж в по спе-циалността

Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули, продължителност)
Директор

Управител

пълно

Висше-магистър Психология

5

3


Възпитател:

Не

-

-

-

-

-

Психолог

Не

-

-

-

-

-

Соц. работник

Да

пълно

Полувисше - соц. работник

11

9

не

Хигиенист


 

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен човек работещ в услугата. (Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо):

 

Позиция

(моля конкрети-зирайте списъка)

Заета (да)

или

Незаета длъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълно работно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност

Години стаж в по спе-циалността

Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули, продължителност

1 На хонорар

не2 По ОСПОЗ

Не3 По програми на АХУ

Не4. По други програми и проекти (посо-чете какви)

Не5. Други непосочени горе

Не


 

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /

Персоналът на Домашен Социален Патронаж живее в гр. Балчик.

 

14.4. Получава ли персоналът методическа помощ - какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други

......не....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 1. Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури

Български Червен Кръст, Пенсионерски клубове,Община Балчик, Лични лекари,Общинска болница и др..........................................................

 

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства (детски градини и училища, други).

Вид образователна институция

Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции - Попълва се само от СИ за деца

 • Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния отговор):

А) Да, посочете брой деца -............................

Б) Не

 

 • В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас):

Име и вид на училището

Брой деца, с разбивка по класове

Масово училище в населеното място


Помощно училище


Училище извън населеното място


Брой осигурени ресурсни учители


Децата не се обучават


Коментари, пояснения:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства.

Вид здравно заведение

Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри

МБАЛ Балчик


МБАЛ Добрич

32км.

МЦ 1 гр. Балчик


Лични лекари

Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри

7 лични лекари
 

 1. Материална база

Домашен Социален Патронаж разполага с голяма кухня, която е  оборудвана с необходимите уреди.

 

16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)

Теренът е собственост на Община Балчик...............................................................................

Сградата е собственост на  Община Балчик.............................................................................

 

16.2. Обща площ на терена и сградите

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

Брой сгради, брой помещения

 1 сграда с 9 помещения, три коридора, 2 склада, маза и 2 санитарни помещения..........................................................................................................................

Двор.....не...........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Общо състояние на материалната база

добро състояние на материалната база

 

 1. Бюджет:

Финансови средства за последната бюджетна година (2009): сума или процент

-         от държавния бюджет - не

-         от общинския бюджет 182,639лв.

-         от проекти - не

-         друго - не

 

 1. Участие на услугата в проекти и програми.

 

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате повече и различни проекти.

Моля опишете:

Участие на услугата в текущи конкурси за финансиране

Одобрени проекти

наименование на проекта

не


Продължителност, от... до...

не


по коя програма се кандидатства

не


от кого е финансиран проектът

не


кои са партньорите

не


какви дейности са планирани /развивани

не


колко души от персонала са били включени

не


колко души от ползвателите на услугата са били включени

не


Резултати

не


 

Изготвил (изготвили) картата:

Нели Стефанова Иванова

 

 

Дата: 03.06.2010г.


ПРИЛОЖЕНИЕ В5

КАРТА

ОПИСАНИЕ НА социалнА услугА

 

1.      Име на услугата

                              ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - СЕЗОНЕН

2. Адресна информация


Адрес на услугата

Адрес на офиса на доставчика (ако е различен от адреса на услугата)

Адрес

Гр. Балчик В.З "Сборно място" ул. "IV" №21

Гр. Балчик пл. "21-ви септември" №6

Телефон

0579 7 57 00

0579 71030 ; 71031 ; 72070

Факс


0579 74117

Ел. поща


mayor@balchik.bg

Web-site


www.balchik.bg

Директор

Нели Стефанова Иванова-Управител

Николай Добрев Ангелов - Кмет

 

 1. Вид услуга (услуга в общността/специализирана институция/резидентен тип)

Резидентен тип

 1. Доставчик на услугата

    Община Балчик

 

 1. Местоположение на услугата:

област

Добрич

община

Балчик

населено място

Гр. Балчик в.з "Сборно място"

 

5.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място - къде в населеното място е разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от центъра на селището, описание на района

ДСХ се намира  във вилната зона "Сборно място" ул. IV №21. Отдалечена е на 300 м от главния път Балчик - Варна. ДСХ се намира  в близост  до архитектурния комплекс "Двореца" и Ботаническата градина. До там се стига с междуградски автобуси Балчик - Албена, най - близка спирка"Сборно място".

5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата

до областния център /km

35км.

до общинския център/km

300м

до най-близкия град - за намиращите се в села

-

 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата

 • Вътре в населеното място:

Домашен Социален Патронаж разполага със специализиран автомобил за разнос храна по домовете.

 • Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център:

Вид транспорт

Брой

Честота

Балчик-Варна

19

На 60мин. 

 

 1. Година на разкриване на услугата

Дом за стари хора  е основан през 1978г.

 

 1. Вид финансиране (държавно делегирана дейност, общински бюджет, по проект, смесено, друго, моля пояснете)

Финансиран е смесено. Държавно делегирана дейност със общинско участие.

 

 1. Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите ползватели на услугата)

 

ДСХ е предназначен за възрастни хора и хора с увреждания.

 

 1. Капацитет на услугата

Година

2008

2009

2010

 

25

25

25

 

 1. Брой ползватели за година

 

Година

2008

2009

Към април 2010

пол

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

Брой

81

182

0

0

0

0

Общ брой

79

0

0

 

Коментари, пояснения:

ДСХ е в реконструкция от 2009г.

 

10.1.Профил на ползвателите за 2009 г.

 

10.1. Възраст

Общ брой

Мъже

Жени

0-3 год.

-

-

-

4-7 год.

-

-

-

8-18 год.

-

-

-

19-30 год.

0

0

0

31-60 год.

7

2

5

Над 61 год.

256

79

177

Общо

263

81

182

 


 

10.2. Етнически произход

Брой и/или процент

1

Българи

260

2

Роми

0

3

Турци

2

4

Други

1

5

Няма данни

0

 

 1. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга)

 

Година

2008

2009

Към април 2010

пол

Мъже

жени

мъже

Жени

мъже

жени

Брой

0

0

0

0

0

0

Общ брой

0

0

0

 

Коментари, пояснения:

................................................................................................................................................

 

 1. От кои населени места са ползвателите на услугата

 

Година

2008

2009

Към април 2010

пол

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

от общината (брой)

2

3

-

-

-

-

от областта (брой)

5

6

-

-

-

-

от други области в страната (брой)

74

173

-

-

-

-

Общ брой

263

-

-

 

Коментари, пояснения:

 1. Характеристика и съдържание на услугата - моля, конкретизирайте списъка и изтрийте излишното

13.1.  Цели

Повишаване качеството на предоставените соц. услуги от ДСП

 

13.2.  Мисия

Предоставяне на социални услуги на нуждаещи се хора като пенсионери, самотноживеещи хора,  лица с увреждания и др.

 

13.3 Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на услугата)

-         Климатолечение.

 

 1. Персонал

Състояние към края на всяка посочена година

Длъжности / година

Към 31.12.2008

Към 31.12.2009

Към април 2010

Брой щатни длъжности

10

10

10

Общ брой заети длъжности

10

7

7

 • От тях - на пълно работно време

10

7

7

 • От тях - на непълно работно време

0

0

0

Брой вакантни длъжности, посочете какви

0

3

3

 

14.1. Щатно разписание - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от персонала. (Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо):

Длъжност

(моля конкрети-зирайте списъка, съгласно кон-кретната услуги)

Заета (да)

или

Незаета длъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълно работно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност

Години стаж в по спе-циалността

Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули, продължителност)
Директор

Управител

пълно

Висше-магистър Психология

5

3


Възпитател:

Не

-

-

-

-

-

Психолог

Не

-

-

-

-

-

Соц. работник

Не

-

-

-

-

-

Мед сестри

Да

-

Висше и полувисше

30г,40г

30г,2г

-


Хигиенист

Да

-

средно

30г, 20г

30г,20г

 

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен човек работещ в услугата. (Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо):

 

Позиция

(моля конкрети-зирайте списъка)

Заета (да)

или

Незаета длъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълно работно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност

Години стаж в по спе-циалността

Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули, продължителност

1 На хонорар

Не2 По ОСПОЗ

Не3 По програми на АХУ

Не4. По други програми и проекти (посо-чете какви)

Не5. Други непосочени горе

Не


 

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /

Персоналът на ДСХ живее в гр. Балчик.

 

14.4. Получава ли персоналът методическа помощ - какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други

......не....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 1. Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури

      Местните клубове на пенсионера

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства (детски градини и училища, други).

Вид образователна институция

Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции - Попълва се само от СИ за деца

 • Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния отговор):

А) Да, посочете брой деца -............................

Б) Не

 

 • В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас):

Име и вид на училището

Брой деца, с разбивка по класове

Масово училище в населеното място


Помощно училище


Училище извън населеното място


Брой осигурени ресурсни учители


Децата не се обучават


Коментари, пояснения:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства.

Вид здравно заведение

Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри

МБАЛ Балчик


МБАЛ Добрич

35км.

МЦ 1 гр. Балчик


Лични лекари

Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри

 

 1. Материална база

 

16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)

Теренът е собственост на Община Балчик...............................................................................

Сградата е собственост на  Община Балчик.............................................................................

 

16.2. Обща площ на терена и сградите

2 800кв. м

 

 

Брой сгради, брой помещения

 Двор.....да...........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Общо състояние на материалната база

добро състояние на материалната база

 

 1. Бюджет:

Финансови средства за последната бюджетна година (2009): сума или процент

-         от държавния бюджет - 195,284лв.

-         от общинския бюджет 28,000лв.

-         от проекти - не

-         друго - не

 

 1. Участие на услугата в проекти и програми.

 

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате повече и различни проекти.

Моля опишете:

Участие на услугата в текущи конкурси за финансиране

Одобрени проекти

наименование на проекта

не


Продължителност, от... до...

не


по коя програма се кандидатства

не


от кого е финансиран проектът

не


кои са партньорите

не


какви дейности са планирани /развивани

не


колко души от персонала са били включени

не


колко души от ползвателите на услугата са били включени

не


Резултати

не


 

Изготвил (изготвили) картата:

............Нели Стефанова Иванова.................

 

 

Дата: 03.06.2010г.