• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

 

489

гр.Балчик: 15.06.2010 год.

 

     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-11-10-111/04.06.2010г. на Областен управител на Област Добрич, във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите, с цел подобряване на превантивната дейност  и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

     І. Кметовете на кметства и кметски наместничества:

1.         Да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата Заповед и създадат организация за изпълнението й.

2.         Да актуализират състава на гасаческите групи към кметствата и създадат организация за тяхното използване при гасене на горски и полски пожари.

3.         Където е наложително да се организира почистването на сервитутните ивици покрай пътищата от общинската пътна инфраструктура.

4.         При аварии, ремонт или спиране на водозахранването на населените места и обекти, в близост до горски масиви своевременно да се информира най-близкото териториално подразделение на "Пожарна безопасност и спасяване".

5.         В случай на възникнал селскостопански или горски пожар на територията на община Балчик незабавно да се сигнализира в най-близкото подразделение на "ПБС" или на тел. 0579/72523 - дежурен  "Общински съвет за сигурност".

6.         Съвместно с Държавната дивечовъдна станция-Балчик да се организира денонощно дежурство и наблюдение на загасените пожари с цел предотвратяване на последващото им възобновяване.

     ІІ. Ръководствата на всички земеделски кооперации, фирми и други организации ползватели на земеделски земи на територията на община Балчик:


1.         Да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампанията по прибирането на реколтата.

2.         Да определят със заповед отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите.

3.         Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с ПП уреди на селскостопанските машини.

4.         Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските машини, складове за зърно, зърносушилни и фуражни площадки с участието на служител от "Пожарна безопасност и спасяване".

5.         Да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията.

6.         Преди започване на жътва:

-                      Да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци не повече от 800дка за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 10 метра.

-        Да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина не по-малка от 6 метра покрай главните, първокласни и второкласни пътища и горските насаждения, а тези покрай пожароопасни места и обекти най-малко на 10 метра.

7.         Да осигурят трактор с четири корпусен плуг за всяка агрегатна група.

8.         Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.

9.         Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения.

10.       Да осигурят ограждане на фуражните площадки и на сеновалите, изораване на ивица с ширина най-малко 5метра от външната или вътрешната стена на оградата.

11.       Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене.

12.       Ръководствата на фирми, ЗК и други се задължават да представят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на служба"ПБС", съгласно Закона на МВР.

     ІІІ. Частните стопани и ползватели на земеделски земи на територията на община Балчик:

1.            Преди започване на жътва :

-        Да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 10 метра.

-      Да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина най-малко 6 метра покрай главните, първокласните и второкласни пътища и иглолистните горски насаждения.

2.      Да поддържат в техническа изправност селскостопанските машини и съоръжения и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения.

3.      Да изпълняват указанията на специализираните органи за противопожарна охрана и им оказват съдействие при изпълнение на задачи, свързани с пожарната безопасност.

     ІV. Препоръчително е "Даржавна дивечовъдна станция-гр.Балчик" и "Добруджанска гора"АД:

1.         Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия по опазване на горския фонд от пожари.

2.         Да възстановят съществуващите минерализовани ивици и съгласно утвърдения годишен план изпълнят нови.

3.         Да сформират гасачески групи от горски служители и работници,  оборудвани с технически и транспортни средства.

4.         Да създадат организация за извършване на съвместни проверки със служители от "ПБС" по състоянието на противопожарните пътища, водоизточниции условия за успешно пожарогасене в горския фонд.

5.         Да се забрани изгарянето на отпадъци от първична обработка на дървесината по време на пожароопасния сезон.

6.         По време на обявения пожароопасен сезон да се осигурят постоянни пожаронаблюдатели с необходимите средства за оповестяване.

     V.  Препоръчително е поделението на "Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ"-гр.Балчик:

1.         Да извършат проверка на техническото състояние на електропроводите пресичащи житни и горски масиви и провеса на проводниците.

2.         Да прочистят трасетата на линиите и охранителните зони пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина.

     VІ.  Препоръчително е поделението на Гражданска защита гр.Балчик:

1.         Да извършат предварителна подготовка и създадат необходимата организация за използване на формированията на Гражданска защита при гасенето на полски и горски пожари.                       

     VІІ.  Общи изисквания.

1.      Забранява се изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, край пътните ивици и други площи, съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.13 от Наредба №І-153 от 23.07.1999год. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари.

2.      Забранява се паленето на огън и извършването на огневи работи в горите на разстояние 100метра най-малко от тях, освен на определените за целта места , обозначени със специални знаци.

3.      Забранява се устройването на лагери и къмпинги в горите, с изключение на разрешените от "Държавна дивечовъдна станция-гр.Балчик" и Главна дирекция "ПБС" места.

         Административните нарушения свързани с предмета на заповедта на територията на община Балчик се установяват с актове на териториалните служби "ПБС", Държавна дивечовъдна станция - гр.Балчик, кметове и кметски наместници по населени места.

         Наказателните постановления се издават от Кмета на община Балчик.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници на територията на община Балчик, организациите и службите на различните ведомства и публикувана в местната преса.
КМЕТ НА ОБЩИНА
БАЛЧИК:

Николай Ангелов